งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Introduction to SQL กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Introduction to SQL กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Introduction to SQL กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 2 เนื้อหาที่นิสิตจะได้เรียนในบทนี้ เป็นเพียงพื้นฐานส่วนเล็กๆ ของ การนำภาษา SQL มาใช้งานกับการ เขียนโปรแกรม ยังมีความรู้อื่นๆ ที่ นิสิตต้องเรียนรู้อีกมาก หาก ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ฐานข้อมูลมากขึ้น นิสิตต้องศึกษา เพิ่มเติมในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนเรียนใน กระบวน วิชา Database

3 3 เนื้อหา  คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล  คำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูล  คำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูล  คำสั่งสำหรับลบข้อมูล  สรุป

4 4 ตารางข้อมูลพนักงาน (Employee) IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988

5 5 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  Syntax SELECT คือ การเลือกแสดงข้อมูล FIELD_NAME คือ ชื่อฟิลด์ FROM คือ จากตาราง TABLE_NAME คือ ชื่อของตาราง WHERE คือ เงื่อนไขที่เราต้องการกำหนด ORDER BY คือ ให้มีการเรียงลำดับข้อมูลจาก น้อย - มาก หรือ มาก - น้อย SELECT FIELD_NAME(S) FROM TABLE_NAME(S) [WHERE CONDITION] [ORDER BY FIELD_NAME (S) [ASC|DESC]]

6 6 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  ต้องการแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ พนักงาน SELECT * FROM EMPLOYEE IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988

7 7 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  ต้องการแสดงข้อมูล ทั้งหมดของ พนักงาน โดยแสดงลำดับจากรหัส พนักงาน จากมากไปน้อย SELECT * FROM EMPLOYEE ORDER BY ID DESC IDNameAddressBirthDate 3CATPHAYAO01/01/1988 2BATPHAYAO12/03/1987 1ANTCHIANGMAI25/01/1987

8 8 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  ต้องการแสดงข้อมูล รหัสของ พนักงาน SELECT ID FROM EMPLOYEE ID 1 2 3

9 9 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  ต้องการแสดงข้อมูล รหัสและชื่อ ของพนักงาน SELECT ID, NAME FROM EMPLOYEE IDName 1ANT 2BAT 3CAT

10 10 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  ต้องการนับจำนวนของพนักงาน ทั้งหมด SELECT COUNT(ID) AS TOTAL_EMPLOYEE FROM EMPLOYEE FROM EMPLOYEE TOTAL_EMPLOYEE 3

11 11 คำสั่งสำหรับเรียกแสดง ข้อมูล  ต้องการแสดงรายการชื่อของที่อยู่ แบบไม่ซ้ำ SELECT DISTINCT(ADDRESS) AS MYADDR FROM EMPLOYEE FROM EMPLOYEE MYADDR CHIANGMAI PHAYAO

12 12 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่มี รหัสพนักงาน เท่ากับ 1 SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE ID = 1 IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 ให้นิสิตสังเกต ว่าเงื่อนไข ใช้คำสั่ง WHERE โดยที่ ID = 1 แสดงว่า ID มีชนิดเป็นตัวเลข

13 13 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่มีที่ อยู่ในจังหวัดพะเยา SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE ADDRESS = “PHAYAO” IDNameAddressBirthDate 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 ให้นิสิตสังเกต ว่าเงื่อนไข ใช้คำสั่ง WHERE โดยที่ ADDRESS = “PHAYAO” แสดงว่า ADDRESS มีชนิดเป็นตัวอักษร

14 14 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่มีที่ อยู่ในจังหวัดพะเยา และชื่อว่า CAT SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE ADDRESS = “PHAYAO” AND NAME = “CAT” AND NAME = “CAT” IDNameAddressBirthDate 3CATPHAYAO01/01/1988

15 15 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่ชื่อ BAT หรือ CAT SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE NAME = “BAT” OR NAME = “CAT” OR NAME = “CAT” IDNameAddressBirthDate 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988

16 16 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่เกิด ในวันที่ 1 มกราคม 2531 SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE BIRTHDATE = #01/01/1988# IDNameAddressBirthDate 3CATPHAYAO01/01/1988 ให้นิสิตสังเกต ว่าเงื่อนไข ใช้คำสั่ง WHERE โดยที่ BIRTHDATE = #01/01/1988# แสดงว่า BIRTHDATE มีชนิดเป็นวันที่

17 17 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่ชื่อ ขึ้นต้นด้วย “A” SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE NAME LIKE “A*” IDNameAddressBirthDate 1 ANT CHIANGMAI25/01/1987

18 18 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่ชื่อ ลงท้ายด้วย “AT” SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE NAME LIKE “*AT” IDNameAddressBirthDate 2 BAT PHAYAO12/03/1987 3 CAT PHAYAO01/01/1988

19 19 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  ต้องการแสดงข้อมูลพนักงานที่ชื่อมี ส่วนประกอบของ “A” SELECT * FROM EMPLOYEE WHERE NAME LIKE “*A*” IDNameAddressBirthDate 1 ANT CHIANGMAI25/01/1987 2 BATBATBATBATPHAYAO12/03/1987 3 CATCATCATCATPHAYAO01/01/1988

