งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ งบ ลงทุน รวม หน่วย : ล้าน บาท

2 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พฤศจิกายน 2552 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมา ณ การเบิกจ่าย จำนวน เงิน ร้อยละ งบประจำ งบลงทุน ภาพรวม

3

4 หน่วย : ล้านบาท ที่สาขา จำนวน โครงการย่อย วงเงินที่ได้รับ อนุมัติ วงเงินตาม สัญญา ผลการ เบิกจ่าย 1 สาขาทรัพยากรน้ำและ การเกษตร สาขาขนส่ง สาขาการศึกษา สาขาสวัสดิภาพของประชาชน สาธารณสุข พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 221, ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

5 หน่วย : ล้านบาท หน่วยงาน งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร การเบิกจ่าย จำนวนเงินร้อยละ สนง. บำรุงทาง สนง. ทางหลวงชนบท เขตพท. การศึกษา นภ. เขต เขตพท. การศึกษา นภ. เขต รวมทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt รายการ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2552 อัตรา เพิ่มขึ้น / ลดลง งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งปม. เบิกจ่าย ร้อย ละ งบ ประจำ632.84519.89 82.1 5 755.39 1 390.24 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google