งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 เปรียบเทียบงบประมาณและจำนวนโครงการ ( รวมทุก สาย และเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ งบประมาณจำนวนโครงการ

3 สรุปผลงานตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SCOPUS ปี จำนวน ผลงาน ปีจำนวน ผลงาน ตีพิมพ์ฯ บน ฐานข้อมูล scopus รวมทุก คณะ จำนวนผลงาน ตีพิมพ์ฯ บน ฐานข้อมุล scopus เฉพาะสาย วิทย์เทคโนฯ คิดเป็น %

4 จำนวนอาจารย์แยกตามสาย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน คณะมนุษยศาสตร์126 คณะสังคมศาสตร์75 คณะศิลปกรรมศาสตร์63 คณะศึกษาศาสตร์80 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)50 สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา13 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)73 รร.สาธิศ มศว ปทุมวัน75 บัณฑิตวิทยาลัย14 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์14 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน32 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม31 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย15 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ15 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว13 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา14 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้21 สำนักงานอธิการบดี4 728 สายวิทย์สุขภาพจำนวน คณะแพทยศาสตร์174 คณะทันตแพทยศาสตร์76 คณะเภสัชศาสตร์55 คณะสหเวชศาสตร์35 คณะพยาบาลศาสตร์41 คณะพลศึกษา60 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ62 โรงพยาบาลชลประทาน สายวิทย์เทคโนจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์73 คณะวิทยาศาสตร์131 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา6 คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและ ผลิตภัณฑ์ฯ19 229


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google