งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 10 As Good As It Gets M. 5 1. ฟังการโฆษณาสินค้า 2. อ่านบทความเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อติดอันดับโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 10 As Good As It Gets M. 5 1. ฟังการโฆษณาสินค้า 2. อ่านบทความเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อติดอันดับโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Unit 10 As Good As It Gets M. 5

4 1. ฟังการโฆษณาสินค้า 2. อ่านบทความเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อติดอันดับโลก 4. เขียน บรรยายโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ ประทับใจ 5. ทำโครงงานโฆษณาผลิตภัณฑ์ ด้วยสื่อประเภทใด ประเภทหนึ่ง What you will learn and do in this unit.

5 -What kind of text do you think these are?

6

7

8 Answer advertisements

9 television, radio, billboards, Internet, magazine, newspaper, etc. What other media are used by advertisers?

10 Do you think it is helpful? What do you think about advertising? Do you think it is always true? Do you think it is always exaggerating? Do you think it is always reliable?

11 What does it mean? “As Good As It Gets” มันดีเท่ากับที่มันเป็นหรือหมายถึง สิ่งนั้นมีคุณภาพดีเท่าที่จะเป็นไป ได้

12 Look at the pictures on page 74. What are these following pictures for?

13

14 Answer: Advertisements (or ads, for short) for different goods and services.

15 New Language (page 74)

16

17 1. No 2. A responsible buyer:he buys something if he likes it or needs it. 3. Because she saw a photo of her favorite movie star wearing. 4. He is crazy. 5. No 6. Because many people like buying brand name items and brand names are important to them.

18

19 Grammar (page 76): as…as as + adjective + as e.g. This perfume is just as good as that one. not as + adjective + as

20 Grammar (page 76): as…as as + adjective + as e.g. This soda tastes as good as the other. not as + adjective + as

21 Grammar (page 76): as…as as + adjective + as e.g. The bus isn’t as expensive as the plane. not as + adjective + as

22 Language in Context: B (page 77)

23

24 Grammar: so…that (page 76)

25 Explanation: The weather was so cold that we couldn’t go out. condition:The weather was cold. result:We couldn’t go out.

26 The movie was so boring that I fell asleep. condition:The movie was boring. result: I fell asleep. Explanation:

27 Language in Context: C (page 77)

28

29 Grammar: Pronouns (page 76) … body … one … thing adverb … where

30

31 every_ =all of the member of a given group some_ =a certain number of the members of a given group any_=some, it does not matter which, of the members of a given group no_=not one of the members of a given group

32 Indefinite Pronouns: some - ใช้ใน ประโยคบอกเล่า _body = _one e.g. somebody = someone any - ใช้ในประโยคปฏิเสธและ ประโยคคำถาม

33 Note: I have nothing. I don’t have anything. =

34 Indefinite Pronouns = singular, 3th person Everybody knows. Nobody lives here. Everything is perfect. Note:

35 เมื่ออ้างกลับไปที่ third person indefinite pronoun มักจะใช้ plural pronoun If you see anybody, tell them to wait. Example:

36 Language in Context: A (page 76)

37

38 Fashion Designers Fashion Designers in Thailand

39 Reading (page 78)

40

41 Label label means small piece of cloth attached to the inside or outside of an article of clothing to show which company or designer manufactured the garment label = the registered brand name, especially of a company producing fashion items ( ยี่ห้อ )

42

43

44

45

46

47 About the Reading (page 79)

48 F T T F T F

49 Writing (page 79)

50 Project (page 79)

51 ใช้เกณฑ์การประเมินโครงงาน และประเมินการปฏิบัติงาน

52 End of Unit 10 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Unit 10 As Good As It Gets M. 5 1. ฟังการโฆษณาสินค้า 2. อ่านบทความเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง 3. พูดอภิปรายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ที่มีชื่อติดอันดับโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google