งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SQL (Structure Query Language) ตอนที่ 1 Online available at

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SQL (Structure Query Language) ตอนที่ 1 Online available at"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SQL (Structure Query Language) ตอนที่ 1 Online available at http://www.ict.up.ac.th/somporns/db

2 2 Contents  ความหมายของ SQL  ประเภทของภาษา SQL  DDL (Data Definition Language)  DML (Data Manipulation Language)  DCL (Data Control Language)  ความรู้เบื้องต้นของระบบจัดการฐานข้อมูล MySql

3 Introduction to Structured Query Language (SQL) l  Structured Query Language เป็นภาษาทางด้านฐานข้อมูล ที่ นิยมใช้มากที่สุดภาษาหนึ่ง เรียกย่อๆว่า “SQL” อ่านว่า “เอส คิว แอล” หรือ อ่านว่า “ซีเควล” ก็ได้  SQL ได้รับการพัฒนาครั้งแรก San Jose Research Laboratory ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อสถาบันนี้เป็น Almaden Research Center ซึ่ง เป็นหน่วยงานหนึ่งใน IBM แรกเริ่ม “SQL” เรียกว่า “SEQUEL” ซึ่งย่อมาจาก “Structured English QUEry Language”

4 Introduction to Structured Query Language (SQL)

5

6

7 1. ภาษาสําหรับการนิยามขอมูล (Data Definition Language : DDL) 2. ภาษาสําหรับการจัดการขอมูล (Data Manipulation Language : DML) 3. ภาษาควบคุม (Data Control Language : DCL) ประเภทของคําสั่งของภาษา SQL

8 A simplified schematic of a typical SQL environment, as described by the SQL-2003 standard

9 DDL, DML, DCL, and the database development process

10 ความรู้เบื้องต้นของระบบจัดการฐานข้อมูล MySql

11 ชนิดข้อมูลใน MySQL (Data Types) l จำนวนตัวเลขใน MySQL มี 2 กลุ่ม คือ signed (จำนวนบวกและ ลบ) และ unsigned (จำนวนบวก) l ถ้าไม่กำหนดจะมี default คือ signed l Numeric Data Types TINYINT เลขจำนวนเต็ม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127 ถ้าเป็น unsigned มี ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 SMALLINT เลขจำนวนเต็ม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -32768 ถึง 32767 ถ้าเป็น unsigned มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 65535

12 ชนิดข้อมูลใน MySQL (Data Types) MEDIUMINT เลขจำนวนเต็ม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -8388608 ถึง 8388607 ถ้าเป็น unsigned มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 16777215 INT / INTEGER เลขจำนวนเต็ม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -2147483648 ถึง 2147483647 ถ้า เป็น unsigned มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 4294967295 BIGINT เลขจำนวนเต็ม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -9223372036854775808 ถึง 9223372036854775807 ถ้าเป็น unsigned มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 18446744073709551615

13 ชนิดข้อมูลใน MySQL (Data Types) FLOAT เลขจำนวนทศนิยม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -3.402823466E+38 ถึง -1.175494351E-38 ถ้าเป็น unsigned มีค่าตั้งแต่ 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38 และรวมค่า 0 ด้วย DOUBLE เลขจำนวนทศนิยม ถ้าเป็น signed มีค่าตั้งแต่ -1.7976931348623157E+308 ถึง -2.2250738585072014E-308 ถ้าเป็น unsigned มีค่าตั้งแต่ 2.2250738585072014E-308 ถึง 1.7976931348623157E+308 และรวมค่า 0 ด้วย

14 ชนิดข้อมูลใน MySQL (Data Types) l Date and Time Data Types DATE วันที่ ซึ่งมีรูปแบบวันที่ คือ YYYY-MM-DD มีค่าตั้งแต่ 1000-01-01 ถึง 9999- 12-31 DATETIME วันที่และเวลา ซึ่งมีรูปแบบ คือ YYYY-MM-DD HH:MM:SS มีค่าตั้งแต่ 1000-01-01 00:00:00 ถึง 9999-12-31 23:59:59 TIMESTAMP เป็นชนิดข้อมูลที่มักใช้ในการเก็บวันที่และเวลาที่เกิดกิจกรรมในฐานข้อมูล

15 ชนิดข้อมูลใน MySQL (Data Types) l Date and Time Data Types TIME เวลา ซึ่งมีรูปแบบ คือ HH:MM:SS มีค่าตั้งแต่ -838:59:59 ถึง 838:59:59 YEAR[2|4] ปี ซึ่งมีรูปแบบ คือ แบบย่อ YY มีค่าตั้งแต่ 70-69 และ 00 หมายถึง ปี 1970 – ปี 2069 แบบเต็ม YYYY มีค่าตั้งแต่ 1901-2155 และ 0000

16 ชนิดข้อมูลใน MySQL (Data Types) l String Data Types CHAR เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษรแบบ fixed-length ใช้เก็บข้อมูลตัวอักษรที่มี ความยาวคงที่ VARCHAR เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษรแบบ variable-length ใช้เก็บข้อมูล ตัวอักษรที่มีความยาวไม่คงที่ TEXT เก็บข้อมูลชนิดตัวอักษรมีค่าเกิน 8 KB

17 คำสั่งสำหรับใช้สร้างตาราง l Syntax CREATE TABLE table_name (column_name datatype [NOT NULL], [column_name datatype [NOT NULL]] [CONSTRAINT constrain_name PRIMARY KEY (key_column)], [CONSTRAINT constrain_name FOREIGN KEY (key_column) REFERENCES reference_table(key_column)]);

