งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2 ครูโสภา กังวาล ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดปากน้ำ
ครูโสภา กังวาล ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดปากน้ำ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต2 โรงเรียนวัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลกจ.สุโขทัย 64110

3 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้วัสดุ
กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง วัสดุ (เวลาเรียน 1 ชั่วโมง ) 1.ครูนำของเล่นและของใช้ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนดูและสังเกตว่า มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร 2.ครูแนะนำนักเรียนว่า ของเล่นและของใช้เป็นสิ่งของที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน และสามารถจับต้องได้ เราเรียกว่า วัตถุ ส่วนสิ่งที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ต่าง ๆ เราเรียกว่า วัสดุ

4 3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) แล้วให้เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการดังนี้ ระดับความสามารถ กลุ่มที่ หมายเหตุ 1 2 3 4 5 6 เก่ง ปานกลาง อ่อน 12 13 24 25 36 37 11 14 23 26 35 38 10 15 22 27 34 39 9 16 21 28 33 8 17 20 29 32 7 18 19 30 31

5 4. ช่วยกันสำรวจของเล่นและของใช้ อย่างละ 3 ชิ้น และพิจารณาว่า สิ่งของเหล่านั้นทำมาจากวัสดุชนิดใดบ้าง จากนั้น บันทึกผลพร้อมกับวาดภาพประกอบ ลงในใบงาน เรื่อง วัสดุ แล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น

6 สมาชิกกลุ่ม นางสาวพุทธพร เรืองรัตน์ 551121812
นางสาวพุทธพร เรืองรัตน์ นางสาวศิรประภา ถาวร นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่ นางสาวเกสร วรวัฒน์


ดาวน์โหลด ppt แผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google