งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียน เลือกหน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียน เลือกหน่วยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียน เลือกหน่วยบริการ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 สิงหาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ยกเว้นในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที 31 มีนาคม 2555  ให้ยกเลิก (1) ข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ พ. ศ. 2546 (2) ข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2546

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (3) ข้อบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ ( ฉบับที 3) พ. ศ. 2548  การขึ้นทะเบียนและการเลือกหน่วยบริการประจํา ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจําตาม ข้อบังคับนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. บุคคลใดประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2545 ให้ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อสํานักงาน หรือหน่วยงานที่สํานักงานกําหนด  2. การเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจํา ให้เลือกหน่วยบริการ ที่อยู่ในพื้นที่ ตําบลหรือ อําเภอที่ตนมีชื่ออยูตามทะเบียนบ้าน หรือหน่วย บริการในพื้นที่ตําบลหรืออําเภอ ที่อยูต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยให้คํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็น ของตนเป็นสําคัญ ในกรณีที่บุคคลใด มีถิ่นที่อยู่หรือที่พักอาศัยไม่ ตรงกับทะเบียนบ้าน บุคคลดังกล่าวอาจ ลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการในพื้นทีตําบล หรืออําเภอที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่นั้น ก็ ได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  3. หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการ ประจํา ให้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 แต่ ทั้งนี้จะขอเปลี่ยนแปลงหน่วย บริการประจําได้ ไม่เกิน 4 ครั้งในแต่ละ ปีงบประมาณ ในกรณีที่บุคคลใดมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยไม่ ตรงกับบัตรประจําตัวประชาชนให้แสดงหลักฐาน อย่างหนึ่งอย่างใด ทีแสดงว่าตนมีถิ่น ที่อยู่หรือ พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ดังนี้ (1) หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน (2) หนังสือรับรองของผู้นําชุมชน (3) หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง (4) เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักเป็น ต้น

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  4. การขอลงทะเบียน การเลือกหน่วยบริการ ประจํา หรือการเปลียนแปลงหน่วยบริการประจํา ให้บุคคลนั้น ๆ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีเลขประจําตัวประชาชน ที่แสดงว่าบุคคลนั้น เป็นผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ. ศ. 2545

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอลงทะเบียน เลือกหน่วยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google