งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานของ Leprosy Control Program รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2555 นพ. กฤษฎา มโหทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานของ Leprosy Control Program รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2555 นพ. กฤษฎา มโหทาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานของ Leprosy Control Program รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2555 นพ. กฤษฎา มโหทาน

2 เป้าหมายหลักในการดำเนินงานโรคเรื้อน เมื่อสิ้นปี 2559 1.ลดอัตราความพิการระดับ 2 (Grade 2 disability rate) ในผู้ป่วยรายใหม่ลงร้อยละ 50 เทียบกับปี 2553 2.ร้อยละ 50 ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนได้รับ การสำรวจ และฟื้นฟูสภาพทางร่างกาย จิตใจสังคม และเศรษฐกิจ

3 อัตรา 1 ต่อประชากร 10,000 คน 0. 11 0.04 PR 8.9 DR 0.7 Achieving Elimination Goal (1994) MDT Implementation (1984) พ.ศ. สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ปี 2527-2554

4 จำนวนผู้ป่วยใหม่ และอัตราการตรวจพบผู้ป่วยใหม่ ปี 2538-2554 จำนวน(คน) อัตราการค้นพบผู้ป่วยใหม่ ต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ.

5 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการระดับ2 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการระดับ2 ปี 2543-2554 จำนวน พ.ศ. ร้อยละ

6 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ รายอำเภอ ปี 2554 ไม่พบผู้ป่วยใหม่ มี 744 อำเภอ (80.17 %) พบผู้ป่วยใหม่อำเภอละ 1-2 คน มี 162 อำเภอ (17.46 %) พบผู้ป่วยใหม่อำเภอละ 3-4 คน มี 19 อำเภอ (2.05 %) พบผู้ป่วยใหม่อำเภอละตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มี 3 อำเภอ (0.32 %)

7 สถานการณ์ อัตราความชุกโรคเรื้อนลดลง 678 คน 0.11 คนต่อประชากร 10,000 คน New case in 2011: 280 คน แนวโน้มอัตราความพิการระดับ 2 ในผู้ป่วยใหม่ไม่ ลดลง สภาพปัญหา ความล่าช้าในการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ ฐานข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการฟื้นฟูสภาพไม่สมบูรณ์

8 มาตรการดำเนินงานที่ส่งผลต่อเป้าหมาย  ดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยใหม่ในหมู่บ้านที่มีข้อบ่งชี้ทุกปี ติดต่อกัน 5 ปี 1.การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ Awareness Self-reporting 2. การตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 3. การสำรวจหมู่บ้าน RVS  พื้นที่เป้าหมาย: อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา (ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) –มีผู้ป่วยใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 5 ปี –มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เป็นเด็ก –มีผู้ป่วยใหม่สะสมตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป

9 76 จังหวัด 928 อำเภอ เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2555 หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูล new case ย้อนหลัง 5 ปี (2549-2553) พบ new case ทุกปีติดต่อกัน มี 12 อำเภอ (12.12 %) พบ new case ทุกปีติดต่อกัน +พบปีใดปีหนึ่งสะสมรวม>10 คนขึ้นไป + มีเด็ก มี 10 อำเภอ (10.10%) รวม 99 อำเภอ (10.67%) จาก 928 อำเภอ พบ new case ทุกปีติดต่อกัน / พบปีใดปีหนึ่งสะสมรวม>10 คนขึ้นไป /มีเด็ก พบ 2 ข้ออย่าง ใดอย่างหนึ่ง มี 29 อำเภอ (29.29%) พบ new case ที่เป็นเด็ก มี 39 อำเภอ (39.39%) พบnew case ปีใดปีหนึ่งโดยมีจำนวนสะสม>10 คนขึ้นไป มี 9 อำเภอ (9.09%) พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาด  99 อำเภอ ใน 38 จังหวัด  652 หมู่บ้าน

10 พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา ปี 2555 หน่วยงาน เป้าหมาย (99 อำเภอ) สคร.16 สคร.23 สคร.31 สคร.42 สคร.519 สคร.620 สคร.77 สคร.85 สคร.95 สคร.107 สคร.117 สคร.1217

11 ผลการค้นหาผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่ 1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55 เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ป่วยใหม่1 ต.ค. 52 - 31 มี.ค. 53 1 ต.ค. 53- 31 มี.ค. 54 1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55 จำนวนผู้ป่วยใหม่ 204 จาก 398 (51 %) 165 จาก 318 (52 %) 101 (…. %) ผู้ป่วยใหม่ที่มีความ พิการระดับ 2 30 (15 %) 15 (9 %) 19 (19 %)

12 เปรียบเทียบผู้ป่วยใหม่ที่ค้นพบได้ ในรอบ 6 เดือนแรก พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทาง ระบาดวิทยา (99 อำเภอ) พื้นที่ปกติ (829 อำเภอ) New case 30 คน (30%) New case 71 คน (70%) Grade-2 4 คน (13%) Grade-2 15 คน (21%)

13 เปรียบเทียบผู้ป่วยใหม่ที่ค้นพบได้ ในปี 2553-2554 ปี 2553 (405 คน)ปี 2554 (280 คน) พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ ทางระบาดวิทยา (140 อำเภอ) พื้นที่ปกติ (788 อำเภอ) พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ ทางระบาดวิทยา (119 อำเภอ) พื้นที่ปกติ (809 อำเภอ) จำนวน ผู้ป่วย ใหม่ที่ ค้นพบ 200 49.38% 205 50.62% 115 41.07% 165 58.93%

