งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ
Economic evaluation of centre haemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis in Ministry of Health hospitals, Malaysia ผู้จัดทำ นสภ. สุรเชษฐ์ สีบุญเรือง รหัส นศภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ รหัส แหล่งฝึก: โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ วันที่นำเสนอ: วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552

2 Outline Introduction Method Results Conclusion

3 Introduction Economic evaluation Health-care programme
7,539 patients on RRT in 2000 76% HD 8.5% CAPD 15.5% RT No. of patients benefiting from the dialysis programme is small expenditure has to be justified ??

4 Objectives Determine the cost efficiency and cost effectiveness of centre HD and CAPD provided by the MOH programme.

5 Method Observational study Multicentre study Economic evaluation
Cost efficiency Cost effectiveness Viewpoint  MOH

6 Method Data Criteria of data selection: NRR database
Cost/input (2001) outputs ( ) Criteria of data selection: NRR database Inclusion criteria Exclusion criteria Sample frame: probability proportional 30 pts/group. Sensitivity analysis Statistical analysis

7 Results

8 Results

9 Results

10 Results

11 Results

12 Results

13 Results

14 Results

15 Results

16 Conclusion CAPD was marginally more cost effective than HD with a cost per life year saved of RM 31, for CAPD and RM 33,642 for HD.

17 วิจารณ์ ชื่อเสียงของวารสารที่ตีพิมพ์บทความ
วารสารเป็นของ NEPHROLOGY ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถือว่ามีความเหมาะสมและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมี impact factor ในปี 2007 เท่ากับ 1.241 ชื่อของบทความมีความหมายไปในทำนองเดียวกับบทความ ผู้ทำการศึกษามีความเหมาะสม

18 การประเมินวรรณกรรม 1.2 การศึกษาเปรียบเทียบ
1. มีการตั้งคำถามวิจัยที่ชัดเจนและอยู่ในรูปแบบของคำถามที่สามารถตอบได้หรือไม่ costs & effects 1.2 การศึกษาเปรียบเทียบ 1.3 การกำหนดรูปแบบมุมมอง (perspective)

19 2. มีคำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบ (comparator) ชัดเจน เพียงพอหรือไม่ การกำหนดสิ่งเปรียบเทียบ do noting ??

20 3.2 ประสิทธิผลของสิ่งที่สนใจศึกษา
3. มีการศึกษายืนยันประสิทธิผล ( Effectiveness) ของสิ่งที่สนใจศึกษาเพียงพอหรือไม่ 3.1 randomized control trial ?? 3.2 ประสิทธิผลของสิ่งที่สนใจศึกษา 3.3 observation study, assumptions, bias

21 4.3 capital costs & operating costs
4.งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญด้านต้นทุน และผลกระทบของสิ่งสนใจศึกษา และสิ่ง เปรียบเทียบไว้เพียงพอหรือไม่ 4.1 การรวบรวมข้อมูล 4.2 มุมมอง 4.3 capital costs & operating costs

22 5. มีการวัดหรือคำนวณ ต้นทุนและผลกระทบ ในงานวิจัยในหน่วยที่เหมาะสมหรือไม่
5.1 ต้นทุนและผลกระทบ 5.2 ปัญหาในการวัดหรือคำนวณต้นทุน

23 6. มีการกำหนดคุณค่า ของต้นทุนและ ผลกระทบเพียงพอและน่าเชื่อถือหรือไม่
6.1 แหล่งข้อมูลของคุณค่า, ค่าของข้อมูล 6.2 ค่ามาตรฐานของตลาด

24 7. มีการปรับทุนผลกระทบให้เหมาะสมหรือไม่หาก งานวิจัยศึกษาครอบคลุมช่วงเวลาที่ต่างกัน
7.1 discount 7.2 ที่มา

25 8.การวิจัยเป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบใน ลักษณะ incremental analysis หรือไม่
8.1 incremental, effects, benefits & utility ???

26 9. งานวิจัยมีการคำนึงถึงความไม่แน่นอนของข้อมูล ต้นทุนและผลกระทบของสิ่งที่สนใจศึกษาและสิ่ง ปรียบเทียบหรือไม่

27 10. ผู้วิจัยได้นำเสนอ และอภิปรายผลของการวิจัย
10. ผู้วิจัยได้นำเสนอ และอภิปรายผลของการวิจัย เหมาะสมหรือไม่ โดยผู้วิจัยได้มีการอภิปรายใน ประเด็นที่ผู้อ่านงานวิจัย อาจคำนึงถึงหรือไม่

28

29 THANKS FOR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt การวิจารณ์วรรณกรรมปฐมภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google