งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป้าหมายการ ดำเนินการ ล ดจำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และ ผู้บาดเจ็บ (admit) ให้ เหลือน้อย ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป้าหมายการ ดำเนินการ ล ดจำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และ ผู้บาดเจ็บ (admit) ให้ เหลือน้อย ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เทศกาลสงกรานต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป้าหมายการ ดำเนินการ ล ดจำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และ ผู้บาดเจ็บ (admit) ให้ เหลือน้อย ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

3

4 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๗ ( ศปถ. จว. สงขลา ) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน ๕๙ ครั้ง ผู้เสียชีวิต จำนวน ๘ คน มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๕๗ คน ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รถจักรยานยนต์ ร้อยละ ๘๓. ๐๕ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนน กรมทางหลวงร้อยละ ๕๓. ๔๙ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ เมาสุรา ร้อยละ ๑๘. ๓๑ รองลงมาขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ ๑๖. ๙๐ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการหลักสูงสุด คือ ไม่สวม หมวกนิรภัย

5 สรุปอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ๔ อำเภอ คือ อำเภอจะนะ, คลองหอย โข่ง, สิงหนคร และกระแสสินธุ์ พื้นที่เกิดเหตุสูงสุด อ. หาดใหญ่ ๒๘ ครั้ง เสียชีวิต ๘ คน  สูงสุด อ. หาดใหญ่ ๕ ราย,  อ. รัตภูมิ / ควนเนียง / บางกล่ำ อำเภอ ละ ๑ ราย

6 สถิติ / รายงาน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ( เปรียบเทียบข้อมูล ย้อนหลัง )

7 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2553– 2557 ( ศปถ. จว. สงขลา ) จำนว น

8 ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกตามประเภทรถ ปี 2553 - 2557 ร้อยละ

9 ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุจำแนก ตามสาเหตุ ปี 2553 - 2557 ร้อยละ

10 อัตราร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุจำแนก ตามประเภทถนน ปี 2553 - 2557 ร้อยละ

11 เปรียบเทียบข้อมูลจำนวนการบาดเจ็บ ศปถ. กับสาธารณสุขรายวันช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จำน วน รวมจำนวนบาดเจ็บ ศปถ.(Admit) จว. สข.57 ราย บาดเจ็บรวมสาธารณสุข 621 ราย 10 + เท่า

12 เปรียบเทียบจำนวนผู้บาดเจ็บ ( ศปถ.) กับจำนวนผู้ป่วย Admit รพ.( สธ.) รายวันช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 จำนว น รวมจำนวนบาดเจ็บ ศปถ. จว. สข.57 ราย รวม Admit สาธารณสุข 90 ราย 0.5 เท่า

13 จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วง เทศกาลสงกรานต์ จังหวัดสงขลา ปี 2551-2557 (7 วันอันตราย )

14 รายละเอียดผู้เสียชีวิต ๑๑ / ๔ / ๕๗ นายเพรี่ยง ขาวคุ้ง ๕๖ ปี เมาสุรา ขับขี่รถจักรยานยนต์ ชนเสาไฟฟ้า ถนนบ้านเขานุ้ย ( จังโหลน - นา พรุ ) ต. คูหาใต้ อ. รัตภูมิ ๑๓ / ๔ / ๕๗. น. ส. ชรินรัตน์ บุญศรีโรจน์ 24 ปี ขับรถเร็ว ถนน อบต. บ้านควนไทร ท่าช้าง บางกล่ำ ๑๔ / ๔ / ๕๗. นายจิต สุขศรีเจริญวงค์ 60 ปี ขับรถเร็ว ถ. เพชรเกษม บ. เกาะม่วง ต. ทุ่งตำเสา หาดใหญ่

15 รายละเอียดผู้เสียชีวิต ๑๔ / ๔ / ๕๗. นายวีระพงค์ กาฬวงค์ 20 ปี ฝ่าสัญญาณไฟ ถ. ลพบุรีราเมศร์ บ. คลองแห ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ ๑๔ / ๔ / ๕๗นายเชิดศักดิ์ เห็นชอบ 24 ปี ฝ่าสัญญาณไฟ. ถ. ลพบุรีราเมศร์ บ. คลองแห ต. หาดใหญ่ หาดใหญ่ ๑๕ / ๔ / ๕๗. นายอาหมีน สุวรรณชาตรี 28 ปี ม.11 ต. คลองแห อ. หาดใหญ่ ขับขี่ จยย. ชนต้นไม้

