งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  1. ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่ง ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2547 ลงวันที่ 27 กันยายน พ. ศ. 2547  2. ประกาศนี้ใช้บังคับกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียม เหลวที่ใช้ยานพาหนะสําหรับการขนส่งก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ ขนส่งทางเรือ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่บรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มแล้ว

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  3. ใบกํากับการขนส่ง อย่างน้อยต้องมีรายการซึ่ง มีข้อความที่ชัดเจน ดังนี้ (1) ชื่อผู้ค้าน้ำมันที่จ่าย และสถานที่จ่ายต้นทาง (2) วันทีออกและเลขที่ใบกํากับการขนส่ง (3) ชื่อผู้รับ และสถานที่ส่งมอบปลายทาง (4) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง และเลขที่ใบรับแจ้ง เป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื่อเพลิงตามมาตรา 12 (5) เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง (6) วันและเวลาที่ยานพาหนะออกเดินทางจาก สถานที่จ่ายต้นทาง และประมาณวันและเวลา ที่ ถึงปลายทาง

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ (7) ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ขนส่ง (8) ระบุหมายเลขประจําตรา (SEAL) ที่ใช้ผนึก ฝา ท่อรับและมิเตอร์จ่ายของยานพาหนะ ที่ขนส่ง ในแต่ละเที่ยว

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ทําการ จําหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว และต้องมี การขนส่ง ไม่ว่าจะทําการขนส่งเอง หรือจ้างผู้ ขนส่งตามมาตรา 12 เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ซื้อหรือ ผู้รับโอนนำยานพาหนะมารับเอง ต้องจัดทํา ใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และมอบ ต้นฉบับหรือสําเนาให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะนํา กํากับไปกับยานพาหนะที่ใช้ขนส่งจนถึงสถานที่ ส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลวปลายทาง ทั้งนี้ให้ ผู้จัดทําใบกํากับการขนส่งลงลายมือชื่อกํากับไว้ ด้วย

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  การขนส่งโดยยานพาหนะเพียงเที่ยวเดียวเพื่อไป ส่งมอบ ณ สถาน ที่ส่งมอบปลายทางหลายแห่งให้ กระทําได้เฉพาะกรณีที่สถานที่ส่งมอบทุกแห่งเป็น สถานประกอบการประเภทเดียวกันเท่านั้น และให้ ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ จัดทําใบกํากับการ ขนส่งสําหรับสถานที่ส่งมอบแต่ละแห่ง โดยต้อง ระบุรายการตามข้อ 3 (3) และ (7) สําหรับการ ส่งมอบแต่ละแห่งให้ชัดเจน  ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 อาจใช้ใบกํากับสินค้า หรือใบกํากับภาษีแทนใบกํากับ การขนส่งก็ได้ แต่ ต้องมีรายการไม่น้อยกว่ารายการที่กําหนดไว้ตาม ข้อ 3

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เก็บสําเนาใบกํากับ การขนส่งไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่ วันที่จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้ขนส่งต้อง ขนส่งไปส่งมอบให้ผู้รับปลายทาง ตามชื่อและ สถานที่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบกํากับ การขนส่ง

8 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการ ขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ. ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google