งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests

2 Yesterday Jane………..on vacation.
1. go 2. went 3. gone 4. going 2.2.1

3 Objectives เพื่อทบทวนสาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 2. เพื่อวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับข้อทดสอบ

4 ความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากสาระไปสู่ตัวชี้วัด
(Strands) 4C มาตรฐานการเรียนรู้ (Learning Standards) 8 มาตรฐาน ตัวชี้วัด (Indicators) 20 (ป.6) 21 (ม.3)

5 Strands (4C) 1. Communication: ภาษาเพื่อการสื่อสาร (3 ม.) (Language for Communication) 2. Culture: ภาษาและวัฒนธรรม (2 ม.) (Language and Culture) 3. Connection: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (Language and Relationship with Other Learning Areas) 4.Community: ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (2 ม. ) (Language and Relationship with Community and the World)

6 Strand 1 Communication Language for Communication Interpretative Mode
Standard FL 1.1 Understanding and ability in interpreting what has been heard and read from various types of media, and ability to express opinions with reasons 4 indicators

7 Strand 1 Communication Language for Communication Interpersonal Mode
Standard FL1.2 Interpersonal Mode Possessing language communication skills for effective exchange of information; efficient expression of feelings and opinions 5 indicators

8 Strand 1 Communication Language for Communication Standard FL1.3
Presentational Mode Ability to speak and write about information, concepts and views on various matters 3 indicators

9 Practices and Perspectives
Strand 2 Culture Language and Culture Standard FL 2.1 Practices and Perspectives Appreciating the relationship between language and culture of native speakers and ability in using language appropriately 3 indicators

10 Products and Perspectives
Strand 2 Culture Language and Culture Standard FL 2.2 Products and Perspectives Appreciating the similarities and differences between language and culture of the native speakers and Thai speakers, and ability in using accurate and appropriate language 2 indicators

11 Language and Relationship with
Strand 3 Connection Language and Relationship with Other Learning Areas Standard FL 3.1 Cross Disciplinary Using foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for further development, seeking knowledge and broadening one's world view 1 indicator

12 Language and Relationship with Community and the World
Strand 4 Community Language and Relationship with Community and the World Standard FL 4.1 Application Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society 1 indicator

13 Language and Relationship with Community and the World
Strand 4 Community Language and Relationship with Community and the World Standard FL 4.2 Exploration Using foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of learning with the world community 1 indicator (P.6) 2 indicators (M.3)

14 A: How many people are there in your family? B:_____________.
1. There are female 2. There are thirteenth 3. There are three 4. There are nice and great 1.2.4

15 Give me some eggs, please. 4. Let’s eat some cake.
Situation: At home. Mother : ____________ Suda : Here you are. May I help you? 2. May I come in? Give me some eggs, please. 4. Let’s eat some cake. 1.2.2

16 Suda likes to talk with her friends. She talks about funny stories
Suda likes to talk with her friends. She talks about funny stories. Her friends love her and tell her not to read cartoon and comic books every day. She is ______. A. The missing word is………………. 1. cheerful lazy 3. bad bored B. The word means……………. 1. ขี้เกียจ สนุกสนาน 3. โหดร้าย น่าเบื่อ 1.1.4 2.2.1

17 Which word starts with the same sound as “camp”? 1. camel 2. champ
3. center 4. city 1.1.2

18 What does this sign mean? No pets 2. No fires No smoking
No pets 2. No fires No smoking 4. No food or drinks 1.1.3

19 In Laos and Vietnam, you can still see ______________.
1. a lot of old big French buildings 2. a lot of big old French buildings 3. old big French buildings a lot 4. big old French buildings a lot 2.2.1

20


ดาวน์โหลด ppt The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google