งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการ สอนให้ประชาชนรู้ ว่า ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ เป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการ สอนให้ประชาชนรู้ ว่า ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ เป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการ สอนให้ประชาชนรู้ ว่า ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ เป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18 ประการ - สำหรับผู้สูงอายุ 10 ประการ

2 มงคลสำหรับเยาวชน 10 ประการ 1. ห้ามคบคนพาล ( เพราะกลัวว่าโตขึ้น จะเป็นคนไม่ดี ) 2. ให้คบบัณฑิต ( โตขึ้นจะได้เป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี ) 3. บูชาบุคคลที่ควรบูชา ( จะได้มีคน เมตตาอุปถัมภ์ ) 4. อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ( อยู่ในดงโจร หรืออยู่กับพวกติดยาโตขึ้นก็ต้องเป็น โจรหรือติดยาเสพติดไปด้วย ) 5. สะสมบุญไว้แต่เด็กๆ ( โตขึ้นบุญจะได้ ตอบสนอง )

3 6. ให้ตั้งตนไว้โดยชอบ ( ประพฤติตัว เรียบร้อย ) 7. ให้เป็นผู้ฟังมาก ( ให้พูดแต่น้อย ) 8. ให้ศึกษาศิลปวิทยา ( โตขึ้นจะได้ มีวิชาความรู้ ) 9. ให้อยู่ในระเบียบวินัย ( โตขึ้นจะ ได้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ) 10. ให้ใช้วาจาสุภาษิต ( อย่าพูดจา เลอะเทอะ )

4 มงคลสำหรับคนวัย ทำงาน 18 ประการ 11. บำรุงบิดามารดา 12. ให้สงเคราะห์เลี้ยงดูบุตร 13. ให้สงเคราะห์ภรรยา ( สามี ) 14. ทำงานอย่าให้สับสนหรือคั่ง ค้าง 15. รู้จักให้ทานเสียบ้าง 16. ให้ประพฤติธรรมไว้บ้าง 17. ให้สงเคราะห์ญาติ

5 18. ให้ประกอบอาชีพสุจริต 19. ให้เว้นจาการทำบาป 20. ให้เว้นจากสิ่งมึนเมา 21. ให้มีความคิดรอบคอบ ( ไม่ ประมาทในธรรม ) 22. รู้จักเคารพคนดี 23. ไม่ให้เย่อหยิ่ง จองหอง

6 24. ให้มีสันโดษ ( อย่าโลภ มาก ) 25. ให้มีความกตัญญูรู้คุณ 26. ให้ฟังธรรมะบ้างใน บางเวลา 27. ให้มีขันติความอดกลั้น 28. ให้เป็นผู้ว่าง่าย ( ไม่มี ใครชอบคนดี้อ )

7 มงคลสำหรับผู้สูงอายุ 10 ประการ 29. ให้เข้าหาสมณะผู้สงบ 30. ให้ไปสนทนาธรรมกับพระเสีย บ้าง 31. ให้ดับกิเลสทั้งหมด 32. ให้ประพฤติพรหมจรรย์คือ เมตตา กรุณา มุทิตาอุเบกขา เช่นพระพรหม 33. ให้เห็นแจ้งในอริยสัจจ์ 4 รู้ เกิด แก่ เจ็บ ตาย

8 34. รู้จักพระนิพพาน 35. ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 36. ทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้ว 37. ทำจิตไม่ให้มีมลทิน 38. ทำจิตให้เกษม คือไม่ให้มี อะไรเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้ถึงพระ นิพพาน


ดาวน์โหลด ppt มงคล 38 ประการ พระพุทธเจ้าต้องการ สอนให้ประชาชนรู้ ว่า ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ เป็นมงคลแก่ตัวเอง แบ่งเป็น - สำหรับเยาวชน 10 ประการ - สำหรับคนวัยทำงาน 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google