14 วิธีการค้นพบ จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ค้นพบ จากพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ฯ (คน) จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่ ค้นพบจากพื้นที่ปกติ (คน) มาเอง  พิการระดับ 2 23 1 61 14 ตรวจผู้สัมผัสโรค  พิการระดับ 2 2 0 8 1 สำรวจหมู่บ้าน (RVS)  พิการระดับ 2 5 3 2020 รวม 30 4 71 15 วิธีการค้นพบผู้ป่วยใหม่ในรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 101 คน

15 ผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ กิจกรรม พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาพื้นที่ปกติ เป้าหมาย (99 อำเภอ) ผลการ ปฏิบัติงาน พบเป็น โรคเรื้อน ผลการ ปฏิบัติงาน พบเป็น โรคเรื้อน 1. การให้ สุขศึกษา ประชา สัมพันธ์ สคร.1 : 66 อำเภอไม่พบ สคร.2 : 346 หมู่บ้านไม่พบ506 หมู่บ้านไม่พบ สคร.3 : 1678 หมู่บ้านไม่พบ240 หมู่บ้านไม่พบ สคร.4 : 2266 หมู่บ้านไม่พบ80 หมู่บ้านไม่พบ สคร.5 : 197 อำเภอ11 คน สคร.6 : 20972 หมู่บ้านไม่พบ796 หมู่บ้านไม่พบ สคร.7 : 7ไม่รายงาน สคร.8 : 556 หมู่บ้านไม่พบ สคร.9 : 572 หมู่บ้านไม่พบ32 หมู่บ้านไม่พบ สคร.10 : 7ไม่ได้ดำเนินการไม่พบ54 หมู่บ้านไม่พบ สคร.11 : 735 หมู่บ้านไม่พบ30 หมู่บ้านไม่พบ สคร.12 : 1714 หมู่บ้าน5 คน

16 ผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ กิจกรรมเป้าหมายผลพบเป็น โรคเรื้อน 2. การ ตรวจผู้ สัมผัส โรคร่วม บ้าน ทุกราย ที่กำลัง รักษา และเฝ้า ระวัง สคร.1 : ได้ตรวจผู้สัมผัส ร้อยละ 20ไม่พบ สคร.2 : 147 คนไม่พบ สคร.3 : 39 คน ได้ตรวจ 39 คนไม่พบ สคร.4 : 206 คน ได้ตรวจ 191 คนไม่พบ สคร.5 : สคร. กำลังติดตามข้อมูล3 คน สคร.6 : 1,481 คน ได้ตรวจ 403 คน2 คน สคร.7 : ไม่รายงาน สคร.8 : 16 คน ได้ตรวจ 16 คนไม่พบ สคร.9 : 23 คน ได้ตรวจ 23 คน1 คน สคร.10 : 828 คน ได้ตรวจ 119 คน2 คน สคร.11 : 196 คน ได้ตรวจ 131 คนไม่พบ สคร.12 : ได้ตรวจผู้สัมผัส ร้อยละ 102 คน

17 ข้อสังเกตจากการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ข้อมูลจากรายงาน (1 ต.ค. 54 – 31 มี.ค. 55) New case 101 คน เป็นผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 29 คน ตรวจพบโดย  การตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 10 คน (34%)  Self-reporting 19 คน (66%)

18 ผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ กิจกรรม พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาพื้นที่ปกติ เป้าหมาย (99 อำเภอ) ผลการปฏิบัติงานพบเป็น โรคเรื้อน ผลการ ปฏิบัติงาน พบเป็น โรคเรื้อน 3. การ สำรวจ หมู่บ้าน แบบเร็ว สคร.1 : 6ไม่ได้ดำเนินการ- สคร.2 : 3ไม่ได้ดำเนินการ- สคร.3 : 180 หมู่บ้าน สคร.4 : 2ดำเนินการใน 6 เดือนหลัง 1 หมู่บ้านไม่พบ สคร.5 : 19ไม่ทราบข้อมูล สคร.6 : 2066 หมู่บ้าน....77 หมู่บ้านไม่พบ สคร.7 : 7ไม่รายงาน สคร.8 : 5ไม่ได้ดำเนินการ สคร.9 : 51 หมู่บ้าน1 คน สคร.10 : 7ไม่ได้ดำเนินการ สคร.11 : 74 หมู่บ้านไม่พบ สคร.12 : 1714 หมู่บ้าน6 คน

19 เป้าหมายที่ 2 เป้าหมายที่ 2 : ร้อยละ 50 ของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนได้รับการ สำรวจและฟื้นฟูสภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ดำเนินการระหว่าง 1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 55 สถาบันฯสคร. คู่มือ สำรวจความพิการปัญหาทางสังคมและ เศรษฐกิจ PAL √ - สนับสนุนเครือข่ายในการดำเนินงานฟื้นฟู สภาพ (จิตอาสา, เพื่อนช่วยเพื่อน,ทีม ขับเคลื่อนสุขภาพ) √ 1, 5, 6, 9, 10, 11 เตรียมการบูรณาการนิคมเข้าสู่ชุมชนปกติ เพื่อฟื้นฟูสภาพ PAL √3

20 เป้าหมายที่ 1 case finding 1.สคร. ที่มีพื้นที่เป้าหมาย99 อำเภอ อยู่ในเขตรับผิดชอบ และ ยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้เร่งรัดดำเนินการใน 6 เดือนหลัง 2. พื้นที่ที่พบผู้ป่วยใหม่เด็กเป็นพื้นที่เร่งรัดพิเศษ ให้พิจารณา กิจกรรมสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) 3. เร่งรัดกิจกรรมการสำรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และสถาบันฯ จะปรับระบบการรายงาน ในกิจกรรมดังกล่าวให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สรุปกิจกรรมที่ควรทำใน 6 เดือนหลัง


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานของ Leprosy Control Program รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี 2555 นพ. กฤษฎา มโหทาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google