งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัทไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัทไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัทไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

2 การตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
Bioagricert s.r.l. คือใคร - บริษัท Bioagricert เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบ และการเป็นผู้ให้การรับรองการผลิตสินค้าทางการเกษตร บริษัท Bioagricert ได้รับการยอมรับและแต่งตั้งโดยหน่วยงานซึ่งดูแลเกี่ยวกับการให้การรับรองในยุโรป ซึ่งรับรองโดย SINCERT และIFOAM ตามข้อตกลงมาตรฐาน ISO 65 และ มาตรฐาน EN 45011 มาตรฐานอะไร ที่บริษัทใช้ควบคุมขบวนการผลิตในการตรวจรับรองการผลิต สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ - ECC Regulation No. 510/2006 และ 1898/2006 - นอกจากนี้ บริษัท Bioagricert ยังได้รับการรับรองในหลายๆประเทศโดยผู้มีอำนาจในการให้การรับรองประจำท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ

3 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Reference norm Reg. CEE 2092/91 of 24/06/1991 and following modifications BAC Guide Lines Sections 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Authorisations: D.M. Mipaf 29/07/2002 n.91822 Accreditation: SINCERT registration N. 050 B

4 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Reference norm Norm NOP (National Organic Program) BAC Guide Lines Sections 8 and 5

5 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Reference norm Norm JAS Organic (Japan Agriculture Standards) BAC Guide Lines Sections 9 and 5

6 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Reference norm Quebec Norms BAC Guide Lines sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reference norm Norm CC REPAB of 30/08/2000 and BAC Guide Lines: sec. 10 e 5 BAC Guide Lines sections 1, 2, 3, 4, 5, 6

7 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Reference norm Biosuisse (Swiss Association of the organisation for the biological agriculture) BAC Guide Lines Sections 11 and 5 Reference norm Basic Standards for Organic Production and Processing BAC Guide Lines Sections 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

8 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Bioagricert, due to the exclusion of some kind of products from the community regulation of organic agriculture, offers services of international voluntary certification for the sectors of aqua-cultivation, restaurants, textile, cosmetic on the basis of private standards that can be recognised from the trademark of conformity: Bioagricert International.

9 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Natural Cosmetic: It is made up of ingredients of “natural origin”, according to the definitions reported above, maximum 5% of synthetic ingredients is authorised , derogation that only concerns the chemical substances included in the list of authorised additives. In the final product the ingredients must be natural or of natural origin up to 95%. In the per cent calculus water is excluded. These per cents are based on weight. In this case the product can be labelled as:

10 ORGANIC QUALITY CERTIFICATION
Bio & Natural Cosmetic: It is made up of ingredients of natural origin, agricultural or spontaneous harvesting productionbut also certified as “organic”; maximum 5% of ingredients of synthetic origin is allowed (the derogation only concerns the chemical substances included in the list of authorised additives). The certifiable ingredients, according to the official Regulations for organic farming, can have CEE 2092/91, NOP, JAS (or other official norms, included IFOAM norms, directly or after processing) certificate; under derogation, the 5% of such organic certifiable ingredients, can be non organic (per cents are based on weight). In thiscase the product can be labelled as: ORGANIC and NATURAL (with Bio&Natural Trademark).

11 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
EUREP (Euro retailer produce working group) is an organisation promoted by the most important European retailers, born to sustain the commercialisation of agricultural products grown with eco-sustainable methods. The normative document Eurepgap is a scheme for international certification of Good Agriculture Practices GAP and it includes:

12 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
- Safe productions for the consumer, - traceability, - very low use of chemical products, - specific attention for environment protection, - care of hygienic aspects in the transformation of food products, - workers health and safety salute and good working conditions, elements related to the firm management. The importance of this certification scheme is underlined by the fact that lots of retailer have said that Eurepgap certification will become a compulsory requirement to be their supplier.

13 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION

14

15

16 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION

17 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
Control point & compliance criteria Traceability Record keeping internal self-inspection Variety and rootstocks Site history and site management Soil and substrate management Fertilizer use Irrigation/fertigation method

18 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
8 Crop protection 9 Harvesting 10 Produce handling 11 Waste and pollution 12 Worker health, safety and welfare 13 Environment issues 14 Compliance form

19 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
STANDARD IFS (International Food Standards) IFS standard answers to the exigency of a higher transparency of finished products and row materials. It is used to qualify the suppliers on the basis of quality, security and conformity to food products norms.

20 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
STANDARD IFS (International Food Standards) It has the following requirements: quality management (use of a documented system for quality management and of a HACCP system) responsibility of the direction (pledge of the direction, re- examination and orientation towards the client) resources management (resources, staff, seats and facilities) - product realisation - measuring processes, analysis and improvements

21 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
STANDARD BRC (British Retail Consortium) BRC (British Retail Consortium) in 1998 has developed an inspection model to be used for the evaluation and the control of suppliers of food products with a trademark (Technical Standard and Protocol for Companies Supplying Retailer Branded Food Products) to guarantee that such product are made respecting well defined hygienic and quality requirements.

