งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

At the party ครูรุจิรา ทับศรีนวล. Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "At the party ครูรุจิรา ทับศรีนวล. Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 At the party ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 พูด และเขียน เกี่ยวกับ เหตุการณ์ในอดีต ได้ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 Page 78 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Last Saturday I …… to my friend’s birthday party. There …… about 30 people there. There ……. a lot of food and drink. The music …… pop rock and I ………a lot. I ……… white clothes. (It ……. a white party.) ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 It …… a great fun. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 Last summer I ……to the southern part of Thailand for my holiday. Presentation ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 I …….. in a hotel there for two weeks. I …….. to Suratthani and I also ………. Samui Island. Then I ……… to Phuket. I …… a marvellous show. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 It’s called “Phuket Fanta Sea” ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 The weather …….. marvellous. I …… in the sea too. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 Past events Read the postcard and say which statements are true. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12

13 Dear Sheila, The weather here in Florida is marvellous. Last week we ……….. to Disneyworld. We ………… three days there and we ……………… everything. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 It …… wonderful. Bobby …………. Space Mountain best. Yesterday we …………. Sea world and in the evening we ………… a huge seafood meal on a pirate ship. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15

16 Love, Caroline, Dave and the children. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 1. Caroline and her family are on holiday in Florida. 2. They ……t to Disneyworl d last week. ….. …. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 3. They ……. two days there. days there. 4. Bobby ……n’t like Space Mountain. Space Mountain. …… ……. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 5. In the evening they ….. dinner on a ship. ….. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 sights eeing Work in pairs: ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 Find out how your partner spent his/her holiday in London. Start like this.. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 Use the cues below Go/sightse eing What/weat her like? Do/any shopping? What buy? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 How much? Where exactly is (n ame of shop or place)? What /do in the evening? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24

25 A: …… you have a nice time in London? B: Yes, I …... A: …… you go sightseeing? B: Yes, I ……. to…. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

26 Paddington Station sightseeing tour ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27

28 Houses of parliament ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29

30

31

32

33 NEXT Important birthdays ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt At the party ครูรุจิรา ทับศรีนวล. Communi cation Describing past events การบรรยาย เหตุการณ์ในอดีต ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google