งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ
ชุดที่ 4 การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ ตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ พ.ศ (ก.พ. ที่ นร 1008/ว 17 ลว.11 ธ.ค.51) D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

2 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทบริหาร บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว 67,560 51,140 24,400 69,810 56,380 29,980 ระดับ ต้น สูง

3 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว 54,090 26,660 19,860 63,960 32,850 24,400 ระดับ ต้น สูง

4 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำชั่วคราว 24,450 8,340 7,140 39,630 15,050 13,160 53,080 22,140 19,860 62,760 31,400 24,400 69,810 43,810 29,980 ระดับ ปฏิบัติ การ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ทรง คุณวุฒิ

5 บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งประเภททั่วไป บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ 19,100 4,870 35,220 10,190 49,830 15,410 62,760 48,220 ระดับ ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ

6 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ
กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ *ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต.ค.52 *อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่างอัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตัวอย่างที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ต.ค เม.ย ต.ค.57 53,080 22,140 53,080 22,140 53,080 22,140 ขั้นสูง ขั้นต่ำ 19,860 20,700 19,860 21,880 19,860 ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความต่าง (22,140-21,610) / 2 = 265 * ขึ้น งด. 2.5% (840บ.) ขึ้น งด. 2.7% (910 บ.) 21,610 เงินเดือน ขั้นต่ำชั่วคราว K 3 * ปรับตัวเลข 265 เพิ่มขึ้นเป็น 270 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ
กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ *ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต.ค.52 *อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่างอัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตัวอย่างที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ต.ค เม.ย ต.ค.57 53,080 22,140 53,080 22,140 53,080 22,560 22,140 ขั้นสูง ขั้นต่ำ 20,100 19,860 21,280 19,860 19,860 ขึ้น งด. 3.5% (1,180 บ.) ขึ้น งด. 3.8% (1,280 บ.) เงินเดือน ขั้นต่ำชั่วคราว K 3 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

8 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ
กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต.ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ *ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต.ค.52 *อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่างอัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตัวอย่างที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ต.ค เม.ย ต.ค.57 53,080 22,140 53,080 22,140 53,080 22,140 ขั้นสูง ขั้นต่ำ 20,000 19,860 21,010 19,860 21,580 19,860 ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความต่าง (22,140-21,010) / 2 = 565 * ขึ้น งด. 3.0% (1,010 บ.) ไม่เลื่อน เงินเดือน 21,010 เงินเดือน ขั้นต่ำชั่วคราว K 3 * ปรับตัวเลข 565 เพิ่มขึ้นเป็น 570 D:/pill(งานจ.6)งานพี่แมว/การประเมินผลการปฏิบัติราชการ


ดาวน์โหลด ppt การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google