20 20 คำสั่งสำหรับเรียกแสดงข้อมูล ( อย่างมีเงื่อนไข )  หมายเหตุ ในการกำหนดเงื่อนไข ของ WHERE- Clause นั้นนิสิตจำเป็นต้องดูว่าฐานข้อมูล แต่ละบริษัท อาจมีเงื่อนไข WHERE ต่างกัน  ตัวอย่างที่อาจารย์แสดงข้างต้นนั้น เหมาะสำหรับฐานข้อมูล ACCESS กับ VB หากเป็น MySQL เงื่อนไข WHERE ก็อาจ เปลี่ยนไป เช่น  BIRTHDATE = ’01/01/1988’ ซึ่งใน ACCESS จะ เป็น # 01/01/1988# เป็นต้น

21 21 คำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูล  Syntax INSERT INTO TABLE_NAME VALUES (Value1[, Value2, … ]) INSERT INTO TABLE_NAME (FIELD_NAME1[, …]) VALUES (Value1[, …] ) OR

22 22 คำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูล  ต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ INSERT INTO EMPLOYEE VALUES (4, “RAT”, “CHIANGMAI”, #12/01/1988#) IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988

23 23 คำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูล  ต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ INSERT INTO EMPLOYEE (ID, NAME, ADDRESS, BIRTHDATE) VALUES (5, “SAT”, “CHIANGRAI”, #22/05/1988#) IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988

24 24 คำสั่งสำหรับเพิ่มข้อมูล  ต้องการเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบ INSERT INTO EMPLOYEE (ID, NAME) VALUES (6, “ZAT”) IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6ZAT

25 25 คำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูล  Syntax ในการใช้คำสั่ง UPDATE นิสิตควร ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขในการ แก้ไขข้อมูลด้วยทุกครั้ง ไม่เช่นนั้น อาจมีการแก้ไขข้อมูลผิดพลาดได้ UPDATE TABLE_NAME SET FIELD_NAME1 = VALUE1[, FIELD_NAMEX = VALUEX] [WHERE CONDITION]

26 26 คำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูล  แก้ไขที่อยู่พนักงานรหัส 1 จาก เชียงใหม่เป็นเชียงราย UPDATE EMPLOYEE SET ADDRESS = “CHIANGRAI” WHERE ID = 1 IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGMAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6ZATIDNameAddressBirthDate1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6ZAT

27 27 คำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูล  แก้ไขชื่อพนักงานรหัส 6 จาก ZAT เป็น VAT และปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ จากที่ไม่มีเป็นเชียงใหม่ UPDATE EMPLOYEE SET NAME=“VAT”, ADDRESS = “CHIANGMAI” WHERE ID = 6 IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6ZATIDNameAddressBirthDate1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6VATCHIANGMAI

28 28 คำสั่งสำหรับแก้ไขข้อมูล  แก้ไขวันเกิดของพนักงานรหัส 6 เป็นวันที่ 10/05/1988 UPDATE EMPLOYEE SET BIRTHDATE = #10/05/1988# WHERE ID = 6 IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6VATCHIANGMAIIDNameAddressBirthDate1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6VATCHIANGMAI10/05/1988

29 29 คำสั่งสำหรับลบข้อมูล  Syntax DELETE FROM TABLE_NAME [WHERE CONDITION]

30 30 คำสั่งสำหรับลบข้อมูล  ต้องการลบข้อมูลพนักงานที่มีที่อยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ DELETE FROM EMPLOYEE WHERE ADDRESS = “CHIANGMAI” IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6VATCHIANGMAI10/05/1988IDNameAddressBirthDate1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 4RATCHIANGMAI12/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988 6VATCHIANGMAI10/05/1988

31 31 คำสั่งสำหรับลบข้อมูล  ต้องการลบข้อมูลพนักงานที่มีที่อยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ DELETE FROM EMPLOYEE WHERE ADDRESS = “CHIANGMAI” IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988

32 32 คำสั่งสำหรับลบข้อมูล  ต้องการลบข้อมูลพนักงานทั้งหมด DELETE FROM EMPLOYEE IDNameAddressBirthDate 1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988IDNameAddressBirthDate1ANTCHIANGRAI25/01/1987 2BATPHAYAO12/03/1987 3CATPHAYAO01/01/1988 5SATCHIANGRAI22/05/1988

33 33 คำสั่งสำหรับลบข้อมูล  ต้องการลบข้อมูลพนักงานทั้งหมด DELETE FROM EMPLOYEE IDNameAddressBirthDate

34 34 สรุป  คำสั่งที่นิสิตได้เรียนไป ในส่วน เงื่อนไข (Condition) เหมาะสมกับ ฐานข้อมูล ACCESS เท่านั้น หาก ต้องการใช้กับฐานข้อมูลอื่นๆ ต้อง ตรวจสอบ ไวยากรณ์ (Syntax) ของ ฐานข้อมูลนั้นๆ ก่อน  คำสั่งที่นิสิตได้เรียนไป เป็นเพียง คำสั่งเบื้องต้น หากต้องการทราบ คำสั่งอื่นๆ ให้นิสิต ฝึกคนคว้าด้วย ตนเอง จากอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt 1 Introduction to SQL กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google