งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างหรือลักษณะของภาษา C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างหรือลักษณะของภาษา C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C

2 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างหรือลักษณะของภาษา C

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างของภาษา C เฮดเดอร์ไฟล์ (Header Files) ส่วนตัวแปรแบบ Global (Global Variables) ฟังก์ชัน (Functions) ส่วนตัวแปรแบบ Local (Local Variables) ตัวโปรแกรม (Statements) ค่าส่งกลับ (Return Value) หมายเหตุ (Comment)

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การตั้งชื่อ  ตัวแรกของชื่อจะต้องขึ้นด้วยตัวอักษรหรือ เครื่องหมาย _ เท่านั้น  ตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่ 2 สามารถเป็นตัวเลข หรือ เครื่องหมาย _ ก็ได้  จะต้องไม่มีการเว้นวรรคภายในชื่อ แต่สามารถ ใช้เครื่อง _ คั่นได้  สามารถตั้งชื่อได้ยาวไม่จำกัด แต่จะใช้ ตัวอักษรแค่ 31 ตัวแรกในการอ้างอิง  ชื่อที่ตั้งด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จะ ถือว่าเป็นคนละตัวกัน  ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนของภาษา C

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลแบบไม่มีค่า หรือ Void Type (void) ชนิดข้อมูลแบบจำนวนเต็ม หรือ Integer Type (int) ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร หรือ Character Type (char) ชนิดข้อมูลแบบทศนิยม หรือ Floating Point Type (float)

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ตัวแปร คือ ชื่อที่ใช้อ้างถึงตำแหน่งต่าง ๆ ใน หน่วยความจำ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วย ขนาดตามชนิดของข้อมูล การประกาศตัวแปร  การประกาศตัวแปรแบบเอกภาพ หรือการประกาศ ตัวแปรแบบ Global คือ ตัวแปรที่จะสามารถเรียกใช้ ได้ทั้งโปรแกรม  การประกาศตัวแปรแบบภายใน หรือการประกาศตัว แปรแบบ Local ซึ่งตัวแปรประเภทนี้จะใช้ได้ใน เฉพาะฟังก์ชันของตัวเองเท่านั้น

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การกำหนดค่าให้กับตัวแปร  จะใช้เครื่องหมาย = กั้นตรงกลาง การกำหนดชนิดข้อมูลแบบชั่วคราว  ([ ชนิดข้อมูล ]) [ ตัวแปร ] ชนิดข้อมูลแบบค่าคงที่ (Constants)  Const [ ชนิดข้อมูล ] [ ตัวแปร ] = [ ค่า หรือ นิพจน์ ] การกำหนดค่าต่างๆ

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น Statements Statement Expression Statement Expression Statement Compound Statement Compound Statement Labeled Statement Labeled Statement Selection Statement Selection Statement Iterative Statement Iterative Statement Jump Statement Jump Statement

9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น ผัง งาน สัญลักษณ์เส้นทางการ ดำเนินงาน Arrow สัญลักษณ์จุดเชื่อม Connect สัญลักษณ์ระบุการทำงานย่อย หรือฟังก์ชันย่อย Predefine d Process สัญลักษณ์การแสดงผลออก ทางจอภาพ Display สัญลักษณ์การรับข้อมูลจาก ผู้ใช้ Manual Input สัญลักษณ์ติดต่อกับผู้ใช้โดย การรับข้อมูลหรือแสดงข้อมูล Data สัญลักษณ์เงื่อนไข Decision สัญลักษณ์กระบวนการต่าง ๆ เช่น การประกาศตัวแปร การ บวก เป็นต้น Process สัญลักษณ์แทนจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด Terminat or ความหมายชื่อสัญลักษ ณ์

10 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น การออกแบบผังงาน แบบ เรียงลำดับ แบบ ทางเลือก แบบการ ทำงานซ้ำ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C. สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อ การศึกษาเท่านั้น โครงสร้างหรือลักษณะของภาษา C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google