งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี บริการของผูรับใบอนุญาต เปนผู ตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี บริการที่ตนซอม พ. ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 21 ตุลาคม 2553

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หมวด 1 การตรวจสอบลักษณะของมาตร วัด ขอ 5 กำหนดให้ ผูรับใบอนุญาตเปนผู ตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัดที่ตนซ อมตองตรวจสอบลักษณะของมาตรวัด  หมวด 2 การตรวจสอบความเที่ยงของ มาตรวัด ขอ 6 การตรวจสอบความเที่ยงของมาตร วัดที่ติดตั้งเขากับระบบการวัดปริมาตร น้ำมันเชื้อเพลิง ที่อัตราการไหลตามที่ กําหนด ความเที่ยงที่ตรวจสอบไดเมื่อ เทียบกับถังตวงแบบมาตรา พิกัดกําลัง 5 ลิตร 20 ลิตร และ 50 ลิตร ความคลาด เคลื่อนตองไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ที่กําหนดไว้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ขอ 7 การตรวจสอบความเที่ยงของมาตร วัดที่ติดตั้งเขากับระบบการวัดปริมาตร น้ำมันเชื้อเพลิง ที่อัตราการไหลตามที่ กําหนด ความเที่ยงของปริมาณนอยที่สุด ที่วัดไดของระบบที่ตรวจสอบได เมื่อเทียบ กับถังตวงแบบมาตราพิกัดกําลังเทากับ ปริมาณนอยที่สุดที่วัดไดของระบบการวัด ปริมาตร น้ำมันเชื้อเพลิง ความคลาด เคลื่อนตองไมเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ที่กําหนดไว ขอ 8 การตรวจสอบมาตรวัดตามขอ 6 ค าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตรา การไหลที่คลาดเคลื่อนในฝายเดียวกัน อยางนอยตองมีคาใดคาหนึ่งไมเกินอัตรา เผื่อเหลือเผื่อขาด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ขอ 8 การตรวจสอบมาตรวัดตามขอ 6 ค าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตรา การไหลที่คลาดเคลื่อนในฝายเดียวกัน อยางนอยตองมีคาใดคาหนึ่งไมเกินอัตรา เผื่อเหลือเผื่อขาด  หมวด 3 การใหคํารับรอง ขอ 10 มาตรวัดที่ผานการตรวจสอบ ลักษณะของมาตรวัดตามหมวด 1 และ การตรวจสอบ ความเที่ยงของมาตรวัด ตามหมวด 2 แลว ใหผูรับใบอนุญาตเป นผูตรวจสอบและใหคํารับรองมาตรวัด ที่ ตนซอม ขอ 11 มาตรวัดเครื่องใดที่ไมผานการ ตรวจสอบใหแกไขใหถูกตอง กอนยื่น ขอตรวจสอบและใหคํารับรองใหม่

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ ขอ 12 ใหผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัดที่ตนซอม รายงานผล การตรวจสอบและใหคํา รับรองมาตรวัดตามแบบ ชว. ตร. มพส.- ๑ และชว. ตร. มพส.- ๒ ทายระเบียบนี้ แลวแจงสํานักงานกลางหรือสํานักงาน สาขา พรอมกับรายงานผลการ ปฏิบัติงานของผูรับใบอนุญาต เปนผู ตรวจสอบและใหคํารับรองเครื่องชั่งตวง วัดตามระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาดวย การรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผูรับใบอนุญาตเปนผูตรวจสอบและใหคํา รับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ. ศ. 2549 ลง วันที่ 27 มกราคม พ. ศ. 2549

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบสํานักงานกลางชั่งตวงวัด วาด วยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบ และใหคํารับรองมาตรวัด ปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google