งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัช ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัช ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัช ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 233 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 87 คนบุคลากรสายสนับสนุน 146 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 65 ปีและน้อยที่สุด 23 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 45.08 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 42 ปี (Mode) มัธยฐาน 46 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 50-54 และ 30-34 ปี ตามลำดับ การ กระจายอายุค่อนข้างสูง บุคลากรอายุมากมีจำนวน มากกว่ากลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมี โอกาสเกิดปัญหาในการจัดสรรอัตรากำลังทดแทน ส่วนงานเมื่อเวลาผ่านไป

3 critical Max 65 Min 23 Avg. 45.08 Sd. 11.02

4 Max 65 Min 30 Avg. 48.46 Sd. 10.90 critical

5

6

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัช ศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google