งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน 2557 1

2 Educational Process Self Assessment Self Improvement External Evaluation Recognition Not an inspection แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการ HA Safety & Quality of Patient Care Hospital Accreditation (HA) คือ กระบวนการ เรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของ โรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และพัฒนาทั้ง องค์กร ทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 2

3 เข้าใจ HA รอบด้าน : 4 มิติ 1) มิติของลำดับขั้นการพัฒนา : บันไดสามขั้นสู่ HA 2) มิติของพื้นที่การพัฒนา : กลุ่มของ ระบบย่อยในองค์กร 3) มิติของกระบวนการพัฒนา : 3C- PDSA / 3P 4) มิติของการประเมินผล

4 แนวคิดสำคัญของ กระบวนการ HA

5 Stepwise Recognition Step 2: Quality Assurance & Improvement Identity OFI from goals & objectives of units Focus on key process improvement Step 3: Quality Culture Identify OFI from standards Focus on integration, learning, result 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13 Step 1: Risk prevention Identify OFI from 12 reviews Focus on high risk problems 5

6 บันได 3 ขั้นขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 ภาพรวม ตั้งรับแล้วใช้วิกฤติเป็น โอกาส วางระบบในเชิงรุกสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ จุดเริ่ม นำปัญหามาทบทวนเพื่อ แก้ไขป้องกัน วิเคราะห์เป้าหมายและ กระบวนการอย่างเป็นระบบ ประเมินระดับการปฏิบัติตาม มาตรฐาน HA และการวัดผลลัพธ์ กระบวนการ คุณภาพ การทบทวนคุณภาพ / ปัญหา เหตุการณ์สำคัญ Plan-Do-Check-Act (QA) Check-Act-Plan-Do (CQI) การเรียนรู้ในทุกระดับ เครื่องชี้วัด ความสำเร็จ ปฏิบัติตามแนวทาง ป้องกันปัญหาที่กำหนด QA/CQI ที่สอดคล้องกับ เป้าหมายหลักของ หน่วยงาน เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดีขึ้น มาตรฐาน HA ยังไม่เน้นมาตรฐาน HA มาตรฐาน HA ที่จำเป็นและ ปฏิบัติได้ไม่ยาก มาตรฐาน HA ครบถ้วน ประเมินตนเอง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ( ไม่เน้นแบบฟอร์ม ) เพื่อการหาโอกาสพัฒนาเพื่อสังเคราะห์ความพยายามใน การพัฒนา และผลที่ได้รับ ความ ครอบคลุม ครอบคลุมปัญหาที่เคย เกิดขึ้น ครอบคลุมกระบวนการ สำคัญทั้งหมด เชื่อมโยงกระบวนการและ ระบบงาน หลักคิด สำคัญ ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยับทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด Core values ทั้ง 5 กลุ่ม ( ทิศทาง นำ ผู้รับผล คนทำงาน การพัฒนา พาเรียนรู้ )

7

8 PurposeProcessPerformance จะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร 3P ในงานประจำวัน 3P ในโครงการพัฒนาคุณภาพ 3P ในระดับหน่วยงาน (service profile) 3P กับการพัฒนาระบบงาน 3P กับการดูแลผู้ป่วย (clinical tracer) 3P กับการบริหารองค์กร (strategic management) 3P : Basic Building Block ของคุณภาพ

9 มิติกระบวนการพัฒนา : 3C - PDSA 9 ลักษณะผู้ป่วย ลักษณะงาน คุณค่าและความท้าทาย ผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง ความรับผิดชอบ ของวิชาชีพ Evidence-based Practice การเรียนรู้

10 ระบบงานสำคัญของ รพ. ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การกำกับดูแลวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบจัดการด้านยา การตรวจทดสอบ การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ การทำงานกับชุมชน กระบวนการดูแลผู้ป่วย การเข้าถึงและเข้ารับบริการ การประเมินผู้ป่วย การวางแผน การดูแลผู้ป่วย การให้ข้อมูลและเสริมพลัง การดูแลต่อเนื่อง ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นผู้รับผลงาน ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตอนที่ IV ตอนที่ III ตอนที่ II ตอนที่ I การนำ การวางแผน กลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ป่วย และสิทธิผู้ป่วย การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ การจัดการ กระบวนการ การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล ผลการ ดำเนินงาน กระบวนการดูแลผู้ป่วย มาตรฐาน โรงพยาบาล และบริการ สุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

11 HA/HPH Core Values & Concepts

12 บันไดขั้นที่ 1 บันไดขั้นที่ 2 การใช้มาตรฐานกับการพัฒนา ที่เป็นลำดับขั้น

13 มิติของพื้นที่การ พัฒนา พื้นที่การพัฒนา 4 วง : เพื่อความ ครอบคลุม / แต่ละส่วนย่อย ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ ด้วยตนเอง

14 มิติของการ ประเมินผล > มุมมองทั่วไป : S (Study) ใน 3C-PDSA > มุมมอง HA : เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า เกิด ความมั่นใจและโอกาสพัฒนา เกิดการขับเคลื่อน อย่างต่อเนื่องไปข้างหน้า > การประเมินภายใน : ทำได้ง่าย ทำได้บ่อย หากทำด้วยความเข้าใจว่าเป็นการประเมิน เพื่อให้กำลังใจและให้เห็นโอกาสพัฒนา จะเป็น กลไกสำคัญเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปแบบของการเยี่ยม สำรวจเพียงอย่างเดียว > การประเมินจากภายนอก : การยืนยันผลการ ประเมินตนเองของโรงพยาบาล และการกระตุ้น ให้เห็นโอกาสพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้น ทำให้เกิดการรวมตัว ตั้งเป้าหมายระยะเวลาที่จะ ทำให้สำเร็จ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน เรื่องยากๆ ได้ในเวลาที่ไม่นานเกินไป


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) แนวคิดบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google