งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ

2 โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด 2553-2563 ความเป็นมา พ.ศ. 2531 ลงนามในสัญญาความร่วมมือกวาด ล้างโปลิโอ พ.ศ. 2535 เริ่มระบบเฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่มีอาการ อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่าง เฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis) พ.ศ. 2537 เริ่มรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอทั่วประเทศ ประจำปี ซึ่งต่อมาลดเป้าหมายลง เหลือเฉพาะกลุ่มเสี่ยง พ.ศ. 2540 รายงานผู้ป่วยโปลิโอรายสุดท้าย พ.ศ. 2547 องค์การอนามัยโลกเข้าตรวจสอบการ ดำเนินงานกวาดล้างโปลิโอในประเทศ ไทย ผลเป็นที่น่าพอใจ

3 พ.ศ. 2553 กระทรวงสาธารณสุขตกลง เห็นด้วยกับข้อเสนอการกำจัด โรคหัด ซึ่งเป็นหัวข้อ ปรึกษาหารือร่วมกับประเทศ อื่นในภูมิภาคในการประชุม World Health Assembly 2010 กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติ แผนดำเนินโครงการกวาดล้าง โปลิโอและโรคหัด พ. ศ. 2553-2563 และให้กรม ควบคุมโรคเป็นหน่วยงาน ประสานงาน มีกรมต่างๆ ร่วม ดำเนินการ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ และสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4 วัตถุประสงค์การดำเนินการ รักษาสถานะปลอดโรคโปลิโอใน ประเทศไทย ลดอุบัติการณ์การเกิดโรคหัดใน ประเทศไทยลงเหลือไม่เกิน 1 รายต่อประชากรหนึ่งล้านคนในปี 2563 ( ไม่เกิน 5 รายต่อประชากรหนึ่งล้าน ในปี 2558) 1 2

5 การกวาดล้างโปลิโอ เป้าหมายการดำเนินงานใน 5 ปีแรก (2553-2558) ให้วัคซีนโปลิโอตามระบบปกติ อย่างน้อย 3 ครั้ง ในเด็กอายุครบ 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกตำบล เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย AFP ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากรเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ราย จังหวัด และเก็บอุจจาระส่งตรวจตามเกณฑ์ 14 วันหลังวันเกิดอาการอัมพาต สอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วย AFP กลุ่ม เสี่ยงสูงตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ( สอบสวนทุกรายภายใน 48 ชั่วโมง และ ควบคุมโรคในรายที่กำหนดภายใน 72 ชั่วโมง หลังพบผู้ป่วย ) รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กในพื้นที่เสี่ยง ทั่วประเทศ ให้ได้ความครอบคลุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ในตำบลที่ดำเนินการ 1 2 3 4

6 Polio case and OPV3 coverage, Thailand, 1961 - 2011 OPV in EPI in 1977 NID 1994 sNID 2000 The last case 1997

7

8 กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ประเภทที่ 1 เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษมีความยากลำบากในการ ให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในระบบปกติ หรือ มี การการเคลื่อนย้ายประชากรสูง ประเภทที่ 2 เด็กที่อาศัยอยู่ในอำเภอที่ติดชายแดนพม่า ประเภทที่ 3 เด็กที่อาศัยอยู่ในอำเภอที่มีชุมชนชาวพม่าขนาดใหญ่ ประเภทที่ 4 เด็กที่อาศัยอยู่ในอำเภอที่มีรายงานการเกิดโรคคอตีบ หรือ หัด โดยพิจารณาผู้ป่วย เฉพาะในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี ราย อำเภอ ใช้ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2551-2553) ถ้าพบผู้ป่วยคอ ตีบตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป หรือผู้ป่วยหัดตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ในปีใดปี หนึ่ง ถือเป็นดัชนีชี้วัดปัญหาความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนใน พื้นที่

9 Polio Situation: Trouble in Africa, Outbreak in China, Last case in India

10 Rukhsar: Is she the last polio case in India? Onset 13 January 2011

11 การกำจัดโรคหัด เพิ่มและรักษาระดับความครอบคลุมการ ได้รับวัคซีนหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในทุก พื้นที่ จัดตั้งเครือข่ายการตรวจเชื้อหัดทาง ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั่วประเทศ เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัด โดยมีการตรวจยืนยัน เชื้อก่อโรคทางห้องปฏิบัติการในผู้ป่วยที่ สงสัยโรคหัด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในทุก พื้นที่ รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัด หรือ มาตรการเสริมอื่น เช่น การบริการวัคซีน ใน ประชากรวัยทำงาน เพื่อเพิ่มระดับความ ครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่ม เสี่ยง 1 2 3 4

12 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน ใน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และหญิงมีครรภ์ พ. ศ. 2542, 2546, 2551 Vaccine 25422546 2551 BCG98 99 100 DTP397 98 99 OPV397 98 99 HB395 96 98 Measles 94 96 98 JE2 84 87 95 JE3 - 62 89 DTP4 90 93 97 DTP5 - 54 79 T2 (or booster)90 93 93 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

13 เริ่มให้ M เด็ก 9-12 เดือน เริ่มให้ M นักเรียน ป.1 ให้ MMR แทน M ในนักเรียน ป.1 ข้อมูลเฝ้าระวังโรค รง 506 จำนวนผู้ป่วยโรคหัดในประเทศไทย พ.ศ.2514 – 2554 ก่อนเริ่มโครงการกำจัดโรคหัด วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการร้อยละ 2 จำนวนผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt โครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด Polio and Measles Eradication Projects ศูนย์ประสานงานโครงการกวาดล้างโปลิโอและโรคหัด ตามพันธะสัญญานานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google