งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) Your Investment Partner

2 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 หัวข้อในการนำเสนอ เพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ใน MFC Master Fund

3 เพื่อทราบเกี่ยวกับ การดำเนินงานของกองทุน

4 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ธ.ค. 2557 เฉลี่ย 4 ธนาคาร ได้แก่ KBANK, BBL, SCB, KTB) ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2557 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ปรับลดลงจาก 1.9625% มา อยู่ที่ 1.5125% เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 1.5966% 1.9625% 1.5125%

5 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 ดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตร อายุ 2 ปี เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้นจาก 149.72 เป็น 155.70 หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 3.99% 149.72 155.70

6 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 ดัชนีผลตอบแทนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ในช่วงเดือน มกราคม – ธันวาคม 2557 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้น จาก 1,298.71 จุด ไปอยู่ที่ 1,497.67 หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง 15.32% 1,298.71 1,497.67

7 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 นโยบายการลงทุนที่ 2 Sub Fund 2 (“MPF 02”)

8 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 เฉพาะส่วน KMUTT จำนวนสมาชิก (คน) 1,595 1,63641 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 520.37 570.28 49.91 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 4,626 5,7561,130 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 11.2861 11.6946 3.62% 31 ธ.ค. 5631 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง สถานะกองทุนฯ MPF02 ณ 31 ธันวาคม 2557

9 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF 02) กลุ่ม 1: ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ที่ ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กลุ่ม 2: เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากธนาคาร หรือสถายบันการเงินที่ค้ำประกันโดยกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) กลุ่ม 3: ตราสารหนี้สถาบันการเงิน กลุ่ม 4: ตราสารหนี้ออกโดยบริษัทเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) กลุ่ม 5: อื่น ๆ อาทิ หน่วยลงทุน ตราสาร อนุพันธ์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสาร ต่างประเทศ เป็นต้น นโยบายการลงทุน ไม่จำกัด 40% -

10 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 02 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

11 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 02 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

12 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12 อัตราผลตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF02)

13 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 ผลตอบแทนสะสม MPF02 (01 ม.ค.57 – 31 ธ.ค. 57) หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนอ้างอิง: 50%ZRR2Y + 50%Avg.FD1Y(BBL, KBANK, SCB, KTB) โดยคำนวณผลตอบแทนอ้างอิงเป็นรายเดือน และนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนรวมสะสม ด้วยการเชื่อมต่อแบบเรขาคณิต (Geometric Linked) ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (สจก. กช.12549) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

14 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14 นโยบายการลงทุนที่ 3 Sub fund 3 (“MPF 03”)

15 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 เฉพาะส่วน KMUTT จำนวนสมาชิก (คน) 9891,118129 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 49.28 69.6120.33 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 1,344 2,097753 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 20.0832 23.2791 15.9133% 31 ธ.ค. 5631 ธ.ค. 57 เปลี่ยนแปลง สถานะกองทุนฯ MPF03 ณ 31 ธันวาคม 2557

16 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF 03) นโยบายการลงทุน ไม่จำกัด 40% ไม่จำกัด - กลุ่ม 1: ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ที่ ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กลุ่ม 2: เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากธนาคาร หรือสถายบันการเงินที่ค้ำประกันโดยกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) กลุ่ม 3: ตราสารหนี้สถาบันการเงิน กลุ่ม 4: ตราสารหนี้ออกโดยบริษัทเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) กลุ่ม 5: ตราสารทุน กลุ่ม 6: อื่น ๆ อาทิ หน่วยลงทุน ตราสาร อนุพันธ์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสาร ต่างประเทศ เป็นต้น

17 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF03)

18 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 18 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 03 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

19 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 03 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2557

20 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 20 อัตราผลตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2557 (MPF03)

21 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 21 ผลตอบแทนสะสม MPF03 (01 ม.ค.57 – 31 ธ.ค.57) หมายเหตุ อัตราผลตอบแทนอ้างอิง: 85%SETIndex + 15%Avg.SV1Y(BBL, KBANK, SCB, KTB) โดยคำนวณผลตอบแทนอ้างอิงเป็นรายเดือน และนำมาคำนวณหาอัตราผลตอบแทนรวมสะสม ด้วยการเชื่อมต่อแบบเรขาคณิต (Geometric Linked) ตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (สจก.กช.12549) มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

22 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 22 สถานะ MFC Master Fund ณ 31 ธันวาคม 2557

23 แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน MFC Master Fund

24 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 24 สถานะของกองทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ 31 ธันวาคม 2557 แผน ลงทุน จำนวนสมาชิก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม (ราย) (ร้อยละ) SUBFUND 2 SUBFUND 3 (บาท) (ร้อยละ) [ 100 ]52732.21254,379,495.75 - 39.75 [ 95 : 5 ]1398.5049,386,395.142,655,231.2352,041,626.378.13 [ 85 : 15 ]39624.21124,067,763.4622,684,370.73146,752,134.1922.93 [ 80 : 20 ]1257.6435,273,192.118,757,600.5144,030,792.626.88 [ 75 : 25 ]44927.44107,175,683.2135,513,109.61142,688,792.8222.30 รวม1,636100.00570,282,529.6769,610,312.08639,892,841.75100.00

25 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 25 จำนวนสมาชิกในแต่ละแผนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนสมาชิกรวม 1,636 ราย

26 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิในแต่ละแผนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 639.89 ล้านบาท

27 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 27 อัตราผลตอบแทนตามแผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sub Fund 2Sub Fund 3 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม (หุ้น 0-100%) 3.62%15.91% แผนที่ Sub Fund 2Sub Fund 3 อัตรา ผลตอบแทน YTD นโยบายตรา สารหนี้ นโยบายผสม (หุ้น 0- 100%) 25572556255525542553 1100%03.622.693.832.631.97 295%5%4.232.205.832.43.48 385%15%5.461.219.841.936.51 480%20%6.080.7211.841.78.02 575%25%6.690.2313.851.479.54

28


ดาวน์โหลด ppt กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google