งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests

2 Yesterday Jane………..on vacation. 1. go 2. went 3. gone 4. going 2.2.1

3 Objectives 1. เพื่อทบทวนสาระ มาตรฐานและ ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 2. เพื่อวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับข้อทดสอบ

4 ความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากสาระไปสู่ ตัวชี้วัด สาระ ( Strands) มาตรฐานการ เรียนรู้ (Learning Standards) ตัวชี้วัด (Indicators) 4C 8 มาตรฐาน 20 ( ป.6) 21 ( ม.3)

5 Strands (4C) 1. Communication: ภาษาเพื่อการสื่อสาร (3 ม. ) (Language for Communication) 4.Community: ภาษากับความสัมพันธ์กับ ชุมชนและโลก (2 ม. ) (Language and Relationship with Community and the World) 2. Culture: ภาษาและวัฒนธรรม (2 ม.) (Language and Culture) 3. Connection: ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่ม สาระการเรียนรู้อื่น (Language and Relationship with Other Learning Areas)

6 Strand 1 Communication Language for Communication Understanding and ability in interpreting what has been heard and read from various types of media, and ability to express opinions with reasons Interpretative Mode 4 indicators Standard FL 1.1

7 Strand 1 Communication Language for Communication Possessing language communication skills for effective exchange of information; efficient expression of feelings and opinions Interpersonal Mode 5 indicators Standard FL1.2

8 Strand 1 Communication Language for Communication Ability to speak and write about information, concepts and views on various matters Presentational Mode 3 indicators Standard FL1.3

9 Strand 2 Culture Language and Culture Appreciating the relationship between language and culture of native speakers and ability in using language appropriately Practices and Perspectives 3 indicators Standard FL 2.1

10 Strand 2 Culture Language and Culture Appreciating the similarities and differences between language and culture of the native speakers and Thai speakers, and ability in using accurate and appropriate language Products and Perspectives 2 indicators Standard FL 2.2

11 Strand 3 Connection Language and Relationship with Other Learning Areas Using foreign languages to link knowledge with other learning areas, as foundation for further development, seeking knowledge and broadening one's world view Cross Disciplinary 1 indicator Standard FL 3.1

12 Strand 4 Community Language and Relationship with Community and the World Ability to use foreign languages in various situations in school, community and society Application 1 indicator Standard FL 4.1

13 Strand 4 Community Language and Relationship with Community and the World Using foreign languages as basic tools for further education, livelihood and exchange of learning with the world community Exploration 1 indicator (P.6) 2 indicators (M.3) Standard FL 4.2

14 A: How many people are there in your family? B:_____________. 1. There are female 2. There are thirteenth 3. There are three 4. There are nice and great 1.2.4

15 Situation: At home. Mother : ____________ Suda : Here you are. 1.May I help you? 2. May I come in? 3.Give me some eggs, please. 4. Let’s eat some cake. 1.2.2

16 Suda likes to talk with her friends. She talks about funny stories. Her friends love her and tell her not to read cartoon and comic books every day. She is ______. A. The missing word is………………. 1. cheerful 2. lazy 3. bad 4. bored B. The word means……………. 1. ขี้เกียจ 2. สนุกสนาน 3. โหดร้าย 4. น่าเบื่อ 2.2.1 1.1.4

17 Which word starts with the same sound as “camp”? 1. camel 2. champ 3. center 4. city 1.1.2

18 What does this sign mean? 1.No pets 2. No fires 3.No smoking 4. No food or drinks 1.1.3

19 In Laos and Vietnam, you can still see ______________. 1. a lot of old big French buildings 2. a lot of big old French buildings 3. old big French buildings a lot 4. big old French buildings a lot 2.2.1

20


ดาวน์โหลด ppt The Analysis of Strands, Standards and Indicators for Tests.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google