งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการสอนให้ประชาชนรู้ ว่าปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการสอนให้ประชาชนรู้ ว่าปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการสอนให้ประชาชนรู้ ว่าปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18 ประการ - สำหรับผู้สูงอายุ 10 ประการ

2 มงคลสำหรับเยาวชน 10 ประการ
มงคลสำหรับเยาวชน 10 ประการ 1. ห้ามคบคนพาล(เพราะกลัวว่าโตขึ้นจะเป็นคนไม่ดี) 2. ให้คบบัณฑิต(โตขึ้นจะได้เป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี) 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา(จะได้มีคนเมตตาอุปถัมภ์) 4. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม(อยู่ในดงโจร หรืออยู่กับพวกติดยาโตขึ้นก็ต้องเป็นโจรหรือติดยาเสพติดไปด้วย) 5. สะสมบุญไว้แต่เด็กๆ(โตขึ้นบุญจะได้ตอบสนอง)

3 6. ให้ตั้งตนไว้โดยชอบ(ประพฤติตัวเรียบร้อย)
7. ให้เป็นผู้ฟังมาก(ให้พูดแต่น้อย) 8. ให้ศึกษาศิลปวิทยา(โตขึ้นจะได้มีวิชาความรู้) 9. ให้อยู่ในระเบียบวินัย (โตขึ้นจะได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ) 10. ให้ใช้วาจาสุภาษิต(อย่าพูดจาเลอะเทอะ)

4 มงคลสำหรับคนวัยทำงาน 18 ประการ
มงคลสำหรับคนวัยทำงาน 18 ประการ 11. บำรุงบิดามารดา 12. ให้สงเคราะห์เลี้ยงดูบุตร 13. ให้สงเคราะห์ภรรยา(สามี) 14. ทำงานอย่าให้สับสนหรือคั่งค้าง 15. รู้จักให้ทานเสียบ้าง 16. ให้ประพฤติธรรมไว้บ้าง 17. ให้สงเคราะห์ญาติ

5 18. ให้ประกอบอาชีพสุจริต
19. ให้เว้นจาการทำบาป 20. ให้เว้นจากสิ่งมึนเมา 21. ให้มีความคิดรอบคอบ(ไม่ประมาทในธรรม) 22. รู้จักเคารพคนดี 23. ไม่ให้เย่อหยิ่ง จองหอง

6 24. ให้มีสันโดษ (อย่าโลภมาก)
25. ให้มีความกตัญญูรู้คุณ 26. ให้ฟังธรรมะบ้างในบางเวลา 27. ให้มีขันติความอดกลั้น 28. ให้เป็นผู้ว่าง่าย(ไม่มีใครชอบคนดี้อ)

7 มงคลสำหรับผู้สูงอายุ 10 ประการ
มงคลสำหรับผู้สูงอายุ 10 ประการ 29. ให้เข้าหาสมณะผู้สงบ 30. ให้ไปสนทนาธรรมกับพระเสียบ้าง 31. ให้ดับกิเลสทั้งหมด 32. ให้ประพฤติพรหมจรรย์คือ เมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา เช่นพระพรหม 33. ให้เห็นแจ้งในอริยสัจจ์ 4 รู้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

8 34. รู้จักพระนิพพาน 35. ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36. ทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว 37. ทำจิตไม่ให้มีมลทิน 38. ทำจิตให้เกษม คือไม่ให้มีอะไรเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้ถึงพระนิพพาน


ดาวน์โหลด ppt มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการสอนให้ประชาชนรู้ ว่าปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google