งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….?. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation Talking about experiences.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….?. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation Talking about experiences."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….?

2 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation Talking about experiences

3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Gramma r Gramma r

4 สนทนา โต้ตอบ เกี่ยวกับ ประสบการณ์โดย ใช้โครงสร้างที่ กำหนดให้ ได้ ถูกต้อง Talking about experiences

5 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Present perfect Tense Have you ever had Chinese food? Chinese food?

6 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever drunk Pepsi? beer

7 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever stayed in a hotel? in a hotel?

8 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Present perfect Tense Subject + has/have+ verb3 I have been to Wimbledon 3 times. She has tried scuba diving.

9 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Use these verbs to make questions. questions. read try see read

10 ครูรุจิรา ทับศรีนวล read try see read Have you ever read Have you ever read “Travel with my Aunt”?

11 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever …… windsurfing?

12 ครูรุจิรา ทับศรีนวล read try see read Have you ever seen “Gone with the wind”?

13 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever tried judo? read try see read

14 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever to America? Have you ever to China? Have you ever on a long boat journey? Have you ever ……….on Concord? ……….on Concord?

15 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever scuba driving Have you ever Indian food

16 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17

18 Workbook 65 2

19 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Workbook 65 2

20 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Workbook 65 2

21 ครูรุจิรา ทับศรีนวล There should be Workbook 65 2

22 ครูรุจิรา ทับศรีนวล NEXT Have you ever..?


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Have you ever….?. ครูรุจิรา ทับศรีนวล Communi cation Talking about experiences.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google