งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ จำนวนเงินทดแทนค่าบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ จำนวนเงินทดแทนค่าบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ จำนวนเงินทดแทนค่าบริการ ทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน 3.2 ของข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจํานวนเงินทดแทน ค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบ อันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 11 เมษายน พ. ศ. 2548 และให้ใช้ความ ดังต่อไปนี้แทน “3.2 กรณีจําเป็นต้องได้รับบริการทาง การแพทย์เนื่องจากเจ็บป่วยฉุกเฉิน จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์เฉพาะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความจําเป็น โดยไม่จํากัดจํานวนครั้งที่เข้ารับบริการ ทางการแพทย์ ตามประเภทและอัตรา ดังนี้ "

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ 3.2.1 กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลของรัฐ จ่ายเงิน ค่าบริการทางการแพทย์ตามประเภทและ อัตราที่กําหนดไว้ใน 3.1.1 (1) และ 3.1.1 (2) 3.2.2 กรณีเข้ารับบริการ ทางการแพทย์ ณ ถานพยาบาลเอกชน จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ตาม ประเภทและอัตราที่กําหนดไว้ใน 3.1.2 (1) และ 3.1.2 (2)” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศเป็นต้นไป

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และ จำนวนเงินทดแทนค่าบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google