งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 การจัดการ ข้อมูลสตริง C Programming C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 การจัดการ ข้อมูลสตริง C Programming C-Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 การจัดการ ข้อมูลสตริง C Programming C-Programming

2 จันทร์ดารา Surin Campus : มีอะไรบ้างในบทนี้  11.1 การสร้างและการจัดการกับตัว แปรสตริง  11.2 การรับและแสดงค่าสตริงด้วย ฟังก์ชั่น puts() และ gets()  11.3 การกำหนดค่าให้กับตัวแปรสตริง ด้วยฟังก์ชั่น sprintf()  11.4 ตัวแปรสตริงแบบ char  11.5 อาเรย์ของสตริง C Programming C-Programming

3 วิธีการสร้างตัวแปรสตริง ตัวแปรสตริง (string) อีกนัยหนึ่งก็คือ ตัว แปรอาเรย์ของข้อมูลชนิด char วิธีการ สร้างตัวแปรสตริงทำได้โดยการเขียนโค้ด ลักษณะนี้ Char ชื่อตัวแปร [n]; Char name[10]; โดย n คือขนาดของอาเรย์ ต้องมีขนาด มากกว่า 1 ตัวอักษร เช่น ตัวแปร name เก็บข้อความ “Dreamhome” จันทร์ดารา Surin Campus :

4 วิธีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร สตริง กำหนดค่าตอนประกาศตัวแปร Char name[20]=“Dreamhome”; Printf(“%s”,name); Char name[20]; name=“Dreamhome”; Printf(“%s”,name); จันทร์ดารา Surin Campus :

5 #include Int main(){ char name[20]; strcpy(name, “Dreamhome”); printf(“%s”,name); จันทร์ดารา Surin Campus : วิธีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร สตริง รูปแบบ strcpy( ตัวแปรสตริงม “ ข้อความที่ต้องการ ”)

6 ตัวอย่างโปรแกรม #include Int main(){ char str1[20] = “C language”; char str2[20]; strcpy(str2, str1); printf(“string 1 = %s\n”,str1); printf(“string 2 = %s\n”,str2); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus : ผล C language

7 การเพิ่มข้อความสตริง #include Int main(){ char str1[40] = “ ”; char str2[20] = “very easy”; strcat(str1, “C Language”); strcat(str1, “is”); strcat(str1, “str2”); printf(“string = %s\n”,str1); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus : Strcat คือ ฟังก์ชั่นสำหรับการเพิ่มข้อความ รูปแบบ Strcat( ตัวแปรที่จะถูกเพิ่ม, “ ข้อความที่ต้องการเพิ่ม ”) ผลลัพธ์ String = C Language is very easy

8 การหาความยาวของสตริง #include Int main(){ char buff[40]; int num; strcpy(buff, “what happened?”); num=strlen(buff); printf(“Your string contains %d character”,num); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus : ผลลัพธ์ Your string contains 14 character strlen เป็นฟังก์ชั่นสำหรับหาความ ยาวของ string

9 Int main(){ char buff[40]; strcpy(buff, “what happened?”); printf(“Your string contains %d character”,strlen(buff)); จันทร์ดารา Surin Campus : การหาความยาวของสตริง ( เขียนให้สั้นลง ) ผลลัพธ์ Your string contains 14 character

10 #include Int main(){ char buff[40]; int count; int num; strcpy(buff, “Johnny English”); num=strlen(buff); for (count=0;count

11 การเปรียบเทียบสตริง การเปรียบเทียบสตริงจะใช้เครื่องหมาย ==,>=,< แบบการ เปรียบเทียบตัวเลขไม่ได้ จะต้องใช้ฟังก์ชั่น strcmp() (string Compare) ช่วยในการเปรียบเทียบ ข้อมูลสตริง รูปแบบ Strcmp( ข้อความ 1, ข้อความ 2); จันทร์ดารา Surin Campus :

12 ตัวอย่างโปรแกรม #include Int main(){ char buff1[20]=“AAA”; char buff2[20]=“AAA”; int result; result=strcmp(buff1,buff2); if(result==0) printf(“Equal”); if(result>0) printf(“buff1 > buff2”); if(result<0) printf(“buff1

13 #include Int main(){ char name[20]=“”; printf(“Username :”); scanf(“%s”,name); if(strcmp(name, “root”)==0) printf(“Welcome root”); else printf(“Go away!!!”); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus : ตัวอย่างโปรแกรม

