งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัด
Kalasin สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ THE KALASIN PROVINCIAL OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL

2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2552

3 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงที่ผ่านมา
สาขา 2549 2550 2551 2552 สาขาเกษตรกรรม 23.63 25.16 24.39 26.28 สาขาขายปลีก ขายส่ง 22.98 21.47 22.49 21.33 สาขาการศึกษา 13.51 13.66 14.68 14.72 สาขาอุตสาหกรรม* 11.92 12.62 11.96 11.74 สาขาบริหารราชการ 6.02 5.75 6.12 อื่นๆ 21.94 21.34 20.36 20.18 Gross Provincial Product(GPP) 100.00 * สาขาอุตสาหกรรม มีสัดส่วนแนวโน้มลดลง

4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์

5 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกาฬสินธุ์
สาขา 2549 2550 2551 2552 ภาคเกษตร 8.33 5.32 4.22 3.80 สาขาเกษตรกรรม 8.73 5.60 4.27 3.87 สาขาประมง -2.52 -3.14 2.75 1.42 ภาคนอกเกษตร 5.42 8.82 0.30 7.15 สาขาเหมืองแร่ -21.35 -9.29 -20.49 -10.31 สาขาอุตสาหกรรม 5.68 24.45 -6.79 1.79 สาขาไฟฟ้า 7.51 6.26 0.16 13.71 สาขาก่อสร้าง 5.54 26.15 -14.48 15.01 สาขาขายปลีก ขายส่ง 6.04 3.21 0.55 9.22 สาขาโรงแรม 3.34 2.31 16.57 สาขาขนส่ง 0.51 12.55 4.44 12.45 สาขาการเงิน 28.83 0.11 -0.84 11.19

6 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงที่ผ่านมา
สาขา 2549 2550 2551 2552 สาขาอสังหาริมทรัพย์ 6.21 3.51 1.04 -1.48 สาขาบริหารราชการ 0.06 4.20 7.22 1.91 สาขาการศึกษา 2.25 10.01 7.30 5.61 สาขาสุขภาพ 5.88 8.31 6.22 5.37 สาขาบริการชุมชน -0.94 -5.03 -7.70 17.98 สาขาลูกจ้างในครัวเรือน 2.63 7.69 4.76 6.82 Gross Provincial Product (GPP) 6.13 7.95 1.25 6.32

7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2552
ล้านบาท Kalasin GPP เป็นลำดับที่ 11 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 47 ของระดับประเทศ

8 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552
Per Capita Income ปี 2552 บาท/คน/ปี GPP Per Capita เป็นลำดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นลำดับที่ 63 ของระดับประเทศ

9 ปี 2553 คาดว่า Gpp จะโต 3.50 เปอร์เซ็นต์
ผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2553 ปี 2553 คาดว่า Gpp จะโต เปอร์เซ็นต์

10 ปี 2553 คาดว่า Gpp จะโต 3.50 เปอร์เซ็นต์
Management Charts ปี 2553 คาดว่า Gpp จะโต เปอร์เซ็นต์ 2549 2550 2551 2552 2553f สศช. 6.13 7.95 1.25 6.32 Management Charts 3.50 การจัดทำการพยากรณ์เศรษฐกิจเบื้องต้น โดยใช้หลักวิชาการทางสถิติการวิเคราะห์ Management Chart พยากรณ์ได้ว่า GPP จังหวัดกาฬสินธุ์ในปี 2553 จะขยายตัวร้อยละ 3.50

11 A P I ภาคการเกษตร โดยพิจารณาจากดัชนีภาคการเกษตร (API)

12 I S ภาคอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากดัชนีภาคอุตสาหกรรม (ISI)
ดัชนีด้านอุตสาหกรรม (IPI) มีปรับตัวดีขึ้น

13 S I ภาคบริการโดยพิจารณาจากดัชนีภาคบริการ (SI)

14 “นโยบายภาครัฐช่วยขับเคลื่อน”
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจปี (ปัจจัยบวก) “นโยบายภาครัฐช่วยขับเคลื่อน” “สถานการณ์ทางด้านการเมืองไม่มีเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง ” “ราคาพืชผลทางการเกษตรสูงขึ้น ทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น”

15 ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ราคายางพารา ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

16 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ราคาผลผลิตทางการเกษตร ราคามันสำปะหลัง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

17 “ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง”
ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจปี (ปัจจัยลบ) “สถานการณ์ภัยแล้ง” “ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง”

18 เศรษฐกิจไทยไตรมาสสอง และแนวโน้มปี 2553
เศรษฐกิจไทยไตรมาสสองปี 2553 ขยายตัวร้อยละ 9.1 ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมั่นทั้งผู้บริโภคและนักลงทุน ส่งผลให้ การผลิต การส่งออก การลงทุนและการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง >>>

19 ประมาณการเศรษฐกิจทั้งปี 2553
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จากการประเมินศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการผลิต การส่งออก การบริโภคภาคครัวเรือน การลงทุน รวมทั้งหากสถานการณ์ในประเทศทางด้านการเมืองในช่วงต่อไปไม่มีเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง ประกอบกับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วงครึ่งหลังของปีจะเริ่มชะลอลง……>>> สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค แถลงข่าว 9.30 น. 23 สิงหาคม 2553

20 จบ...การนำเสนอครับ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google