งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Site Preparation Site Layout. เนื้อหา การจัดการงานสนาม การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Site Preparation Site Layout. เนื้อหา การจัดการงานสนาม การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Site Preparation Site Layout

2 เนื้อหา การจัดการงานสนาม การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของ หน่วยงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของ หน่วยงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน ก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน ก่อสร้าง การจัดการ 4 M. การจัดการ 4 M. การจัดการด้านกายภาพของหน่วยงาน ก่อสร้าง การจัดการด้านกายภาพของหน่วยงาน ก่อสร้าง การจัดพื้นที่ทำงาน การจัดพื้นที่ทำงาน การจัดที่พักคนงาน การจัดที่พักคนงาน การจัดการด้านสุขลักษณะของ หน่วยงานก่อสร้าง การจัดการด้านสุขลักษณะของ หน่วยงานก่อสร้าง

3 เนื้อหา 1 การจัดการงานสนาม การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อม ของหน่วยงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อม ของหน่วยงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการ ก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการ ก่อสร้าง

4 การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง กระบวนการดำเนินการในหน่วยงาน ก่อสร้าง กระบวนการดำเนินการในหน่วยงาน ก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อม ของหน่วยงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อม ของหน่วยงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพใต้ดินของ พื้นที่ก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพใต้ดินของ พื้นที่ก่อสร้าง การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้าง การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ ก่อสร้าง การศึกษาสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน การศึกษาสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการ ก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการ ก่อสร้าง การเตรียมตัวด้านสถานที่ก่อสร้าง การเตรียมตัวด้านสถานที่ก่อสร้าง การเตรียมตัวด้านระบบสาธารณูปโภคและ โครงสร้างชั่วคราว การเตรียมตัวด้านระบบสาธารณูปโภคและ โครงสร้างชั่วคราว การเตรียมตัวด้านการประกันวินาศภัย และ ความปลอดภัย การเตรียมตัวด้านการประกันวินาศภัย และ ความปลอดภัย

5 Looking site before set up In Site conditions Transportations Material handling Environment..as previous study

6 Looking site before set up Nearby site Site clearing Environment protection

7

8 Land occupation

9 Construction plan

10 Marking references

11 Accommodation for staff and storage of materials Site Office Site Office Toilets Toilets First-aid rooms First-aid rooms Material/Equipment storage Material/Equipment storage Staff houses…store Staff houses…store Fencing Fencing Services/ supporting Services/ supporting

12 SITE OFFICE

13 Plan & Drawing

14 Communication

15 Store

16 Facilities

17 Flood

18 Security & Safety

19 Protect out side

20 Temporary fence

21 เนื้อหา การจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน ก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรในหน่วยงาน ก่อสร้าง การจัดการ 4 M. การจัดการ 4 M. Man Man Materials Materials Machine Machine Money Money จัดหา / สรรหา.... เก็บ / ใช้ประหยัด..... ตรวจสอบ..... แก้ไข

22 InputProcessOutput Feedback 4M Material Manpower Machine Money 3S Scope Specification Schedule 1I Information 2M Method Management 1S Safety Construction Element Job Mobilization Foundation … Clean Up Main Product Building Facility As built Within inpu t Feasibility Environmen t Constraint Sustainabilit y Pollution Destroy Environment Commissioning Community Social ….. Other systems

23 Man การจัดองค์การของหน่วยงานก่อสร้าง – จัดองค์การ.....? การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร.... วิศวกร... หัวหน้างาน... ช่าง การจูงใจบุคลากร วิธีการ..... การพัฒนาบุคลากร

24 Materials กระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้าง การสั่งซื้อ > การตรวจสอบอนุมัติ > การผลิต จัดส่ง > การติดตั้ง > ประกัน วัสดุปริมาณมาก..... วัสดุมาตรฐาน..... วัสดุ สั่งผลิต ( อธิบายวัสดุมากๆ ) ควบคุมการสูญเสีย.... การรับมอบ เคลื่อนย้ายและเก็บรักษา การควบคุมการใช้วัสดุ คงคลัง

25 Machines ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักร วางแผนการใช้ การเลือกใช้ การวิเคราะห์ การควบคุมและประเมินผลการทำงานของ เครื่องจักร

26 Planning site layouts consideration Site activities Site activities Efficiency Efficiency Movement Movement Control Control Facilities for health, safety and welfare provision Facilities for health, safety and welfare provision Accommodation for staff and storage of materials Accommodation for staff and storage of materials

27 Efficiency/Movement/ Control Avoidance of loss…waste effort, theft Avoidance of loss…waste effort, theft Double handling….Work Double handling….Work Traffic on site Traffic on site Good working surface..environment Good working surface..environment Proper storage keeping… Proper storage keeping… Overall supervision Overall supervision

28 Site activities Ex. Ex. Construction methods Construction methods Number of staffs or equipment Number of staffs or equipment Etc. Etc.

29 Facilities for health, safety and welfare provision Safe place for work Safe place for work Safe system Safe system Suitable and adequate training supervision and instruction in the use of equipment Suitable and adequate training supervision and instruction in the use of equipment

30 Temporary support Electricity Electricity Lighting Lighting Water Water Drainage system Drainage system Security and safety systems Security and safety systems

31 BUILDING LAYOUT OBJECTIVES OBJECTIVES The objectives of surveying for building construction are to lay out the proposed structure according to prepared plans and to mark the controlling points of the structure in the manner that is most useful to the construction forces. The objectives of surveying for building construction are to lay out the proposed structure according to prepared plans and to mark the controlling points of the structure in the manner that is most useful to the construction forces.

32

33

34

35 Horizontal line

36 All Horizontal/Vertical Tools

37

38

39 Vertical line setting

40

41 UTILITIES LAYOUT DRAINAGE DRAINAGE Utilities drainage refers to the sewer systems of the disposal point. The area to be drained for surface water and liquid waste. The design includes the installation and any area around and location of a drainage or storm sewer it that will drain into the installation. Utilities drainage refers to the sewer systems of the disposal point. The area to be drained for surface water and liquid waste. The design includes the installation and any area around and location of a drainage or storm sewer it that will drain into the installation.

42


ดาวน์โหลด ppt Site Preparation Site Layout. เนื้อหา การจัดการงานสนาม การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google