งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 1. ให้ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่ง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ 2. ประกาศนี้ใช้บังคับกับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ยานพาหนะสําหรับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการขนส่งทางเรือ หรือการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่บรรจุลงในถังก๊าซหุงต้มแล้ว

3 สรุปสาระสำคัญ 3. ใบกํากับการขนส่ง อย่างน้อยต้องมีรายการซึ่งมีข้อความที่ชัดเจน ดังนี้ (1) ชื่อผู้ค้าน้ำมันที่จ่าย และสถานที่จ่ายต้นทาง (2) วันทีออกและเลขที่ใบกํากับการขนส่ง (3) ชื่อผู้รับ และสถานที่ส่งมอบปลายทาง (4) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขนส่ง และเลขที่ใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ำมันเชื่อเพลิงตามมาตรา 12 (5) เลขทะเบียนยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง (6) วันและเวลาที่ยานพาหนะออกเดินทางจากสถานที่จ่ายต้นทาง และประมาณวันและเวลา ที่ถึงปลายทาง

4 สรุปสาระสำคัญ (7) ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ขนส่ง
(7) ปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ขนส่ง (8) ระบุหมายเลขประจําตรา (SEAL) ที่ใช้ผนึกฝา ท่อรับและมิเตอร์จ่ายของยานพาหนะ ที่ขนส่งในแต่ละเที่ยว

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 ทําการจําหน่าย จ่าย โอนก๊าซปิโตรเลียมเหลว และต้องมีการขนส่ง ไม่ว่าจะทําการขนส่งเอง หรือจ้างผู้ขนส่งตามมาตรา 12 เป็นผู้ขนส่งหรือผู้ซื้อหรือผู้รับโอนนำยานพาหนะมารับเอง ต้องจัดทําใบกํากับการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว และมอบต้นฉบับหรือสําเนาให้กับผู้ควบคุมยานพาหนะนํากํากับไปกับยานพาหนะที่ใช้ขนส่งจนถึงสถานที่ส่งมอบก๊าซปิโตรเลียมเหลวปลายทาง ทั้งนี้ให้ผู้จัดทําใบกํากับการขนส่งลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วย

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
การขนส่งโดยยานพาหนะเพียงเที่ยวเดียวเพื่อไปส่งมอบ ณ สถาน ที่ส่งมอบปลายทางหลายแห่งให้กระทําได้เฉพาะกรณีที่สถานที่ส่งมอบทุกแห่งเป็นสถานประกอบการประเภทเดียวกันเท่านั้น และให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ จัดทําใบกํากับการขนส่งสําหรับสถานที่ส่งมอบแต่ละแห่ง โดยต้องระบุรายการตามข้อ 3 (3) และ (7) สําหรับการส่งมอบแต่ละแห่งให้ชัดเจน ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 อาจใช้ใบกํากับสินค้าหรือใบกํากับภาษีแทนใบกํากับ การขนส่งก็ได้ แต่ต้องมีรายการไม่น้อยกว่ารายการที่กําหนดไว้ตามข้อ 3

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 เก็บสําเนาใบกํากับการขนส่งไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า วัน นับแต่วันที่จ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผู้ขนส่งต้องขนส่งไปส่งมอบให้ผู้รับปลายทาง ตามชื่อและสถานที่และภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบกํากับการขนส่ง

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2555 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google