งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย เรืองนนท์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเอกราช งามขำ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 119 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 55 รวม อัตราว่าง ( -) มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัวนักผังเมืองชำนาญการ 1 ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 2- พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 22 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/- )

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน 8301,6602,490 3,320 4,1504,9805,8106,6407,4708,3009,13010,000 ผล 9192,0072,7633, ,5566,3947,3258, งานสารบรรณ 8461,7892,4493,3614,0854,9975,7336,5597,391 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,1261,3771,5751,7912,001 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ,1211,2911,4881,694 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ,1211,2911,4881,694 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,1261,3771,5751,7912,001 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 ทต. กุดดินจี่แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 ผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข อบต. ดงสวรรค์ผลข.1 ข.2 ข.3 ข อบต. โนนเมืองผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1, , ,0401,1771,8252, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) , ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ การพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - แห่ง การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 3 ล้านบาท 1 โครงการก่อสร้าง “ พระ พุทธชยันตี หนองบัวลำภู ” ( ระยะที่ 1) ณ วัดดอยเทพ สมบูรณ์ ต. หนองบัว อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู 3.00 ลบ 100% -- ( งาน ) 100% -5% ลบ ( งาน ) ลบ - ( งาน ) - 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุง สุข ” ( ตามแผนจังหวัดหนองบัวลำภู ) Agenda

9 ที่ % งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) ลบ. 4%7%13%17%21%33%46%59%72%86%93%100% 5.57 %16.78 % % 34%41%48.04 % % % % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 4%7%13%17%21%33%46%59%72%86%93%100% 5.57 %16.78 % % 34%41%48.04 % % % % 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู 10 ธ. ค.49 (ป)(ป) ผังเมืองชุมชน ทต. กุดดินจี่ ผังชุมชน อบต. ดงสวรรค์ ผังชุมชน อบต. โนนเมือง ,


ดาวน์โหลด ppt นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google