งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศต่าง ๆ. สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ 2. การวางรูปแบบและการใช้เครื่องหมายวรรค ตอนในการพิมพ์จดหมายธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศต่าง ๆ. สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ 2. การวางรูปแบบและการใช้เครื่องหมายวรรค ตอนในการพิมพ์จดหมายธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศต่าง ๆ

2 สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ 2. การวางรูปแบบและการใช้เครื่องหมายวรรค ตอนในการพิมพ์จดหมายธุรกิจ 3. แบบการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบ ต่าง ๆ 4. การพิมพ์จ่าหน้าซองและการพับจดหมายบรรจุ ซอง

3 ผลการเรียนรู้ 1. การปฏิบัติงานของผู้เรียนรายบุคคล 2. การผลิตงานและการทำแบบทดสอบ ท้ายหน่วยการเรียน 3. กำหนดเกณฑ์ผ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของจดหมาย ธุรกิจต่างประเทศ 2. บอกชื่อแบบฟอร์มของจดหมายธุรกิจ แต่ละแบบและบอกเครื่องหมายวรรค ตอนได้ถูกต้อง 3. พิมพ์จดหมายธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ได้ ถูกต้องเรียบร้อยและสวยงาม 4. มีทักษะในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่าง รวดเร็ว

4 ส่วนประกอบการพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบต่างประเทศ 1. หัวจดหมาย (Letterhead หรือ Heading) หรือชื่อที่อยู่ ของผู้ส่ง 2. วัน เดือน ปี ( Date Line ) วันที่ ที่เขียนจดหมายฉบับ นั้น 3. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ( Inside Address ) 4. การระบุชื่อผู้รับ ( Attention Line) ( ถ้ามี ) เป็นส่วน หนึ่งของ Inside Address ในกรณีที่ Inside Address เป็นชื่อ หน่วยงาน หากต้องการระบุชื่อผู้รับจดหมายให้พิมพ์ไว้ที่ Attention Line 5. คำขึ้นต้น (Salutation) 6. ชื่อเรื่อง (Subject Line) ( ถ้ามี ) เป็นการช่วยบอกเรื่อง ของข้อความในจดหมายให้ผู้รับทราบ 7. ข้อความของจดหมาย (B0dy of Letter) 8. คำลงท้าย ( Complimentary Closed)

5 9. ชื่อบริษัทหรือห้างร้าน ( Company Name ) พิมพ์เพื่อ เน้นความรับผิดชอบในนามของบริษัท การพิมพ์ต้อง พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด 10. ลายมือชื่อ ( Signature ) ของผู้ลงนามในจดหมายฉบับ นั้น 11. ชื่อเต็ม ( Name ) ของผู้ลงนามในจดหมาย 12. ตำแหน่ง ( Position ) ของผู้ลงนามในจดหมาย 13. ชื่อย่ออ้างอิง ( Reference Initials ) คือชื่อย่อของผู้ลง นามในจดหมายนั้น และชื่อย่อของผู้พิมพ์จดหมายนั้น 14. สิ่งที่ส่งมาด้วย ( Enclosure ) ( ถ้ามี ) หรือคำย่อว่า Enc., Encl. จดหมายฉบับนั้นมีสิ่งที่ส่งมาด้วย 15. สำเนาคู่ฉบับ ( Carbon Copy Notation ) หรือคำย่อว่า CC: คือใช้พิมพ์ในกรณีที่จดหมายที่ส่งไปให้บุคคลอื่น ด้วยนอกจากผู้รับใน Inside Address 16. ปัจฉิมลิขิต ( Postscript ) ใช้คำย่อ P.S., PS.,Ps: คือการเน้นเรื่องข้อความสำคัญในจดหมายฉบับนั้น

6 การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่าประเทศ มีเครื่องหมายวรรค ตอน 3 ขนิด 1. เครื่องหมายวรรคตอนชนิดเปิด ( Open Punctuation or Open Pattern ) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใด ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 2. เครื่องหมายวรรคตอนชนิดผสม ( Mixed Punctuation Or Standard Pattern ) เป็นชนิดของ เครื่องหมายวรรคตอนที่แป็นมาตรฐานที่ธุรกิจนิยมใช้ โดยใส่เครื่องหมายดังนี้ หลังคำขึ้นต้น (Complimentary Closed ) ใส่เครื่องหมาย, ( Comma ) 3. เครื่องหมายวรรคตอนชนิดปิด ( Closed ) ใส่ เครื่องหมายดังนี้ - หลังวันเดือนปี (Date Line) ใส่ เครื่องหมาย. (Period) - หลังบรรทัดของชื่อและที่อยู่ของผู้รับ (Inside Address) - บรรทัดที 1 ใส่เครื่องหมาย, ( Comma ) - บรรทัดที่ 2 ใส่เครื่องหมาย, (Comma ) และ บรรทัดสุดท้ายใส่เครื่องหมาย. (Period)

7 - หลังคำขึ้นต้น (Salutation) ใส่เครื่องหมาย : ( Colon ) - หลังคำลงท้าย (Complimentary Closed ) ใส่ เครื่องหมาย, ( Comma ) - หลังชื่อผู้ลงนามในจดหมาย (Name) ใส่ เครื่องหมาย, (Comma ) - หลังตำแหน่งผู้ลงนามในจดหมาย ( Position ) ใส่ เครื่องหมาย. (Period) สำหรับส่วนของจดหมายอื่น ๆ พิมพ์ตามปกติ


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์จดหมายธุรกิจ ต่างประเทศต่าง ๆ. สาระการเรียนรู้ 1. การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ 2. การวางรูปแบบและการใช้เครื่องหมายวรรค ตอนในการพิมพ์จดหมายธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google