งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92 งบลงทุน940.59829.1588.15 ภาพรวม2,868.572,504.9887.33

2 3.2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบ ลงทุน ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ ส่วนราชการ137.5675.5254.89 อปท.803.03753.6393.85 รวม940.59829.1588.15

3 3.3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจังหวัด ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวน เงิน ร้อยละ งบประจำ28.9511.4139.42 งบลงทุน15.461.278.21 ภาพรวม44.4112.6828.56

4  งบประมาณจังหวัด ร้อยละ 28.56 ลำดับที่ 33 ของประเทศ  งบลงทุน ร้อยละ 88.15 ลำดับ ที่ 2 ของประเทศ

5 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สำนักงานคลังจังหวัด 1.09-- สำนักงานเกษตรจังหวัด 0.480.4287.50 นิคมสร้างตนเองโนนสัง 2.19-- โครงการชลประทาน 493.0261.2012.41 สำนักงานบำรุงทาง 280.68250.7489.33 สำนักงานทางหลวงชนบท 122.7390.6373.84 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 289.233.121.07

6 หน่วยงาน งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สนง. กศน. 9.40-- สนง. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2.051.6279.02 เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต 1 136.1194.3069.28 เขตพื้นที่การศึกษา ฯ เขต 2 81.3445.1455.49 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.472.9986.16 ตำรวจภูธรจังหวัด 6.801.0215.00 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0.04-- กรมจังหวัด 154.4821.8314.13 รวม 1,583.11573.0136.19 หน่วย : ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt 3.1 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 เมษายน 2553 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงานงบประมาณ การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ งบประจำ1,927.981,675.8386.92.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google