งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม (ภาษาซี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม (ภาษาซี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม (ภาษาซี)
เรื่อง อาเรย์ (Array) จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

2 ดรรชนีของอาเรย์ทุกชนิดในภาษา C จะเริ่มที่ 0 เสมอ
อาเรย์ (Array) อาเรย์ คือ กลุ่มของตัวแปรชนิดเดียวกันมากกว่า 1 ตัวที่ใช้ชื่อเดียวกัน ซึ่งการเข้าถึงสมาชิก (element) แต่ละตัวจะใช้ดรรชนี (index) หรือ subscript) ที่เป็นเลขจำนวนเต็มในการระบุ ดรรชนีของอาเรย์ทุกชนิดในภาษา C จะเริ่มที่ 0 เสมอ

3 การประกาศตัวแปรอาเรย์
การประกาศตัวแปรอาเรย์จะใช้รูปแบบ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรอาเรย์[จำนวนสมาชิก] [= { รายการค่าเริ่มต้น } ]; ตัวอย่าง int arr_i[5]; จะเกิดตัวแปรอาเรย์ 5 ตัวคือ arr_i[0], arr_i[1], arr_i[2],arr_i[3], arr_i[4] โดยที่ไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นใดๆ ตัวอย่าง char arr_c[3] = { ’a’, ’b’, ’c’ }; จะเกิดตัวแปรอาเรย์ 3 ตัวคือ arr_c[0], arr_c[1], arr_c[2] โดยที่ตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเริ่มต้นเป็น ’a’ , ’b’ , ’c’ ตามลำดับ

4 การประกาศตัวแปรอาเรย์

5 การเข้าถึงข้อมูลในอาเรย์
เราสามารถเข้าถึงสมาชิก(element)ของอาเรย์แต่ละตัวได้โดยตรง โดย ระบุดรรชนี (index) โดยที่ดรรชนี จะเป็นเลขจำนวนเต็ม และเริ่มต้นที่ 0 เสมอ และเราสามารถจัดการกับสมาชิกแต่ละตัวได้อย่างอิสระเหมือนกับ ตัวแปรทั่วๆไป เช่น int arr[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; int i; i = arr[0]; arr[1] = arr[2]; arr[0]++; printf(”%d”, arr[0]); scanf(”%d”, &arr[1]);

6 แบบฝึกหัด ให้เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บคะแนนนักเรียนจำนวน 10 คน แล้วทำ การรอรับคะแนนนักเรียนทุกคนจากผู้ใช้ และหาค่าเฉลี่ยคะแนนของ นักเรียนทั้งหมด

7 แบบฝึกหัด #include “stdio.h” int main(){ int i; float score[10],sum=0.0; for (i=0;i<10;i++) { printf(“Enter Score of %d”,i+1); scanf(“%f”,&score[i]); sum = sum+score[i]; } printf(“\n%.2f”,sum/10);

8 อาเรย์หลายมิติ (Multidimensional arrays)
อาเรย์ที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นเป็นอาเรย์มิติเดียว (Single dimensional arrays) คือ ใช้ดรรชนี (index) เพียงตัวเดียว แต่ในภาษา C เราสามารถสร้าง อาเรย์หลายมิติได้ เช่น float arr1[5][3]; /* อาเรย์ 2 มิติ มีจำนวนสมาชิก = 5x3 = 15 ตัว */ int arr2[10][3][3]; /* อาเรย์ 3 มิติ มีจำนวนสมาชิก = 10x3x3 = 90 ตัว */ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอาเรย์กี่มิติ ดรรชนีตัวแรกของแต่ละมิติจะเริ่มที่ 0 เสมอ

9 ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรอาเรย์ [ จำนวนแถว ][ จำนวนคอลัมน์ ];
อาเรย์ 2 มิติ อาเรย์ 2 มิติ คือ อาเรย์ที่อยู่ในรูปของตาราง(table) คือ ประกอบด้วยแถว และคอลัมน์ ซึ่งรูปแบบของการประกาศ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปรอาเรย์ [ จำนวนแถว ][ จำนวนคอลัมน์ ]; เช่น int arr[4][3]; int arr1[3][4] = { {2, 5, 12, 3}, {1,4,11,9}, {6,7,10,8} }; int arr1[3][4] = { 2, 5, 12, 3, 1, 4, 11 , 9, 6, 7, 10, 8 } ;

10 อาเรย์ 2 มิติ

11 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลนักเรียนในห้องเรียน โดยที่ในห้องเรียน จะแบ่งเป็นชั้นและห้อง ดังตัวอย่าง (เก็บข้อมูลแบบอาเรย์) แล้วแสดงผลทางหน้าจอดังตาราง (ไม่ต้องพิมพ์ตาราง)


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม (ภาษาซี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google