งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันควบคุมโรคหัด และ รู้จักวัคซีนป้องกันโรคหัด พญ. ปิยนิตย์ ธรรมา ภรณ์พิลาศ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันควบคุมโรคหัด และ รู้จักวัคซีนป้องกันโรคหัด พญ. ปิยนิตย์ ธรรมา ภรณ์พิลาศ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันควบคุมโรคหัด และ รู้จักวัคซีนป้องกันโรคหัด พญ. ปิยนิตย์ ธรรมา ภรณ์พิลาศ กรมควบคุมโรค

2 Superman Versus the Measles

3 หัดเป็นโรคที่แพร่กระจายได้ง่าย มีอาการ แทรกซ้อนรุนแรงในเด็กเล็ก เด็กด้อย โอกาสในพื้นที่ห่างไกล แม้ไม่ตายแต่มีผล ต่อการพัฒนาการ หัดในผู้ใหญ่ ทำให้ต้องเข้ารับการรักษา งานชะงัก มีผลต่อชีวิตประจำวัน กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้ากำจัดโรคหัด ( อัตราป่วยไม่เกิน 1 ต่อล้านคน ) ภายในปี 2563 The Measles

4 สถานการณ์โรคหัด ในประเทศไทย พบในกลุ่มอายุต่ำกว่า 7 ปีเป็น จำนวนมาก

5 จำนวนผู้ป่วยยืนยันโรคหัด ( IgM positive) รายอายุ ( ปี ) พ. ศ.2555 จำนวนคน อายุ ( ปี )

6 มาตรการเร่งรัดด้านวัคซีน ในกลุ่ม เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพิ่มและรักษาระดับภูมิคุ้มกัน ในเด็ก ปรับอายุการให้วัคซีน MMR เข็มที่สองจากเดิมให้บริการ ในชั้น ป.1 เป็นอายุ 2.5 ปี

7 ข้อเสนอมาตรการในบุคคลอายุ มากกว่า 5 ปี ติดตามให้วัคซีนในนักเรียนประถม และมัธยม และออกบัตรรับรองการ ได้รับวัคซีน ทำข้อตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนเมื่อ เข้าเรียนทุกระดับชั้น รณรงค์ Mop up วัคซีนในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ อยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น ในโรงงาน ค่ายทหาร

8 การปฏิบัติในเรื่อง MMR2 ในเดือนมกราคม 2556 คณะอนุกรรมการสร้าง เสริมภูมิคุ้มกันโรค ได้พิจารณาแล้ว มีมติปรับ กำหนดการให้วัคซีน MMR2 จากเดิมอายุ 7 ปี เป็น 2.5 ปี เพื่อปิดช่องว่างของภูมิคุ้มกันในช่วง อายุดังกล่าว สปสช ได้จัดหาวัคซีนเพิ่ม และดำเนินการตามมติ ดังกล่าว ได้ตั้งแต่ สิงหาคม 2557 นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเด็กกลุ่มนี้ กรม ควบคุมโรคจะจัดหาวัคซีน เพื่อปิด gap immunity แก่เด็กอายุระหว่าง 2.5 -7 ปีพร้อมกัน ครั้งเดียวในปี 2558 9 เดือน ( เข็มหนึ่ง ) 2.5 ปี ( เริ่ม สค 2557) 7 ปี ( ยกเลิกในอนาคต ) ปิด gap ( เริ่ม 2558)

9 วัคซีนที่มีส่วนผสมของหัด 1.Measles (M) - ไม่แนะนำในประเทศไทย เนื่องจาก เด็กทุกคนจำเป็นต้องได้รับ Rubella vaccine ด้วย 2.Measles-Rubella (MR) - ใช้กรณีหา MMR ไม่ได้ 3.Measles-Mumps-Rubella (MMR) - ดีที่สุด ตามสิทธิ เด็กไทย 4.Measles-Mumps-Rubella-Vericella (MMR-V) ใช้ใน ภาคเอกชน ราคาแพง

10 สถานการณ์วัคซีน MMR ที่ ควร รู้ MMR เป็นวัคซีนที่มีจำกัดในท้องตลาด มี ผู้ผลิตน้อยราย และบริษัทมีตลาดทั่วโลก ไม่ ง้อผู้ซื้อ EPI อนุญาตให้ใช้เฉพาะ MMR ที่ผลิตจาก คาง ทูมสายพันธุ์ Urabe และ Jeryl lynn ยิ่งทำให้หา วัคซีนยากขึ้น ( ไม่อนุญาตให้ใช้สายพันธุ์ L- Zagreb เนื่องจากพบว่ามี side effect สูงกว่า ) ปัจจุบัน สายพันธุ์ Urabe ที่เคยใช้ในเด็ก ป.1 บริษัทเลิกผลิต ยิ่งทำให้การจัดหามีปัญหา มากขึ้น ( ปีนี้ ป.1 จึงใช้ MR ) อย่านำ MMR ของเด็กเล็กไปให้นักเรียน มิฉะนั้นจะเกิด MMR ขาดช่วง เหมือนเมื่อปีที่ ผ่านมา

11 MR (multiple dose) 3 – 6 ปี และ นักเรียน MMR (single dose) (MMRII) เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี MMR (single dose) Priorix เด็ก 9-12 เดือน และ 2.5 ปี


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันควบคุมโรคหัด และ รู้จักวัคซีนป้องกันโรคหัด พญ. ปิยนิตย์ ธรรมา ภรณ์พิลาศ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google