งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. จำนวน 2,885 สาย ไม่ได้ลงทะเบียน 1,0380 กม. จำนวนระยะทางจำนวนสายทาง สัดส่วนเปรียบเทียบการลงทะเบียนทางหลวงชนบท กับสายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. สัดส่วนเปรียบเทียบการลงทะเบียนทางหลวงชนบท กับสายทางที่มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ไม่ได้ลงทะเบียน 540 สายทาง ลงทะเบียน 2,345 สายทาง ลงทะเบียน 36,688 กม. ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

4 ตามหนังสือสำนักบำรุงทาง ที่ คค ลงวันที่ 26 เมษายน 2555 แจ้งให้ สทช.ที่ 1-18 ตรวจสอบข้อมูลสายทางการลงทะเบียนสายทาง ตามข้อมูลที่ สบร. ได้รวบรวม โดยแจ้งทชจ. ในสังกัดการดูแล ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงกันหรือไม่ แล้วแจ้งกลับ สบร.โดยด่วน หนังสือแจ้ง สทช. ให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนสายทาง สีแดง หมายถึงแก้ไข สีดำ หมายถึงยืนยันตาม สบร. ข้อมูลแจ้งกลับ หมายเหตุ : สบร. จะดำเนินการแก้ไขตามที่แจ้งกลับ เมื่อมีการส่งสำเนา แบบฟอร์ม ทช.2 เพื่อยืนยันการจดทะเบียน

5 ลำดับรหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทางสายทางที่มีระยะทางเกิน 8 กม. ลงทะเบียนแล้ว สายทางระยะทางสายทางระยะทางสายทางระยะทาง ( กม.) จำนวนกม. จำนวนกม. จำนวนร้อยละระยะทางร้อยละ 1 สทช. ที่ 1( ปทุมธานี ) 1, , , , สทช. ที่ 2 ( สระบุรี ) 2, , , , สทช. ที่ 3 ( ชลบุรี ) 2, , , , สทช. ที่ 4 ( เพชรบุรี ) 2, , , , สทช. ที่ 5 ( นครราชสีมา ) 4, , , , สทช. ที่ 6 ( ขอนแก่น ) 3, , , , สทช. ที่ 7 ( อุบลราชธานี ) 3, , , , สทช. ที่ 8 ( นครสวรรค์ ) 2, , , , สทช. ที่ 9 ( อุตรดิตถ์ ) 1, , , , สทช. ที่ 10 ( เชียงใหม่ ) 3, , , , สรุปการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555

6 ลำดับรหัสสายทาง ระยะทาง ( กม.) โครงข่ายทาง สายทางที่มีระยะทาง เกิน 8 กม. ลงทะเบียนแล้ว สายทางระยะทางสายทางระยะทางสายทางระยะทาง ( กม.) จำนวนกม. จำนวนกม. จำนวนร้อยละระยะทางร้อยละ 11 สทช. ที่ 11 ( สุราษฎร์ ธานี ) 2, , , , สทช. ที่ 12 ( สงขลา ) 2, , , , สทช. ที่ 13 ( ฉะเชิงเทรา ) 2, , , , สทช. ที่ 14 ( สุพรรณบุรี ) 2, , , , สทช. ที่ 15 ( อุดรธานี ) 2, , , , สทช. ที่ 16 ( กาฬสินธุ์ ) 3, , , , สทช. ที่ 17 ( เชียงราย ) 1, , , สทช. ที่ 18 ( กระบี่ ) 1, , , , รวม 47, ,271 47, ,88547, , , กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค. 2555


ดาวน์โหลด ppt กราฟแสดงการลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทั้ง 18 สำนัก ระยะทางทั้งหมด 47,916 กม. มีระยะทางเกินกว่า 8 กม. ทั้งสิ้น 47,068 กม. สายทางทั้งหมด 3,271 สาย สายทางที่มีระยะทางเกินกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google