งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Present Perfect Progressive

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Present Perfect Progressive"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Present Perfect Progressive
เอกสารประกอบการเรียนวิชา อ อ.อรพิน บ้านชี Present Perfect Progressive ใช้บอกระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน S.+ have/has been+ V.ing + ส.

2 ประโยคบอกเล่า S.+ have/has been+ V.ing + ส.
ถ้า S. เป็น I, You, We, They ใช้ have ถ้า S. เป็น He, She, It ใช้ has I have been skating for five hours. (I have = I’ve ก็ได้นะจ๊ะ)

3 ประโยคบอกเล่า S.+ have/has been+ V.ing + ส
ถ้า S. เป็น I, You, We, They ใช้ have ถ้า S. เป็น He, She, It ใช้ has He has been skating for five hours. (He has = He’s ก็ได้นะจ๊ะ)

4 ประโยคบอกเล่า S.+ have/has been+ V.ing + ส.
We’ve been studying for two years. (I have = I’ve ก็ได้นะจ๊ะ) She’s been studying for two years. (She’s = She has ก็ได้นะจ๊ะ)

5 Alice has been collecting butterflies since she was seven years old.

6 ประโยคปฏิเสธ S.+ haven’t /hasn’t been+ V.ing + ส.
I haven’t been skating for five hours. He hasn’t been skating for five hours.

7 He has been playing baseball for five years.
I’ve been collecting snow globes since I was seven years olds.

8 ประโยคปฏิเสธ S.+ haven’t /hasn’t been+ V.ing + ส.
1. He hasn’t been playing baseball for five years. 2. She hasn’t been studying for two years.

9 ประโยคคำถาม Have /Has + S.+ been+ V.ing + ส.?
How long have you been skating? I have been skating for five hours.

10 ประโยคคำถาม Have /Has + S.+ been+ V.ing + ส.?
How long has he been playing baseball? He has been playing baseball for five years.

11 ประโยคคำถาม Have /Has + S.+ been+ V.ing + ส.?
How long have you been collecting phone cards? I’ve been collecting phone cards since I was seven years olds

12 How long has Alison been skating today?
She’s been skating for five hours.

13 Now do the exercise.

14 1. I ……….been skating for five hours.
have

15 2. Alice ………been collecting shells since she was seven years old.
has

16 3. We’ve been (study)…........for two years.
studying

17 4. He has been (play)….. baseball for five years.
playing

18 5. I’ve ………….collecting phone cards since I was seven years olds.
been

19 6. ………..has he been playing baseball?
How long

20 7. When …….you start skating? I started skating this morning.
did

21 8. How long did Sam skate? He……….for five hours.
skated

22 9. I (play)……….baseball yesterday.
played

23 10. It……….been raining for two hours.
has

24 Are you a good student?


ดาวน์โหลด ppt Present Perfect Progressive

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google