14 #include Int main(){ char name[20]; printf(“Username : ”); scanf(“%s”,name); if(strcmp(name, “root”)!=0) printf(“Go away”); else printf(“Welcome root”); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus : ตัวอย่างโปรแกรม

15 ฟังก์ชั่น puts() และ gets() Puts() ใช้ในการแสดงค่าสตริง Gets() ใช้ในการรับข้อความจากผู้ใช้ แล้ว เก็บลงในตัวแปรสตริง ซึ่งสามารถใช้แทนฟังก์ชั่น printf() และ scanf() ได้ จันทร์ดารา Surin Campus :

16 ตัวอย่างโปรแกรม #include Int main(){ char name[20]=“”; printf(“what is your name?”) gets(name); puts(name); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus :

17 กำหนดค่าให้กับตัวแปรสตริง ด้วย sprintf() ฟังก์ชั่น sprintf() เป็นเหมือนกับการ เอาฟังกชั่น printf() และฟังก์ชั่น strcpy มา รวมกัน จันทร์ดารา Surin Campus :

18 ตัวอย่างโปรแกรม #include Int main(){ char name[20]=“”; char buff1[40]=“”; int age=25; strcpy(name, “Somsak”); sprintf(buff1, “My name is %s I’m %d years old.”,name,age); put(buff1); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus :

19 ตัวแปรสตริงแบบ char* ตัวแปรแบบสตริงพอยเตอร์ (string pointer) ข้อดี คือ เราสามารถนำไปใช้งาน ได้ง่ายขึ้น คือ เราสามารถกำหนดค่าให้กับ ตัวแปรสตริงทีหลังโดยใช้เครื่องหมาย = ได้ ไม่ต้องใช้ฟังก์ชั่น strcpy() เหมือนใน ตัวอย่างที่ผ่านมา จันทร์ดารา Surin Campus :

20 ตัวอย่างโปรแกรม #include Int main(){ char *user; char *password; user = “admin”; password = “1234”; printf(“username = %s, password = %s”,user,password); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus : รูปแบบการตั้งชื่อตัวแปรจะมี * หน้าตัวแปรเสมอ ผลการรัน Username = admin, password = 1234

21 อาเรย์ของสตริง Char *name[20]=“NIRUTH”; Char *lastname=“ABC”; Char *phone=“ ”; Char *address=“BANGKOK”; จันทร์ดารา Surin Campus : Char *data[]={“Niruth”, “ABC”, “ ”, “BANGKOK”}; เป็นการประหยัดตัวแปรดังภาพ

22 ตัวอย่างโปรแกรม #include Int main(){ char *data[]={“Niruth”, “ABC”, “422432”, “BANGKOK”}; printf(“You are %s %s\n”,data[0],data[1]); printf(“Your telephone number is %s\n”,data[2]); printf(“You stay in %s\n”,data[3]); Getch(); } จันทร์ดารา Surin Campus :

23 The End Question? จันทร์ดารา Surin Campus :

24 แบบฝึกหัด 1. เขียนโปรแกรมรับข้อความจากผู้ใช้มา 1 ข้อความ จากนั้นให้แสดงข้อความนั้นแบบ ย้อนกลับ ดังตัวอย่าง I love C C love I 2. สร้างตัวแปรสตริงมา 3 ตัว ตั้งชื่อตัวแปร ว่าอะไรก็ได้ กำหนดให้ตัวแปรสตริงตัวแรก เก็บข้อความว่า “A Cup of Tea” ให้ใช้ ฟังก์ชั่นในการจัดการสตริง ก๊อปปี้ข้อความ นี้จากตัวแปรสตริงตัวแรกมายังสตริงตัวที่ 2 และตัวที่ 3 จันทร์ดารา Surin Campus :

25 3. เขียนโปรแกรมรับชื่อและรหัสผ่าน ถ้าชื่อ ไม่ใช่ admin และรหัสผ่านไม่ใช่ oopser ให้แจ้งข้อความว่า Error แต่ถ้าใช่ ก็ให้ แสดงข้อความว่า Welcome Admin 4. เขียนโปรแกรมรับข้อความมา 3 ข้อความ จากนั้นรวมข้อความทั้ง 3 ให้อยู่ในตัวแปร เดียว แล้วแสดงออกทางจอภาพ จันทร์ดารา Surin Campus : แบบฝึกหัด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 การจัดการ ข้อมูลสตริง C Programming C-Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google