งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 เปรียบเทียบงบประมาณและจำนวนโครงการ ( รวมทุก สาย และเฉพาะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2548-2557 งบประมาณจำนวนโครงการ 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

3 สรุปผลงานตีพิมพ์บนฐานข้อมูล SCOPUS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ปี จำนวน ผลงาน ปีจำนวน ผลงาน ตีพิมพ์ฯ บน ฐานข้อมูล scopus รวมทุก คณะ จำนวนผลงาน ตีพิมพ์ฯ บน ฐานข้อมุล scopus เฉพาะสาย วิทย์เทคโนฯ คิดเป็น % 20022618 69.23 20032011 55.00 20042616 61.54 20054922 44.90 20066246 74.19 20074728 59.57 20087245 62.50 20099956 56.57 201014192 65.25 201112985 65.89 201216591 55.15 2013182109 59.89 201412273 59.84

4 จำนวนอาจารย์แยกตามสาย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน คณะมนุษยศาสตร์126 คณะสังคมศาสตร์75 คณะศิลปกรรมศาสตร์63 คณะศึกษาศาสตร์80 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)50 สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา13 รร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)73 รร.สาธิศ มศว ปทุมวัน75 บัณฑิตวิทยาลัย14 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์14 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน32 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม31 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย15 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ15 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว13 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา14 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้21 สำนักงานอธิการบดี4 728 สายวิทย์สุขภาพจำนวน คณะแพทยศาสตร์174 คณะทันตแพทยศาสตร์76 คณะเภสัชศาสตร์55 คณะสหเวชศาสตร์35 คณะพยาบาลศาสตร์41 คณะพลศึกษา60 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ62 โรงพยาบาลชลประทาน79 582 สายวิทย์เทคโนจำนวน คณะวิศวกรรมศาสตร์73 คณะวิทยาศาสตร์131 ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา6 คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและ ผลิตภัณฑ์ฯ19 229


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณและจำนวนโครงการ ปีงบประมาณ 2548- 2557 รวมทุกสายเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google