งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป. ทิศทางการทำงานของกรมการจัดหางานภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง - ทีมในการปฏิบัติงานต้องเป็นทีมเวอร์ค (team work) - บุคลากรต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวหน้างานบริหารทั่วไป. ทิศทางการทำงานของกรมการจัดหางานภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง - ทีมในการปฏิบัติงานต้องเป็นทีมเวอร์ค (team work) - บุคลากรต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวหน้างานบริหารทั่วไป

2 ทิศทางการทำงานของกรมการจัดหางานภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง - ทีมในการปฏิบัติงานต้องเป็นทีมเวอร์ค (team work) - บุคลากรต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการ แก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น นิติกรประจำหน่วยงานและแนะแนวอาชีพ - พัฒนาระบบการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยและรวดเร็ว เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การนำส่งเงิน - คู่มือแนวปฏิบัติในการทำงานให้ชัดเจนและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3 ข้อเสนอแนวคิดปรับปรุง แผนงานโครงการ - ปรับเปลี่ยนการทำงานในการ ให้บริการในระบบเชิงรุก - ปรับเปลี่ยนโครงการและวิธีการ ดำเนินงานให้ทันสมัย

4 นำเสนอปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนวทางเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข - งบประมาณไม่เพียงพอในแต่ละ โครงการ - ขาดการติดตามและประเมินผล อย่าจริงจังและต่อเนื่อง ในแต่ละโครงการ

5 แนวทางการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน - บูรณาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

6


ดาวน์โหลด ppt หัวหน้างานบริหารทั่วไป. ทิศทางการทำงานของกรมการจัดหางานภายใต้ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง - ทีมในการปฏิบัติงานต้องเป็นทีมเวอร์ค (team work) - บุคลากรต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google