งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Question Tag Question Tag ตอนที่3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Question Tag Question Tag ตอนที่3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Question Tag Question Tag ตอนที่3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยคโดยใช้โครงสร้างที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Question Tag Question Tag
เป็นวลีสั้น ๆ ที่เติมเข้าไปท้าย ประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ประโยค yes/no question ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 ลักษณะของประโยค ส่วนหน้าเป็นบอกเล่า ส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธรูปย่อ
ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธ ส่วนหลังจะเป็นบอกเล่า ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

5 Add the appropriate question tag in the following sentences Exercise
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 They left for England yesterday, …………….? didn’t they
2. We have never visited Europe, …………….? have we ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 3. The carpet looks smooth, …………..? doesn’t it
4. The exercises weren’t easy, ……………? 5. My father may buy a new car,………….? doesn’t it were they mayn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 6.You ought to see your grandparents on Songkran Day, …………………?
oughtn’t you ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 7. Let’s eat out this evening,………? 8. There won’t be
enough time if you’re lazy today,…………? shall we will there ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 9. No one could help You do your work, ………………. ? could they
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 10. That was the thing I dislike most, ……………..? wasn’t it
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 11. Most of us voted against building a condotel here, ………………?
didn’t we ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 12. You needn’t do your homework today because tomorrow is a holiday,
………………….? need you ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 13. Dogs have four legs, …………………..? 13. Dogs have four legs,
haven’t they 13. Dogs have four legs, …………………..? don’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 14. There was hardly any food left when I arrived,……………. ? was there
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 15. Let me have a swim, ………………..? will you 16. Your shoes need
mending, ? don’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 17. I don’t think he will win a scholarship, …………………. ? will he
18. I’d rather live alone, ……………. ? wouldn’t I ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 19. Stay here for a few days,………? doesn’t he will you 20. Our teacher
speaks English much better than yours, ? doesn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 21. They think you’re a fool ,…………… ? don’t they
22. Have your hair cut, …………….. ? will you ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 23. The poor scarcely have any money, …………… ? have they
do they ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 24. You have to respect your teacher, …………… ? don’t you
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 25. Somebody is sitting in your room, ……………….? aren’t they
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 26. There’s something wrong with the mirror, ………………. ? isn’t there
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 isn’t it 27. Nice they,……….? aren’t I 28. I’m late,………….?
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 29. Father has taken the newspaper, ……..…….? hasn’t he

26 30. I think a short walk before supper is a very good idea, ……………?
isn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 การตอบคำถามชนิด Question Tag Question Tag คำตอบที่เป็นที่
เมื่อต้องตอบคำถามชนิด Question Tag คำตอบที่เป็นที่ คาดหวังจะคล้อยตามส่วนที่ เป็นข้อความนำ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 You’ve finished that, …………… ? haven’t you “Yes”.
ถ้าต้องการยืนยันประโยคนำ ที่เป็นบอกเล่าให้ตอบ “yes” You’ve finished that, …………… ? haven’t you “Yes”. ยืนยันว่าทำงาน เสร็จแล้ว ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 Yes, it did. It became stronger, ……………? didn’t it
ยืนยันว่ามันแข็งแรงขึ้น ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 You have finished that, ……………? haven’t you “No.”
ถ้าต้องการแสดงความไม่เห็น ด้วยกับประโยคนำที่เป็นบอกเล่า ให้ตอบ “no” You have finished that, ……………? haven’t you “No.” ปฏิเสธ เนื่องจากทำงานยังไม่เสร็จ ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 You have finished that, ……………? haven’t you “Yes.”
ถ้าต้องการแสดงความไม่เห็น ด้วยกับประโยคนำที่เป็นปฏิเสธ ให้ตอบ “yes” You have finished that, ……………? haven’t you “Yes.” เนื่องจากทำงานเสร็จแล้ว ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 (rising intonation) ความหมายของเสียงสูง ต่ำ ใน
Question Tag ( intonation) 1.ถ้าถามด้วยความสงสัยและ ต้องการคำตอบตามความเป็น จริงให้ใช้เสียงท้ายขึ้นสูง (rising intonation) ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 You haven’t seen my keys, have you?
ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

34 It’s cold today, ……………? isn’t it 2. ถ้าเรามั่นใจในคำตอบและเรา
ถามเพียงเพื่อให้ผู้ฟัง เห็นด้วย กับเรา ให้ใช้เสียงต่ำ (falling intonation) It’s cold today, ……………? isn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

35 You’re from India, aren’t you ? 3.ถ้าเราต้องการ ยืนยันข้อมูล
ที่เราลืมไป หรือไม่แน่ใจ ใช้ เสียงสูง You’re from India, aren’t you ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 English for everyday use
NEXT English for everyday use ครูรุจิรา ทับศรีนวล ครูรุจิรา ทับศรีนวล


ดาวน์โหลด ppt Question Tag Question Tag ตอนที่3 ครูรุจิรา ทับศรีนวล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google