22 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
STANDARD BRC (British Retail Consortium) BRC standard essentially includes: use of a HACCP system (Analysis of risks and critical points of control) - use of a Management System for Quality well documented control of defined standards for work spaces, for the product and the process definition and application of staff management procedures BRC standards is a product certification scheme (EN 45011) that offers a guaranty of safety, conformity and competence.

23 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
Reference norm UNI 10939/2001 TradeMark (if they are product/production chains of biologic agriculture) TradeMark (if they are other products or other food production chains)

24 PRODUCT QUALITY CERTIFICATION
Reference Norm UNI 11020/ 2002 (if products from organic farming) Trademark (if other food products) Trademark

25 PROTECT GEOPGRAPHICAL INDICATION
Reference norm Reg. CEE/UE n° 510 of 2006 e Disciplinary CONTROLLED PRODUCTS IGP “Farro della Garfagnana”

26 FAIR TRADE DIMENSION OF THE ORGANIZATION Number of the members (physical people and/or other organisms ) The people's number involved at different title (families, related activities, etc.) The employees' number Infrastructures owned Historical series of the turnover with differentiation among sales on the inside market, export, export toward organisms of equitable Commerce HISTORY AND OBJECTIVE OF THE ORGANIZATION Birth of the organisation Inspiring principles Initial objectives Evolution of the organisation Problems met during the of evolution Objective actual (if changed, in everything or partly, during the time) Stable collaborations with other subjects (ATO, NGO, institutional subjects, etc.)

27 FAIR TRADE VERIFICATION OF THE SUBSTANTIAL CRITERIAS
INCOME OF THE PRODUCERS/WORKERS Type of established working relations (salaried, to piecework, etc.) The relationship of job constitutes the only source of income of the producer or it deals with an integrative income The producer's income (differentiation for roles and function) Legal (Minimum) salary of the Country (if it exists) Real average salary Transparent price of some reference products (total composition of the price FOB of the product, from the raw materials to the final administrative costs) Modality of remuneration of the producers and possibility of pre financing (if it deals with export)

28 FAIR TRADE JOB CONDITIONS Working time, hours
Location and characteristics of the place of job Respect of the existing norms of safety of the place of job and social security (national, if any, and international - ILO) Initiatives of the organisation about safety on the place of job and social security Continuity of the relationship of job JUVENILE AND CHILDRENS JOB Methods to prevent the exploitation of the juvenile job and the children job Role of the young persons and of children in the case of job developed by family unity Possible ways to represent of the interests of the small workers Tools to facilitate the education, the schooling and the formation of the young persons

29 FAIR TRADE MEN/FEMALE EQUALITY
Women's percentage on the total of the producers/workers Women's percentage on the total of the employees Women's percentage in the managerial roles Comparison of the masculine and female salaries for similar activities Politics to increase the female share to every level Tools of facilitation of the female job (maternity, possibility to hold the small children to job, etc.) ENVIRONMENTAL PROTECTION Origin of the raw materials Use of fertilisers or pesticides of synthesis Description of the productive process Programs of ecological or organic cultivation Programs of environmental protection

30 ทำไมต้องมีการควบคุม และการให้การรับรอง
ระยะทางระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุด การปกป้องผู้ผลิต เพื่อขจัดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม ใบรับรองเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสิ่งที่จะสื่อถึงผู้บริโภคได้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

31 การควบคุม เข้าไปตรวจสอบส่วนการผลิตต่างๆ เริ่มจากไร่นา /โรงงาน / โกดังเก็บสินค้าหลังจากผลิต / การนำส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง / ตัวสินค้าที่วางจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และสถานที่อื่นๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้า ต้องให้ความสำคัญกับการบันทึกข้อมูลในทุกลำดับขั้นของการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง และส่งออก ผลการตรวจสอบจะถูกนำเสนอในรายงานการตรวจฟาร์ม และโรงงาน จากนั้นข้อมูลดังกล่าวจะนำส่งไปยังหน่วยงานการให้การรับรอง

32 การให้การรับรอง เพื่อยืนยันความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ ว่ามีคุณสมบัติตรงกับที่แจ้งไว้ในฉลากสินค้า และกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบผลการควบคุมกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ออกใบรับรอง ระงับการให้การรับรอง รอสอบกลับเพื่อพิจารณารอการอนุมัติ การให้การรับรองนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน

33 CERTIFICATION METHODS
1. direct certification international inspector (EU, etc.) producer international certifier 2. Co-certification international certifier local inspector producer 3. local certification Local certifier local inspector producer

34 ควบคุมตั้งแต่ฟาร์มจนถึงวางผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด
ผู้ผลิต (ฟาร์ม) ส่วนการแปรรูป และ บรรจุภัณฑ์ ผู้ส่งออก / ผู้รับปลายทาง การขายในปริมาณมาก การขายปลีก


ดาวน์โหลด ppt บริษัทไบโออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จำกัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google