งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่มา : สนย. อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ.2545 - 2556 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่มา : สนย. อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ.2545 - 2556 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่มา : สนย. อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ.2545 - 2556 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 DM HT Prevalence ที่มา : Thailand NHES

3 CHD STROKE ที่มา : Thailand NHES

4

5

6 DM HT ที่มา : Thailand NHES

7

8 ร้อยละพฤติกรรมสูบบุหรี่ ในประชากร 15-74 ปี, 2553 ที่มา : BRFSS, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

9 ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

10 ที่มา : BRFSS, สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

11

12

13 ภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดหัวใจในผป. HT & DM ของเขต 4, 2, 3 ค่อนข้างสูงกว่าเขตอื่นๆ และพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วย DM ค่อนข้างสูงในทุกเขต โดยเฉพาะในเขต 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 และในผู้ป่วย HT พบภาวะแทรกซ้อนทางไตค่อนข้างสูงในเขต 7, 8, และ 10

14 A set of best buys to prevent and control NCDs

15 Further “best buys” from WHO (health system examples) Counselling and multidrug therapy, including glycaemic control for diabetes for people over 30 with a 10 year risk of 20% of a cardiovascular event Aspirin therapy for acute myocardial infection Screening for cervical cancer once at age 40 with removal of any cancerous lesions Biennial mammography for women 50-70 Early detection of colorectal and oral cancer Treatment of persistent asthma with inhaled corticosteroids and beta-2 agonists

16 Five priority interventions proposed by the Lancet


ดาวน์โหลด ppt ที่มา : สนย. อัตราตายต่อประชากรแสนคนด้วยโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ปี พ.ศ.2545 - 2556 ที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google