งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานภาษาไทย TITLE IN ENGLISH ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่หนึ่ง  ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สอง ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สาม ชื่อผู้ร่วมทีม คนที่สี่ ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่ห้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานภาษาไทย TITLE IN ENGLISH ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่หนึ่ง  ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สอง ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สาม ชื่อผู้ร่วมทีม คนที่สี่ ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่ห้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานภาษาไทย TITLE IN ENGLISH ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่หนึ่ง  ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สอง ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สาม ชื่อผู้ร่วมทีม คนที่สี่ ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่ห้า และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อคณะ ชื่อมหาวิทยาลัย โทร 0-2XXX-XXXX โทรสาร 0-2XXX-XXXX  อีเมล์ XXXXXX@XXXXXXXXXXXX บทคัดย่อ ตัวอย่างโปสเตอร์ ขอให้ผู้เข้าร่วมประกวด กรุณาปฏิบัติโดยเคร่งครัดเท่าที่จะทำได้ บทคัดย่อ ควรมีเพียงย่อหน้าเดียว และควรจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ รวมถึงสรุปผลที่ได้จากงานวิจัย 1. บทนำ โปสเตอร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A1 ( รวมรูปและตาราง ) และพิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ Angsana New ซึ่งมีขนาดตามที่ระบุไว้ในแต่ละส่วน โปสเตอร์จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ชื่องาน วันที่ ของการประกวด (AN #36) 2) ชื่อเรื่องภาษาไทย (AN #54 ตัวหนา ) 3) ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (AN #54 ตัวหนา ) 4) ชื่อผู้ร่วมทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา (AN #36) 5) สถาบัน ที่อยู่สถาบัน (AN #36) 6) บทคัดย่อภาษาไทย (AN #36) 7) เนื้อเรื่อง ( บทนำ เนื้อความหลัก บทสรุป ) (AN #36) 8) กิตติกรรมประกาศ ( ถ้ามี )(AN #36) 9) เอกสารอ้างอิง (AN #36) 2. คำแนะนำในการเขียนและพิมพ์ 2.1 คำแนะนำทั่วไป ให้ตั้งหน้ากระดาษเป็นขนาด A1 เท่านั้น และ พิมพ์เป็นสองคอลัมน์ เนื้อความต้องไม่มีการเว้น บรรทัด เว้นแต่เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นได้ 1 บรรทัด และต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้น คอลัมน์ใหม่หรือหน้าใหม่ 2.2 ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เข้าร่วมประกวด การพิมพ์ชื่อเรื่องให้วางตำแหน่งกลางกระดาษ แบบคอลัมน์เดี่ยว เริ่มจากชื่อเรื่องภาษาไทย ขึ้น บรรทัดใหม่เป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้ร่วมทีม และสถาบันให้วางไว้ใต้ชื่อเรื่องโดยวางกลาง กระดาษแบบคอลัมน์เดี่ยวเช่นเดียวกัน

2 รูปภาพลายเส้นควรใช้เส้นหมึกสีที่มีความ ชัดเจน ส่วนรูปภาพถ่ายควรจะเป็นภาพที่มีความ คมชัด ควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นจริงๆ เท่านั้น ทุกภาพจะต้องมีหมายเลขและคำบรรยายภาพกำกับ ใต้ภาพ โดยต้องมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ในกรณีที่เป็นตารางจะต้องมีคำบรรยายกำกับ ตารางไว้เหนือตารางเสมอ และต้องมีความยาวไม่ เกินกว่า 2 บรรทัด 5. การพิมพ์โปสเตอร์ การพิมพ์โปสเตอร์ให้ผู้เข้าร่วมประกวด พิมพ์ โปสเตอร์ ขนาด A1 ทั้งหมด 2 ชุด สำหรับใช้จัด แสดงในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ 1 ชุด และวัน นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการอีก 1 ชุด 6. สรุป โปสเตอร์ของท่านควรได้รับการตรวจสอบจาก ผู้ร่วมทีมทุกท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการ พิมพ์ เพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีคุณภาพดีที่จะใช้ในการประกวดได้ตามที่ทุก ท่านปรารถนา รูปที่ 1 ตัวอย่างการวางรูป ตารางที่ 1 ตัวอย่างการเขียนตาราง รายละเอียดปลีกย่อยอื่นใดที่ไม่ได้ระบุหรือ อธิบายไว้ในที่นี้ ให้จัดทำโปสเตอร์ใช้วิจารณญาณใน การจัดการด้วยตัวของท่านเอง บนพื้นฐานของความ เหมาะสมและสวยงาม 7. กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณผู้ร่วมการประกวดทุกท่านที่ให้ความ ร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนโปสเตอร์นี้ เอกสารอ้างอิง [1] Tawfiq, I., Vingh, T., and Chouychai, T., 1997. A New Approach to Impact Testing Instrumentation Using an Electronic Slave Hammer. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 11, No. 2, pp. 269-285. [2] Lodefier, K., Merci, B., Langhe, C.D, and Dick, E., 2005. Transition modeling with the SST turbulence model and intermittency transport equation. ASME Turbo Expo, Atlanta, Georgia, USA, June 16-19. [3] Coupland, J., 1993. ERCOFTAC Classic Database. http://cfd.me.umist.ac.uk/ercoftac/ (accessed on May 2005). โหมด 11 A2.7470x10 1 2.7483 x10 1 B3.5352 x10 1 3.5360 x10 1 C8.2548 x10 1 8.2799 x10 1


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานภาษาไทย TITLE IN ENGLISH ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่หนึ่ง  ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สอง ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่สาม ชื่อผู้ร่วมทีม คนที่สี่ ชื่อผู้ร่วมทีมคนที่ห้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google