งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนวัดปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. สวรรคโลกจ. สุโขทัย 64110 ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดปากน้ำ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนวัดปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. สวรรคโลกจ. สุโขทัย 64110 ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดปากน้ำ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงเรียนวัดปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. สวรรคโลกจ. สุโขทัย 64110 ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดปากน้ำ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

3 กิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 1 เรื่อง วัสดุ ( เวลา เรียน 1 ชั่วโมง ) 1. ครูนำของเล่นและของใช้ชนิดต่าง ๆ มาให้ นักเรียนดูและสังเกตว่า มีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร 2. ครูแนะนำนักเรียนว่า ของเล่นและของใช้ เป็นสิ่งของที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน และ สามารถจับต้องได้ เราเรียกว่า วัตถุ ส่วนสิ่งที่ใช้ทำ ของเล่นและของใช้ต่าง ๆ เราเรียกว่า วัสดุ

4 3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม โดยคละ ความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) แล้วให้ เลือกประธาน และเลขานุการ ครูได้ชี้แจงบทบาท หน้าที่ของประธาน สมาชิก และเลขานุการ ให้ นักเรียนทุกคนเข้าใจ ในการแบ่งกลุ่มได้ดำเนินการ ดังนี้ ระดับ ความสามาร ถ กลุ่มที่หมาย เหตุ 123456 เก่ง ปานกลาง อ่อน 1 12 13 24 25 36 37 2 11 14 23 26 35 38 3 10 15 22 27 34 39 4 9 16 21 28 33 5 8 17 20 29 32 6 7 18 19 30 31

5 4. ช่วยกันสำรวจของเล่นและของใช้ อย่าง ละ 3 ชิ้น และพิจารณาว่า สิ่งของเหล่านั้นทำมา จากวัสดุชนิดใดบ้าง จากนั้น บันทึกผลพร้อมกับ วาดภาพประกอบ ลงในใบงาน เรื่อง วัสดุ แล้ว นำเสนอผลงานที่หน้าชั้น

6  นางสาวพุทธพร เรืองรัตน์ 551121812  นางสาวศิรประภา ถาวร 551121828  นางสาวพรนภา ดีบัวใหญ่ 551121847  นางสาวเกสร วรวัฒน์ 551121817


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนวัดปากน้ำ ต. ปากน้ำ อ. สวรรคโลกจ. สุโขทัย 64110 ตำแหน่ง : ครู คศ. 3 โรงเรียนวัดปากน้ำ สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google