งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล

2 เขียนประโยคโดย ใช้โครงสร้างที่ กำหนดให้ได้ ถูกต้อง ครูรุจิรา ทับศรีนวล

3 Question Tag Question Tag เป็นวลีสั้น ๆ ที่เติมเข้าไปท้าย ประโยคบอกเล่า เพื่อเปลี่ยนให้เป็น ประโยค yes/no question ครูรุจิรา ทับศรีนวล

4 ลักษณะของประโยค ส่วนหน้าเป็นบอกเล่าส่วนหลังจะเป็นปฏิเสธรูปย่อ ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธส่วนหลังจะเป็นบอกเล่า

5 Add the appropriate question tag in the following sentences ครูรุจิรา ทับศรีนวล

6 1.They left for England yesterday, …………….? didn’t they 2. We have never visited Europe, …………….? have we ครูรุจิรา ทับศรีนวล

7 3. The carpet looks smooth, …………..? smooth, …………..? 4. The exercises weren’t easy, ……………? easy, ……………? 5. My father may buy a new car,………….? a new car,………….? doesn’t it were they mayn’t he mayn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

8 6.You ought to see your grandpare nts on Songkran Day, …………… ……? oughtn’t you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

9 7. Let’s eat out this evening,………? 8. There won’t be enough time if you’re lazy today,…………? shall we shall we will there will there ครูรุจิรา ทับศรีนวล

10 9. No one could help You do your work, ………………. ? could they could they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

11 10. That was the thing I dislike most, ……………..? wasn’t it wasn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

12 11. Most of us voted against building a condotel here, ………………? didn’t we ครูรุจิรา ทับศรีนวล

13 12. You needn’t do your homework today because tomorrow is a holiday, ………………….? need you need you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

14 13. Dogs have four legs, …………………..? …………………..? haven’t they haven’t they 13. Dogs have four legs, …………………..? …………………..? don’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

15 was there was there 14. There was hardly any food left when I arrived,……………. ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

16 15. Let me have a swim, ………………..? ………………..? will you will you 16. Your shoes need mending,................. ? mending,................. ? don’t they don’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

17 17. I don’t think he will win a scholarship, …………………. ? will he 18. I’d rather live alone, ……………. ? ……………. ? wouldn’t I ครูรุจิรา ทับศรีนวล

18 19. Stay here for a few days,………? a few days,………? will you will you 20. Our teacher speaks English much speaks English much better than yours, better than yours,......................... ?......................... ? doesn’t he doesn’t he ครูรุจิรา ทับศรีนวล

19 21. They think you’re a fool,…………… ? a fool,…………… ? don’t they don’t they 22. Have your hair cut, …………….. ? …………….. ? will you will you ครูรุจิรา ทับศรีนวล

20 23. The poor scarcely have any money, …………… ? …………… ? have they have they 23. The poor scarcely have any money, …………… ? …………… ? do they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

21 don’t you don’t you 24. You have to respect your teacher, …………… ? …………… ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

22 25. Somebody is sitting in your room, ……………….? aren’t they aren’t they ครูรุจิรา ทับศรีนวล

23 isn’t there isn’t there 26. There’s something wrong with the mirror, ………………. ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

24 27. Nice they,……….? isn’t it isn’t it 28. I’m late,………….? aren’t I aren’t I ครูรุจิรา ทับศรีนวล

25 hasn’t he 29. Father has taken the newspaper, the newspaper, ……..…….? ……..…….?

26 ครูรุจิรา ทับศรีนวล 30. I think a short walk before supper is a very good idea, ……………? isn’t it isn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

27 การตอบคำถามชนิด Question Tag Question Tag เมื่อต้องตอบ คำถามชนิด เมื่อต้องตอบ คำถามชนิด Question Tag คำตอบที่เป็นที่ คาดหวังจะคล้อย ตามส่วนที่ คาดหวังจะคล้อย ตามส่วนที่ เป็นข้อความนำ เป็นข้อความนำ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

28 1. ถ้าต้องการยืนยันประโยคนำ ที่เป็นบอกเล่าให้ตอบ “ yes ” ที่เป็นบอกเล่าให้ตอบ “ yes ” You’ve finished that, …………… ? haven’t you “Yes”. ยืนยันว่าทำงานเสร็จแล้ว ครูรุจิรา ทับศรีนวล

29 It became stronger, ……………? ยืนยันว่ามันแข็งแรงขึ้น didn’t it Yes, it did. ครูรุจิรา ทับศรีนวล

30 ถ้าต้องการแสดงความไม่เห็น ด้วยกับประโยคนำที่เป็นบอกเล่า ให้ตอบ “ no ” You have finished that, ……………? haven’t you “No.” ปฏิเสธ เนื่องจากทำงานยังไม่เสร็จ ครูรุจิรา ทับศรีนวล

31 ถ้าต้องการแสดงความไม่เห็น ด้วยกับประโยคนำที่เป็นปฏิเสธ ให้ตอบ “ yes ” You have finished that, ……………? haven’t you “Yes.” เนื่องจากทำงานเสร็จแล้ว เนื่องจากทำงานเสร็จแล้ว ครูรุจิรา ทับศรีนวล

32 ความหมายของเสียงสูง ต่ำ ใน Question Tag ( intonation) Question Tag ( intonation) 1. ถ้าถามด้วยความสงสัยและ ต้องการคำตอบตามความเป็นจริงให้ใช้เสียงท้ายขึ้นสูง (rising intonation) ครูรุจิรา ทับศรีนวล

33 You haven’t seen my keys, have you? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

34 It’s cold today, ……………? 2. ถ้าเรามั่นใจในคำตอบและเรา ถามเพียงเพื่อให้ผู้ฟัง เห็นด้วย ถามเพียงเพื่อให้ผู้ฟัง เห็นด้วย กับเรา ให้ใช้เสียงต่ำ (falling กับเรา ให้ใช้เสียงต่ำ (falling intonation) intonation) isn’t it ครูรุจิรา ทับศรีนวล

35 3. ถ้าเราต้องการ ยืนยันข้อมูล ที่เราลืมไป หรือไม่แน่ใจ ใช้ ที่เราลืมไป หรือไม่แน่ใจ ใช้ เสียงสูง เสียงสูง You’re from India, aren’t you ? ครูรุจิรา ทับศรีนวล

36 English for everyday use


ดาวน์โหลด ppt ครูรุจิรา ทับศรีนวล Question Tag Question Tag ครูรุจิรา ทับศรีนวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google