งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศต่าง ๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศต่าง ๆ

2 สาระการเรียนรู้ การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ
การวางรูปแบบและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศแบบต่าง ๆ การพิมพ์จ่าหน้าซองและการพับจดหมายบรรจุซอง

3 ผลการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของผู้เรียนรายบุคคล
การผลิตงานและการทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน กำหนดเกณฑ์ผ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ บอกส่วนประกอบต่าง ๆ ของจดหมายธุรกิจต่างประเทศ บอกชื่อแบบฟอร์มของจดหมายธุรกิจแต่ละแบบและบอกเครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง พิมพ์จดหมายธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเรียบร้อยและสวยงาม มีทักษะในการพิมพ์งานขั้นผลิตได้อย่างรวดเร็ว

4 ส่วนประกอบการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบต่างประเทศ
1. หัวจดหมาย (Letterhead หรือ Heading) หรือชื่อที่อยู่ของผู้ส่ง 2. วัน เดือน ปี ( Date Line ) วันที่ ที่เขียนจดหมายฉบับนั้น 3. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับ ( Inside Address ) 4. การระบุชื่อผู้รับ ( Attention Line) (ถ้ามี) เป็นส่วนหนึ่งของInside Address ในกรณีที่ Inside Address เป็นชื่อหน่วยงาน หากต้องการระบุชื่อผู้รับจดหมายให้พิมพ์ไว้ที่ Attention Line 5. คำขึ้นต้น (Salutation) 6. ชื่อเรื่อง (Subject Line) (ถ้ามี) เป็นการช่วยบอกเรื่องของข้อความในจดหมายให้ผู้รับทราบ 7. ข้อความของจดหมาย (B0dy of Letter) 8. คำลงท้าย ( Complimentary Closed)

5 ชื่อบริษัทหรือห้างร้าน ( Company Name ) พิมพ์เพื่อเน้นความรับผิดชอบในนามของบริษัท การพิมพ์ต้องพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ทั้งหมด ลายมือชื่อ ( Signature ) ของผู้ลงนามในจดหมายฉบับนั้น ชื่อเต็ม ( Name ) ของผู้ลงนามในจดหมาย ตำแหน่ง ( Position ) ของผู้ลงนามในจดหมาย ชื่อย่ออ้างอิง ( Reference Initials ) คือชื่อย่อของผู้ลงนามในจดหมายนั้น และชื่อย่อของผู้พิมพ์จดหมายนั้น สิ่งที่ส่งมาด้วย ( Enclosure ) (ถ้ามี) หรือคำย่อว่า Enc., Encl. จดหมายฉบับนั้นมีสิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคู่ฉบับ ( Carbon Copy Notation ) หรือคำย่อว่า CC: คือใช้พิมพ์ในกรณีที่จดหมายที่ส่งไปให้บุคคลอื่นด้วยนอกจากผู้รับใน Inside Address ปัจฉิมลิขิต ( Postscript ) ใช้คำย่อ P.S., PS.,Ps: คือการเน้นเรื่องข้อความสำคัญในจดหมายฉบับนั้น

6 การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่าประเทศ มีเครื่องหมายวรรคตอน 3 ขนิด
1. เครื่องหมายวรรคตอนชนิดเปิด ( Open Punctuation or Open Pattern ) ไม่ต้องใส่เครื่องหมายใด ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย 2. เครื่องหมายวรรคตอนชนิดผสม ( Mixed Punctuation Or Standard Pattern ) เป็นชนิดของเครื่องหมายวรรคตอนที่แป็นมาตรฐานที่ธุรกิจนิยมใช้ โดยใส่เครื่องหมายดังนี้ หลังคำขึ้นต้น (Complimentary Closed ) ใส่เครื่องหมาย , ( Comma ) 3. เครื่องหมายวรรคตอนชนิดปิด ( Closed ) ใส่เครื่องหมายดังนี้ - หลังวันเดือนปี (Date Line) ใส่เครื่องหมาย . (Period) - หลังบรรทัดของชื่อและที่อยู่ของผู้รับ (Inside Address) -บรรทัดที 1 ใส่เครื่องหมาย , ( Comma ) -บรรทัดที่ 2 ใส่เครื่องหมาย , (Comma ) และบรรทัดสุดท้ายใส่เครื่องหมาย . (Period)

7 - หลังคำขึ้นต้น (Salutation) ใส่เครื่องหมาย : ( Colon )
- หลังคำลงท้าย (Complimentary Closed ) ใส่เครื่องหมาย, ( Comma ) - หลังชื่อผู้ลงนามในจดหมาย (Name) ใส่เครื่องหมาย , (Comma ) - หลังตำแหน่งผู้ลงนามในจดหมาย ( Position ) ใส่เครื่องหมาย . (Period) สำหรับส่วนของจดหมายอื่น ๆ พิมพ์ตามปกติ


ดาวน์โหลด ppt การพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศต่าง ๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google