16 รายละเอียดผู้เสียชีวิต ๑๕ / ๔ / ๕๗. นายวิระ มั่วเนียว 38 ปีม.11 ต. บางเหรียง. อ. ควนเนียง ขับขี่ จยย. ชนปิคอัพ ๑๖ / ๔ / ๕๗. นายประเสริฐ ชัยเขื่อนขันธ์ ๕๔ ปี ม. ๒ ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ ขับปิคอัพชนต้นไม้ บริเวณ ตลาดเกษตร ถ. เพชรเกษม ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่

17

18 สรุปการบันทึกข้อมูลผ่าน WEB สพฉ.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 มาตรการ 5 E Enforcement การบังคับใช้กฎหมาย Engineering วิศวกรรมจราจร Education การให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ Emergency Medical Service (EMS) การแพทย์ฉุกเฉิน Evaluation การติดตามประเมินผล 29

30 แผนปฏิบัติการ Action Plan Who? ใคร ทีม What? ทำอะไร When? เมื่อไหร่ เป้าหมาย : ตัวชี้วัด ประเมินผล : Milestone หลักกิโล 30

31 ตัวชี้วัด : การบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง = ลดลง สถานการณ์และสภาพปัญหา > ปีที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๖ - ๕๗ จัดกิจกรรมมากขึ้น / หลายพื้นที่ / การจราจรเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ > สาเหตุเมาสุราลดลงจากมาตรการทาง กฎหมายที่เข้มขึ้น > พฤติกรรมการขับขี่เป็นปัญหาหลักของสาเหตุ อุบัติเหตุทางถนน.. ปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ

32

33

34

35

36 ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่ข้ามถนน

37 โครงการพี่ช่วยน้อง

38 อาสาจราจร

39 เตรียมออกปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่จริง

40 บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

41 บรรยายให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุแก่นักเรียน

42 ป้ายห้ามรถบรรทุก

43 จัดช่องจราจร และกำหนดที่จดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของผู้ปกครอง บริเวณหน้า รร. อนุบาลสงขลา เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ช่องจอดรถยนต์ ช่องจอดรถจักรยานยนต์

44 1. การนำเสนอจากพื้นที่.. เตรียมโจทย์ + กรอบนำเสนอ ถ้าเป็นไปได้ น่าจะเน้นความ ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว - การวิเคราะห์ และ จัดการข้อมูลภาพรวม - การวิเคราะห์ และ จัดการข้อมูลเชิงประเด็น (ดื่มแล้วขับ, ไม่สวมหมวก).. ตามประเด็น สุดเสี่ยง ที่พื้นที่เลือกไว้ (ตั้งแต่ครั้งที่แล้ว) - การนำข้อมูลไปเสนอภาคี (นำเสนอรูปแบบ ไหน อย่างไร ผลเป็นอย่างไร?) - gap ในการจัดการข้อมูล และ ข้อเสนอ คือ อะไร

45 2. ชุดความรู้ที่อยากให้เกิดขึ้น นอกจากได้ แนวทาง การจัดการข้อมูลภาพรวม, อยาก ให้เกิด "รูปแบบ" การจัดการข้อมูลเชิง ประเด็น 3. ถ้าบางพื้นที่ มีบทเรียนระดับอำเภอ อาจจะให้ลองนำเสนอด้วย (ทิศทางระยะ ต่อไป จะค่อยๆ เริ่มเคลื่อนวงจรแก้ปัญหา 5 ส ไปสู่อำเภอ

46


ดาวน์โหลด ppt เป้าหมายการ ดำเนินการ ล ดจำนวนครั้งของการเกิด อุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และ ผู้บาดเจ็บ (admit) ให้ เหลือน้อย ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง เทศกาลสงกรานต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google