งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ บริการเผยแพร่สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ บริการเผยแพร่สารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ บริการเผยแพร่สารสนเทศ

2 2 ระดับงานบริการเผยแพร่ สารสนเทศ  ระดับต้น  เตรียมหนังสืออ้างอิงและฐานข้อมูลสารสนเทศ  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าสำหรับ คำตอบที่ไม่ซับซ้อน  บริการชี้แนะผู้ใช้ไปยังแหล่งสารสนเทศที่ ต้องการ  แนะนำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศและบริการ พื้นฐาน  แนะนำแหล่งสารสนเทศภายนอก  จัดหาวารสารใหม่ๆ ตามคำร้องขอ  มีความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศในชุมชน

3 3 ระดับงานบริการเผยแพร่ สารสนเทศ  ระดับกลาง  รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นรายงานวิจัย  ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้  จัดเตรียมบริการบรรณานุกรม  บริการสืบค้นสารสนเทศตามที่ผู้ใช้ร้องขอ  บริการแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ให้แก่ผู้ใช้  มีความรอบรู้แหล่งสารสนเทศในสาขาเดียวกัน  มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

4 4 ระดับงานบริการเผยแพร่ สารสนเทศ  ระดับสูง  รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศที่ ตรงกับความต้องการผู้ใช้ และจัดทำ สาระสังเขป  ให้บริการรวบรวมบรรณานุกรม  บริการสืบค้นสารสนเทศอย่างกว้างขวาง  จัดทำสาระสังเขปทรัพยากรใหม่ในห้องสมุด  บริการแปลบทความ  จัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและ สืบค้นสารสนเทศ  ให้บริการข่าวสารทันสมัยแก่ผู้ใช้เฉพาะบุคคล  รอบรู้แหล่งสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศที ไม่มีการเผยแพร่

5 5 ลักษณะบริการสารสนเทศใน ห้องสมุดเฉพาะ 1. เน้นให้บริการในเชิงรุก มากกว่า ให้บริการในเชิงรับ 2. เน้นบริการสารสนเทศที่ ครอบคลุมทั้งในห้องสมุดของตน และจากแหล่งภายนอก

6 6 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  1. บริการอ้างอิงหรือบริการตอบ คำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Services) บริการอ้างอิงระดับพื้นฐาน บริการอ้างอิงในระดับลึก

7 7 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  1. บริการอ้างอิงหรือบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า (Reference Services) ลำดับขั้นตอนในการให้บริการอ้างอิง 1. การสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความต้องการ ของผู้ใช้ 2. คัดเลือกและประเมินแหล่งสารสนเทศที่ สามารถให้คำตอบได้ 3. ดำเนินการค้นหา 4. รวบรวมสารสนเทศที่ค้นได้ให้ครอบคลุม คำตอบ 5. นำเสนอคำตอบ

8 8 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  1. บริการอ้างอิงหรือบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า (Reference Services)  การอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คำถาม / คำร้องขอ รับคำถาม / คำร้องขอ ส่งคำตอบ : e-Mail, Fax, Telephone, Instant message, Videoconference

9 9 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  2. บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Services)  2.1 บริการหมุนเวียนวารสาร (Routing service)  2.2 บริการเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะบุคคล (Selective Dissemination of Information : SDI) ความสำคัญของบริการ 1. ทำให้ติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาที่ สนใจได้ทันเวลา 2. ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านสารสนเทศ ทั้งหมด 3. ทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ ใช้ในการทำงาน

10 10 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ ขั้นตอนการให้บริการ SDI 1. รวบรวมข้อมูลผู้ใช้แต่ละคนใน User Profile 2. เปรียบเทียบความต้องการของผู้ใช้ กับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับเข้ามา 3. เมื่อพบรายการที่ต้องการให้ติดต่อ ผู้ใช้อย่างรวดเร็ว 4. ประเมินผลการให้บริการว่าตรงกับ ความต้องการหรือไม่

11 11 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  2.3 บริการถ่ายสำเนาหน้าสารบัญวารสาร ฉบับใหม่ (Current content)  2.4 การจัดทำข่าวสารห้องสมุด (Library bulletin)  2.5 การติดตามสารสนเทศใหม่ของ บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์

12 12

13 13

14 14 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  3. บริการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่ง ภายนอก  3.1 บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา  3.2 ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศอื่น  3.3 การยืมระหว่างห้องสมุด  3.4 อินเทอร์เน็ต  3.5 สถาบันบริการฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์  3.6 บริการสารสนเทศที่จัดโดยนายหน้าค้า สารสนเทศ

15 15 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  3.6 บริการสารสนเทศที่จัดโดยนายหน้า ค้าสารสนเทศ ได้แก่ บริการจัดทำสาระสังเขป บริการข่าวสารทันสมัย บริการรวบรวมบรรณานุกรม บริการแปลเอกสาร บริการรวบรวมสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิจัย บริการสืบค้นสารสนเทศ บริการจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม  3.7 บริการส่งเอกสาร (Document delivery services)

16 16 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  3.7 บริการส่งเอกสาร (Document delivery services)  คำร้องขอ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการจัดส่ง

17 17 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  3.7 บริการส่งเอกสาร (Document delivery services)  ตัวอย่างการจัดส่งเอกสารด้วยโปรแกรม ARIEL  สแกนเอกสาร  ส่งเอกสาร ผ่านอีเมล์ หรือ FTP  เอกสารถึงผู้รับ โปรแกรมอื่นๆ เช่น Odyssey, ILLiad, Courier

18 18

19 19 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  4. บริการอื่นๆ  4.1 บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์  4.2 บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (User training)  4.3 บริการสาระสังเขป (Abstract)  4.4 บริการรวมรวมบรรณานุกรม  4.5 บริการสารสนเทศสำเร็จรูป (Repackaged information or Information Consolidation or Information Packaging )

20 20 ประเภทของบริการ เผยแพร่สารสนเทศ  4. บริการอื่นๆ  4.6 บริการแปล (Translation) ทำได้ดังนี้ ติดต่อว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานภายนอกที่ทำ ธุรกิจเกี่ยวกับการแปล บรรณารักษ์ทำหน้าที่แปลเอง การใช้บริการจากสถาบันที่ทำหน้าที่รวบรวมและ ให้บริการเอกสารงานแปล  4.7 บริการเอกสารจดหมายเหตุ (Archives)

21 21 วิธีส่งเสริมการใช้บริการ สารสนเทศ  1. การจัดทำคู่มือห้องสมุด (Library brochures)  2. การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation)  3. จัดนิทรรศการ  4. จัดกิจกรรม เช่น สัปดาห์ห้องสมุด


ดาวน์โหลด ppt 1 การดำเนินงานห้องสมุด เฉพาะ และศูนย์สารสนเทศ บริการเผยแพร่สารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google