งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP Address หมายถึง หมายเลข ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มี เครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1 เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP Address หมายถึง หมายเลข ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มี เครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1 เป็นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 IP Address หมายถึง หมายเลข ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มี เครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1 เป็นต้น Protocol หมายถึง ข้อกำหนด หรือข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ หรือภาษาสื่อสารที่ใช้ เป็น ภาษากลางในการสื่อสาร ระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน

3 World Wide Web (WWW) หมายถึงพื้นที่ที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่ เชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ต โดย การกำหนด URL คำว่าเวิลด์ไวด์เว็บ มักจะใช้สับสนกับคำว่า อินเทอร์เน็ต โดยจริงๆแล้วเวิลด์ไวด์เว็บเป็นเพียง แค่บริการหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต Download หมายถึงการรับ ข้อมูล แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมเข้า สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลมาจาก คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ เข้ามา บันทึกเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

4 Upload หมายถึงการโอนย้ายไฟล์หรือข้อมูลจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง เช่น การโอนไฟล์หรือว่าข้อมูลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ของเรา ไปไว้บนอินเตอร์เน็ต หรือว่าโอน ไฟล์ไปไว้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อกันอยู่ HTTP ย่อมาจาก Hypertext Transport Protocol หมายถึง เป็นโปรโตคอลสื่อสารที่ ทำงานอยู่บนระบบโปรโตคอล TCP HTTP ใช้ในระบบเครือข่ายใยแมงมุม (WWW)

5 URL หมายถึง ที่อยู่ของไฟล์หรือ เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ถูกย่อมาจากคำ ว่า Uniform Resource Locator เป็น เสมือนที่อยู่ เพื่อการระบุตำแหน่งของ เอกสารข้อมูลต่างๆ สำหรับเข้าถึงไฟล์ หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต HTML (Hypertext Markup Language) คือภาษามาร์กอัปออกแบบ มาเพื่อใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือ ข้อมูลอื่นที่เรียกดูผ่านทางเว็บ เบราว์เซอร์

6 Link ( ลิงค์ ) หมายถึง หัวข้อต่างๆ ที่สามารถโยงหรือว่าคลิก ไปยังเวบ ไซต์หรือรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ Network ( เน็ตเวิร์ก ) หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกัน เพื่อให้ผู้ใช้ในเครือข่าย สามารถ ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และ ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่าย ได้

7 เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่ เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อ ประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือ หน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ Password หมายถึง คำที่ กำหนดให้เป็นรหัสลับเพื่อให้รู้ว่าเป็น พวกเดียวกัน มักใช้ในระบบเครือข่าย

8 FTP (File Transfer Protocol) หมายถึง รูปแบบการส่งไฟล์ หรือรับ ไฟล์ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ส่วน ใหญ่จะเรียกว่า โฮสติง หรือ เซิร์ฟเวอร์ Paste หมายถึง การนำเอาข้อความ หรือภาพที่ใช้คำสั่ง copy หรือ cut มา วางปะลงไว้ในที่ใหม่

9 Login หมายถึง เข้าสู่ระบบ Browser หมายถึงโปรแกรม สำหรับเรียกดูข้อมูลทางเว็บ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox

10 Cable หมายถึง สายที่เชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุ ปรกรณ์รอบข้างต่าง ๆ เช่น สายที่ เชื่อมต่อระหว่างจอภาพและหน่วย ประมวลผลกลาง หรือระหว่าง เครื่องพิมพ์กับหน่วยประมวลผลกลาง Bandwidth คือ ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล (Data-Transfer) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามัก วัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second)

11 Email หมายถึง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall หมายถึง กำแพงไฟ เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับป้องกันระบบ Network ( เครือข่าย ) จากการ สื่อสารทั่วไปที่ถูกบุกรุก จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบ Network หรือระบบเครือข่าย

12 Server หรือ เครื่องแม่ ข่าย หมายถึง เครื่องหรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ซึ่งทำงานให้บริการ ใน ระบบเครือข่ายแก่ลูกข่าย TCP/IP เป็นมาตรฐานในการ สื่อสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ สามารถใช้สื่อสารจากต้นทาง ข้าม เครือข่ายไปยังปลายทางได้

13 Client คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไปร้องขอบริการและรับบริการอย่าง ใดอย่างหนึ่งจาก Server Home page ( โฮมเพจ ) หมายถึง คำที่ใช้เรียกหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยเป็นทางเข้าหลักของเว็บไซต์ ISP หมายถึง ผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต คือ บริษัทที่ให้บริการ อินเทอร์เน็ต

14


ดาวน์โหลด ppt IP Address หมายถึง หมายเลข ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง ประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มี เครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด ตัวอย่าง IP Address 192.168.0.1 เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google