18 CREATE TABLE เป็นคำสั่ง SQL มาตรฐานที่ใช้สำหรับสร้างตารางขึ้นมา table_nameชื่อตารางที่ทำการสร้างขึ้นมา column_nameการตั้งชื่อของแอทริบิวท์ให้กับคอลัมน์ตามที่ได้ออกแบบมา datatypeชนิดของข้อมูลในคอลัมน์ที่ทำการจัดเก็บ NOT NULLใช้เป็นข้อกำหนดไม่ให้ค่าในคอลัมน์นี้มีค่าเป็นค่าว่าง CONSTRAINTกำหนดข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อควบคุมความถูกต้องของข้อมูลใน ตาราง คำสั่งสำหรับใช้สร้างตาราง

19 constraint_nameตั้งชื่อให้ Constraint ซึ่งจะใช้อ้างในการใช้งานใน ภายหลัง PRIMARY KEYกำหนด Primary_key ให้กับตาราง key_columnชื่อคอลัมน์ที่เป็น Primary_key หรือ Foreign_key FOREIGN KEYกำหนด Foreign_key ให้กับตาราง REFERENCESใช้กำหนดชื่อคอลัมน์และตารางที่ Foreign Key อ้างถึง reference_tableชื่อตารางที่ Foreign Key อ้างถึง คำสั่งสำหรับใช้สร้างตาราง

20 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) RelationAttributeDescriptionTypeSizePKFK Student StudentIDรหัสนิสิตvarchar8Yes- Nameชื่อ-นามสกุลนิสิตvarchar120-- Birthdateวัน/เดือน/ปีเกิดDate/Time--- Classกลุ่มเรียนvarchar3-- Advisorอาจารย์ที่ปรึกษาvarchar120-- Clubชมรมvarchar120--

21 RelationAttributeDescriptionTypeSizePKFK Subject SubjectIDรหัสวิชาvarchar8Yes- Nameชื่อวิชาvarchar120-- Creditหน่วยกิตDouble--- Teacherอาจารย์ผู้สอนvarchar120-- Textbookชื่อหนังสือvarchar120-- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

22 RelationAttributeDescriptionTypeSizePKFK Student_ Subject StudentIDรหัสนิสิตvarchar8Yes SubjectIDรหัสวิชาvarchar8Yes Gradeเกรดที่ได้varchar1-- Scoreคะแนนที่ได้Double--- Termภาคการศึกษาvarchar6-- พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

23 คำสั่ง SQL Command ในการสร้างตาราง Student แบบที่ 1 CREATE TABLE STUDENT (StudentID varchar(8), Name varchar(120), Birthdate date, Class varchar(3), Advisor varchar(120), Club varchar(120), CONSTRAINT student_pk PRIMARY KEY (StudentID));

24 คำสั่ง SQL Command ในการสร้างตาราง Student แบบที่ 2 CREATE TABLE STUDENT (StudentID varchar(8), Name varchar(120), Birthdate date, Class varchar(3), Advisor varchar(120), Club varchar(120), PRIMARY KEY (StudentID));

25 คำสั่ง SQL Command ในการสร้างตาราง Subject แบบที่ 1

26 คำสั่ง SQL Command ในการสร้างตาราง Subject แบบที่ 2

27 คำสั่ง SQL Command ในการสร้างตาราง Student_Subject แบบที่ 1

28 คำสั่ง SQL Command ในการสร้างตาราง Student_Subject แบบที่ 2

29  เพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้กับตารางที่มีอยู่แล้ว  แก้ไขชนิดข้อมูลหรือขนาดของข้อมูลในคอลัมน์  ลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป  ลบ Constraint ที่ใช้ควบคุมความถูกต้องของข้อมูล  กำหนด Constraint ใหม่ให้กับตาราง  ลบตารางออกจากฐานข้อมูล คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

30 เพิ่มคอลัมน์ใหม่ให้กับตาราง ที่มีอยู่แล้ว Syntax ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype; ตัวอย่าง ALTER TABLE Student ADD Address char(255); คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

31 แก้ไขชนิดข้อมูลหรือขนาดของข้อมูล ในคอลัมน์ Syntax ALTER TABLE table_name ALTER column_name datatype; ตัวอย่าง ALTER TABLE Student ALTER Address char(100); คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

32 แก้ไขชนิดข้อมูลหรือขนาดของข้อมูลในคอลัมน์ Syntax ALTER TABLE table_name CHANGE column_name column_name datatype; ตัวอย่าง ALTER TABLE Student CHANGE Address Address char(100); คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง อ้างอิงคำสั่งใน mySQL ใช้ CHANGE แทน ALTER

33 ลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป Syntax ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name ; ตัวอย่าง ALTER TABLE Student DROP COLUMN Address; คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

34 ลบ Constraint ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป Syntax ALTER TABLE table_name DROP CONSTRAINT Foreign_name ; ตัวอย่าง ALTER TABLE Student_Subject DROP CONSTRAINT stusub_fk1; คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

35 กำหนด Constraint ใหม่ให้กับตาราง Syntax ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT Foreign_name FOREIGN KEY (column_name) REFERENCES Table_name(column_name); คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

36 กำหนด Constraint ใหม่ให้กับตาราง ตัวอย่าง ALTER TABLE Student_Subject ADD CONSTRAINT stusub_fk1 FOREIGN KEY (studentID) REFERENCES Student(studentID); คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง

37 ลบคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ออกไป Syntax DROP TABLE table_name; ตัวอย่าง DROP TABLE Student; คำสั่งสำหรับใช้แก้ไขโครงสร้างตาราง


ดาวน์โหลด ppt SQL (Structure Query Language) ตอนที่ 1 Online available at

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google