งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553
3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ งบประจำ 1,927.98 1,675.83 86.92 งบลงทุน 940.59 829.15 88.15 ภาพรวม 2,868.57 2,504.98 87.33

2 3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจำปี 2553
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ ส่วนราชการ 137.56 75.52 54.89 อปท. 803.03 753.63 93.85 รวม 940.59 829.15 88.15

3 3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปี 2553
3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ งบประจำ 28.95 11.41 39.42 งบลงทุน 15.46 1.27 8.21 ภาพรวม 44.41 12.68 28.56

4 ลำดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง 30 เมษายน 2553
งบลงทุน ร้อยละ ลำดับที่ 2 ของประเทศ  ภาพรวม ร้อยละ ลำดับที่ 4 ของประเทศ งบประมาณจังหวัด ร้อยละ ลำดับที่ 33 ของประเทศ

5 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ สำนักงานคลังจังหวัด 1.09 - สำนักงานเกษตรจังหวัด 0.48 0.42 87.50 นิคมสร้างตนเองโนนสัง 2.19 โครงการชลประทาน 493.02 61.20 12.41 สำนักงานบำรุงทาง 280.68 250.74 89.33 สำนักงานทางหลวงชนบท 122.73 90.63 73.84 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 289.23 3.12 1.07

6 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงิน ร้อยละ สนง. กศน. 9.40 - สนง.ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2.05 1.62 79.02 เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต 1 136.11 94.30 69.28 เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต 2 81.34 45.14 55.49 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.47 2.99 86.16 ตำรวจภูธรจังหวัด 6.80 1.02 15.00 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0.04 กรมจังหวัด 154.48 21.83 14.13 รวม 1,583.11 573.01 36.19


ดาวน์โหลด ppt 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google