งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem Analysis and Algorithm (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem Analysis and Algorithm (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิด)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem Analysis and Algorithm (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิด)

2 24 สิงหาคม 2555 แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
24 สิงหาคม แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยามคำศัพท์ Rectangle3 = พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า Width1 = กว้าง Long2 = ยาว

3 ตัวอย่างโปรแกรมอย่างง่าย

4 ทบทวนกระบวนการแก้ปัญหา

5 1. Problem Analysis (การวิเคราะห์ปัญหา)

6 ตัวอย่างโปรแกรมอย่างง่าย

7 Problem : area of triangle 1. Problem Analysis
ตัวอย่างข้อที่ 1 Problem : area of triangle 1. Problem Analysis 1.1 Input = ……………………… 1.2 Output = ……………………… width1 , long2 rectangle3

8 1.3 Process 1) READ width1 and long2 3) PRINT rectangle3
2) CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 3) PRINT rectangle3

9 2. Algorithms (การจำลองความคิด เป็นขั้นตอนการทำงาน อย่างละเอียด)

10 2.1 (Pseudo code รหัสเทียม)

11 2.1 Pseudo code 1. START 2. SET width1, long2, rectangle3
3. READ width1 4. READ long2 5. CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 6. PRINT rectangle3 7. END

12 2.2. Flowchart (ผังงาน)

13 rectangle3 = width1 * long2
2.2 Flowchart START width1, long2, rectangle3 width1 long2 rectangle3 = width1 * long2 rectangle3 END

14 3. ดำเนินการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมVisual Basic

15 3.1 การสร้างและออกแบบจอภาพของโปรแกรม

16 การกำหนด Properties ให้กับ Object

17 การกำหนด Properties ให้กับ Object
BackColor สีพื้นหลัง = ขนาดและรูปแบบตัวอักษร = ตัวอักษรมีสีต่างๆ = แสดงหรือลบข้อความ = กำหนดชื่อให้กับ object = กำหนดให้สามารถแสดง สีพื้นหลังของปุ่มได้ = Font Forecolor Caption Name Style

18 3.2 เขียน code Dim width1, long2, rectangle3 As Integer Private Sub Command1_Click() width1 = Val(Text1.Text) long2 = Val(Text2.Text) rectangle3 = width1 * long2 Label7 = rectangle3 End Sub

19 4. ตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรม

20 ทดสอบโปรแกรม

21 24 สิงหาคม 2555 ทดสอบ โจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สามเหลี่ยม
24 สิงหาคม ทดสอบ โจทย์ปัญหา :หาพื้นที่สามเหลี่ยม คำศัพท์มีดังนี้ Triangle = สาม... High = ความสูง Base = ฐาน ให้เขียน 1. Problem Analysis 2. Psudo code 3. Flowchart


ดาวน์โหลด ppt Problem Analysis and Algorithm (การวิเคราะห์ปัญหา และการจำลองความคิด)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google