งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 Function. Function Function เป็นการแบ่งโค้ดโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อทำงานบางอย่าง - โค้ดโปรแกรมเรียงต่อกันยาว - สามารถเรียกใช้ Function ซ้ำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 Function. Function Function เป็นการแบ่งโค้ดโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อทำงานบางอย่าง - โค้ดโปรแกรมเรียงต่อกันยาว - สามารถเรียกใช้ Function ซ้ำได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 Function

2 Function Function เป็นการแบ่งโค้ดโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อทำงานบางอย่าง - โค้ดโปรแกรมเรียงต่อกันยาว - สามารถเรียกใช้ Function ซ้ำได้

3 3 function function_name([arguments]) {…. } function_name([arguments ] ); รูปแบบ ประกาศ function ส่งค่าแบบ passing by value รูปแบบ เรียกใช้ function function_name : ชื่อฟังก์ชัน เป็น insensitive case ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรใหญ่หรือเล็ก เป็นชื่อเดียวกัน เช่น ShowWord, showword, SHOWWORD, SHowWorD เป็นฟังก์ชันเดียวกัน arguments : ค่าที่มีการส่งให้ฟังก์ชัน อาจมีหรือไม่มีก็ได้

4 4 ตัวอย่าง 31_Function01.php

5 5 ตัวอย่าง 31_Function01.php

6 6 ตัวอย่าง 31_Function02.php

7 7 ตัวอย่าง 31_Function021.php

8 8 ตัวอย่าง 31_Function022.php

9 9 function function_name([&arguments]) {…. } function_name([&arguments ] ); รูปแบบ ประกาศ function ส่งค่าแบบ passing by reference รูปแบบ เรียกใช้ function function_name : ชื่อฟังก์ชัน เป็น insensitive case ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรใหญ่หรือเล็ก เป็นชื่อเดียวกัน เช่น ShowWord, showword, SHOWWORD, SHowWorD เป็นฟังก์ชันเดียวกัน &arguments : ค่าที่มีการส่งให้ฟังก์ชันแบบ passing by reference อาจมีหรือไม่มีก็ได้

10 10 ตัวอย่าง 31_Function03.php

11 11 ตัวอย่าง 31_Function04.php

12 12 แบบฝึกหัดที่ 6.1 1.) จงเขียนฟังชันสำหรับรับค่าตัวเลข 2 ค่าใดๆเพื่อทำการ คำนวณผลบวกของค่า 2 ค่านั้นและแสดงผลลัพธ์ทาง หน้าจอ แล้วทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน 2.) จงเขียนฟังก์ชันสำหรับรับค่าตัวเลขและตรวจสอบว่า ตัวเลขที่รับเข้ามาเป็นเลขจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ พร้อมทั้ง แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอ แล้วทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน 3.) จงเขียนฟังก์ชันสำหรับรับค่าตัวเลข 1 ค่าเก็บไว้ในตัว แปร $MyNum แล้วเพิ่มค่าตัวแปร $MyNum เป็น 2 เท่า ของค่าเดิมแล้วแสดงค่าผ่านทางหน้าจอ โดยทำการส่งผ่าน ค่าแบบ passing by reference ( ให้นักศึกษากำหนดตัวแปร สำหรับส่งค่าให้ฟังก์ชันเอง )

13 13 Global Variable ตัวแปรที่ทุกฟังก์ชันในไฟล์เดียวกันรู้จัก function function_name([&arguments]) {…. global global_variable_name; } function function_name([&arguments]) {…. $GLOBAL[‘ global_variable_name_wi thout_$ ’]; } global_variable_name: ชื่อตัวแปรแบบ global ที่มี $ อยู่ข้างหน้าด้วย global_variable_name_without_$ : ชื่อตัวแปรแบบ global ที่ไม่มี $ อยู่ข้างหน้า

14 14 ตัวอย่าง 31_Function05.php

15 15 ตัวอย่าง 31_Function06.php

16 16 ตัวอย่าง 31_Function07.php

17 17 ตัวอย่าง 31_Function08.php

18 18 return สำหรับการส่งค่ากลับจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน function function_name([arguments]) {…. return return_value; } return_value : ค่าที่ส่งกลับจากการเรียกใช้ฟังก์ชัน

19 19 ตัวอย่าง 31_Function09.php

20 20 ตัวอย่าง 31_Function10.php

21 21 include() และ include_once() เหมือนเป็นการนำโค้ดโปรแกรมที่อยู่คนละไฟล์มาต่อกัน ทำให้เรียกใช้ฟังก์ชันหรือโค้ดที่อยู่คนละไฟล์ได้ include ‘file_name’; function_name([arguments]); file_name: ชื่อไฟล์และนามสกุลที่มีฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน function_name([arguments]) : ฟังก์ชันและค่าที่ส่งให้ฟังก์ชัน ถ้า include ไฟล์เดียวกันซ้ำจะมีข้อความผิดพลาด ถ้า include_once ไฟล์เดียวกันซ้ำไม่มีข้อความผิดพลาด เหมือนการตัดบรรทัดที่ซ้ำออกไป include_once ‘file_name’; function_name([arguments]);

22 22 ตัวอย่าง 32_FuncManyPape01 TestFile1.php

23 23 ตัวอย่าง 32_FuncManyPape01 CallFuncFile1.php

24 24 ตัวอย่าง 32_FuncManyPape02 TestFile2.php มี array

25 25 ตัวอย่าง 32_FuncManyPape02 CallFuncFile2.php

26 26 ตัวอย่าง 32_FuncManyPape02 CallFuncFile2.php

27 27 ตัวอย่าง 32_FuncManyPape02 CallFuncFile2.php


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 Function. Function Function เป็นการแบ่งโค้ดโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อทำงานบางอย่าง - โค้ดโปรแกรมเรียงต่อกันยาว - สามารถเรียกใช้ Function ซ้ำได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google