งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยัง ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 ( ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลว.11 ธ. ค.51) ชุดที่ 4 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยัง ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 ( ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลว.11 ธ. ค.51) ชุดที่ 4 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยัง ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 ( ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลว.11 ธ. ค.51) ชุดที่ 4 1

2 2 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำ ชั่วคราว 67,560 51,140 24,400 69,810 56,380 29,980 ระดับต้นสูง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร

3 3 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำ ชั่วคราว 54,090 26,660 19,860 63,960 32,850 24,400 ระดับต้นสูง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

4 4 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นต่ำ ชั่วคราว 24,4 50 8,34 0 7, , , , , , , , , , , , ,9 80 ระดับปฏิบั ติ การ ชำนา ญการ ชำนา ญการ พิเศษ เชี่ยว ชาญ ทรง คุณวุ ฒิ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

5 5 บาท ขั้นสูง ขั้นต่ำ 19,1 00 4, , , , , , ,2 20 ระดับปฏิบัติ งาน ชำนา ญงาน อาวุโสทักษะ พิเศษ บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

6 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ต. ค เม. ย ต. ค , , , , , , , 140 ขึ้น งด % (840 บ.) 21, , , , , 61 0 ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความ ต่าง (22,140-21,610) / 2 = 265 เงินเดือน * * ปรับตัวเลข 265 เพิ่มขึ้น เป็น 270 K 3 ขึ้น งด. 2.7% (910 บ.) ขั้นต่ำ ชั่วคราว ตัวอย่า งที่ 1 ขั้นสูง ขั้นต่ำ 6

7 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ 1 ต. ค เม. ย ต. ค , , , , , , , , 140 ขึ้น งด % ( 1,18 0 บ.) 53, , , 140 เงินเดือน K 3 ขึ้น งด. 3.8% ( 1,28 0 บ.) ขั้นต่ำ ชั่วคราว ตัวอย่า งที่ 2 ขั้นสูง ขั้นต่ำ 7 19, 860

8 กรณีที่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ ได้รับการปรับเงินเดือน ปีละครั้งในวันที่ 1 ต. ค. จนถึงขั้นต่ำของระดับ * ปรับครั้งแรกวันที่ 1 ต. ค.52 * อัตราการปรับเท่ากับครึ่งหนึ่งของความต่างระหว่าง อัตราเงินเดือนของผู้นั้นกับ อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของระดับตำแหน่ง สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 1 ต. ค.56 1 เม. ย.57 1 ต. ค.57 20, , , , , , , , 140 ขึ้น งด % ( 1,01 0 บ.) 21, , , , , 01 0 ปรับโดยบวกครึ่งหนึ่งของความ ต่าง (22,140-21,010) / 2 = 565 เงินเดือน * * ปรับตัวเลข 565 เพิ่มขึ้น เป็น 570 K 3 ไม่ เลื่อน ขั้นต่ำ ชั่วคราว ตัวอย่า งที่ 3 ขั้นสูง ขั้นต่ำ เงินเดื อน 8


ดาวน์โหลด ppt การปรับเงินเดือน กรณีที่เงินเดือนยัง ไม่ถึงขั้นต่ำของ ระดับ ตามบัญชีท้าย พ. ร. บ. ฯ พ. ศ.2551 ( ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 17 ลว.11 ธ. ค.51) ชุดที่ 4 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google