งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Your Investment Partner

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Your Investment Partner"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Your Investment Partner
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2 หัวข้อในการนำเสนอ เพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ใน MFC Master Fund -1-

3 เพื่อทราบเกี่ยวกับ การดำเนินงานของกองทุน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (8 กรกฎาคม 2553)

4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ธ.ค เฉลี่ย 4 ธนาคาร ได้แก่ KBANK, BBL, SCB, KTB) 1.9625% 1.5125% ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ปรับลดลงจาก % มาอยู่ที่ % เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ % 4

5 ดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตร อายุ 2 ปี เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557
ดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตร อายุ 2 ปี เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 155.70 149.72 ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้นจาก เป็น หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 3.99% 5

6 ดัชนีผลตอบแทนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557
1,497.67 1,298.71 ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้น จาก 1, จุด ไปอยู่ที่ 1, หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 15.32% 6

7 นโยบายการลงทุนที่ 2 Sub Fund 2 (“MPF 02”)

8 สถานะกองทุนฯ MPF02 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง
ณ 31 ธันวาคม 2557 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 4,626 5,756 1,130 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) % เฉพาะส่วน KMUTT จำนวนสมาชิก (คน) 1,595 1,636 41 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

9 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF 02)
นโยบายการลงทุน ไม่จำกัด 40% - กลุ่ม 1: ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กลุ่ม 2: เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากธนาคาร หรือสถายบันการเงินที่ค้ำประกันโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) กลุ่ม 3: ตราสารหนี้สถาบันการเงิน กลุ่ม 4: ตราสารหนี้ออกโดยบริษัทเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) กลุ่ม 5: อื่น ๆ อาทิ หน่วยลงทุน ตราสารอนุพันธ์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสารต่างประเทศ เป็นต้น

10 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 02 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

11 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 02 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

12 อัตราผลตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF02)

13 ผลตอบแทนสะสม MPF02 (01 ม.ค.57 – 31 ธ.ค. 57)
หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนอ้างอิง: 50%ZRR2Y + 50%Avg.FD1Y(BBL, KBANK, SCB, KTB) โดยคำนวณผลตอบแทนอ้างอิงเป็นรายเดือน และนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนรวมสะสม ด้วยการเชื่อมต่อแบบเรขาคณิต (Geometric Linked) ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (สจก.กช.12549) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

14 นโยบายการลงทุนที่ 3 Sub fund 3 (“MPF 03”)

15 สถานะกองทุนฯ MPF03 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง
ณ 31 ธันวาคม 2557 31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 1,344 2, มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) % เฉพาะส่วน KMUTT จำนวนสมาชิก (คน) , มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)

16 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF 03)
นโยบายการลงทุน ไม่จำกัด 40% - กลุ่ม 1: ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ที่ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กลุ่ม 2: เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากธนาคาร หรือสถายบันการเงินที่ค้ำประกันโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) กลุ่ม 3: ตราสารหนี้สถาบันการเงิน กลุ่ม 4: ตราสารหนี้ออกโดยบริษัทเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) กลุ่ม 5: ตราสารทุน กลุ่ม 6: อื่น ๆ อาทิ หน่วยลงทุน ตราสารอนุพันธ์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสารต่างประเทศ เป็นต้น

17 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF03)

18 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 03 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

19 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 03 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

20 อัตราผลตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF03)

21 ผลตอบแทนสะสม MPF03 (01 ม.ค.57 – 31 ธ.ค.57)
หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนอ้างอิง: 85%SETIndex + 15%Avg.SV1Y(BBL, KBANK, SCB, KTB) โดยคำนวณผลตอบแทนอ้างอิงเป็นรายเดือน และนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนรวมสะสม ด้วยการเชื่อมต่อแบบเรขาคณิต (Geometric Linked) ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (สจก.กช.12549) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

22 สถานะ MFC Master Fund ณ 31 ธันวาคม 2557

23 แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน MFC Master Fund

24 สถานะของกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผน ลงทุน จำนวนสมาชิก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม (ราย) (ร้อยละ) SUBFUND 2 SUBFUND 3 (บาท) [ 100 ] 527 32.21 254,379,495.75 - 39.75 [ 95 : 5 ] 139 8.50 49,386,395.14 2,655,231.23 52,041,626.37 8.13 [ 85 : 15 ] 396 24.21 124,067,763.46 22,684,370.73 146,752,134.19 22.93 [ 80 : 20 ] 125 7.64 35,273,192.11 8,757,600.51 44,030,792.62 6.88 [ 75 : 25 ] 449 27.44 107,175,683.21 35,513,109.61 142,688,792.82 22.30 รวม 1,636 100.00 570,282,529.67 69,610,312.08 639,892,841.75 ณ 31 ธันวาคม 2557

25 จำนวนสมาชิกในแต่ละแผนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557
จำนวนสมาชิกรวม 1,636 ราย

26 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละแผนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ล้านบาท

27 อัตราผลตอบแทนตามแผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Sub Fund 2 Sub Fund 3 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม (หุ้น 0-100%) 3.62% 15.91% แผนที่ Sub Fund 2 Sub Fund 3 อัตราผลตอบแทน YTD อัตราผลตอบแทน YTD นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม (หุ้น 0-100%) 2557 2556 2555 2554 2553 1 100% 3.62 2.69 3.83 2.63 1.97 2 95% 5% 4.23 2.20 5.83 2.4 3.48 3 85% 15% 5.46 1.21 9.84 1.93 6.51 4 80% 20% 6.08 0.72 11.84 1.7 8.02 5 75% 25% 6.69 0.23 13.85 1.47 9.54 SET INDEX 27/12/2013 = 1,298.71 -1-

28


ดาวน์โหลด ppt Your Investment Partner

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google