งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจารณ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ ผู้จัดทำ นสภ. สุรเชษฐ์ สีบุญเรือง รหัส 47230063 นศภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ รหัส 4710020 แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจารณ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ ผู้จัดทำ นสภ. สุรเชษฐ์ สีบุญเรือง รหัส 47230063 นศภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ รหัส 4710020 แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจารณ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ ผู้จัดทำ นสภ. สุรเชษฐ์ สีบุญเรือง รหัส 47230063 นศภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ รหัส 4710020 แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่นำเสนอ : วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 Economic evaluation of centre haemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis in Ministry of Health hospitals, Malaysia

2 Outline Introduction Method Results Conclusion

3 Introduction Economic evaluation  Health-care programme 7,539 patients on RRT in 2000 –76% HD –8.5% CAPD –15.5% RT No. of patients benefiting from the dialysis programme is small  expenditure has to be justified ??

4 Objectives HDCAPDDetermine the cost efficiency and cost effectiveness of centre HD and CAPD provided by the MOH programme.

5 Method Observational study Multicentre study Economic evaluation –Cost efficiency –Cost effectiveness Viewpoint  MOH

6 Method Data –Cost/input (2001) –outputs (1997-2001) Criteria of data selection: NRR database –Inclusion criteria –Exclusion criteria Sample frame: probability proportional  30 pts/group. Sensitivity analysis Statistical analysis

7 Results

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Conclusion CAPD HD 31,634.93 33,642CAPD was marginally more cost effective than HD with a cost per life year saved of RM 31,634.93 for CAPD and RM 33,642 for HD.

17 วิจารณ์ ชื่อเสียงของวารสารที่ตีพิมพ์บทความ วารสารเป็นของ NEPHROLOGY ซึ่ง เป็นหน่วยงานที่ถือว่ามีความเหมาะสมและ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมี impact factor ในปี 2007 เท่ากับ 1.241 ชื่อของบทความมีความหมายไปในทำนอง เดียวกับบทความ ผู้ทำการศึกษามีความเหมาะส ม

18 การประเมินวรรณกรรม 1. มีการตั้งคำถามวิจัยที่ชัดเจนและ อยู่ในรูปแบบของคำถามที่สามารถ ตอบได้หรือไม่ 1.1 costs & effects 1.2 การศึกษาเปรียบเทียบ 1.3 การกำหนดรูปแบบมุมมอง (perspective)

19 2. มีคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูก เปรียบเทียบ (comparator) ชัดเจน เพียงพอหรือไม่ 2.1 การกำหนดสิ่งเปรียบเทียบ 2.2 do noting ??

20 3. มีการศึกษายืนยันประสิทธิผล ( Effectiveness) ของสิ่งที่สนใจศึกษาเพียงพอ หรือไม่ 3.1 randomized control trial ?? 3.2 ประสิทธิผลของสิ่งที่สนใจศึกษา 3.3 observation study, assumptions, bias

21 4. งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญ ด้านต้นทุน และผลกระทบของสิ่งสนใจศึกษา และสิ่ง เปรียบเทียบไว้เพียงพอหรือไม่ 4.1 การรวบรวมข้อมูล 4.2 มุมมอง 4.3 capital costs & operating costs

22 5. มีการวัดหรือคำนวณ ต้นทุน และผลกระทบ ในงานวิจัยในหน่วยที่ เหมาะสมหรือไม่ 5.1 ต้นทุนและผลกระทบ 5.2 ปัญหาในการวัดหรือคำนวณ ต้นทุน

23 6. มีการกำหนดคุณค่า ของ ต้นทุนและ ผลกระทบเพียงพอและ น่าเชื่อถือหรือไม่ 6.1 แหล่งข้อมูลของคุณค่า, ค่า ของข้อมูล 6.2 ค่ามาตรฐานของตลาด

24 7. มีการปรับทุนผลกระทบให้ เหมาะสมหรือไม่หาก งานวิจัย ศึกษาครอบคลุมช่วงเวลาที่ ต่างกัน 7.1 discount 7.2 ที่มา

25 8. การวิจัยเป็นการวิเคราะห์เชิง เปรียบเทียบใน ลักษณะ incremental analysis หรือไม่ 8.1 incremental, effects, benefits & utility ???

26 9. งานวิจัยมีการคำนึงถึงความไม่ แน่นอนของข้อมูล ต้นทุนและ ผลกระทบของสิ่งที่สนใจศึกษาและสิ่ง ปรียบเทียบหรือไม่

27 10. ผู้วิจัยได้นำเสนอ และอภิปราย ผลของการวิจัย เหมาะสมหรือไม่ โดย ผู้วิจัยได้มีการอภิปรายในประเด็นที่ ผู้อ่านงานวิจัย อาจคำนึงถึงหรือไม่

28

29 THANKS FOR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การวิจารณ์ วรรณกรรมปฐมภูมิ ผู้จัดทำ นสภ. สุรเชษฐ์ สีบุญเรือง รหัส 47230063 นศภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ รหัส 4710020 แหล่งฝึก : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google