งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย. สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย. สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย

2 สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 จัดลำดับผล NT ชั้น ป.3 จำแนกรายอำเภอ ปี การศึกษา 2556

4 จัดลำดับผล O-NET ชั้น ป.6 จำแนกราย อำเภอ ปีการศึกษา 2556

5 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.2 ที่อำเภอ จำนวน นักเรียน อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เฉลิมพระ เกียรติ สรุประดับเขต พื้นที่ 2,

6 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.3 ที่อำเภอ จำนวน นักเรีย น อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เฉลิมพระ เกียรติ สรุประดับเขตพื้นที่ 2,

7 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.4 ที่อำเภอ จำนวน นักเรีย น อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เฉลิมพระ เกียรติ สรุประดับเขต พื้นที่ 2,

8 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.5 ที่อำเภอ จำนว น นักเรี ยน อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธบาท เฉลิมพระ เกียรติ สรุประดับเขตพื้นที่ 2,

9 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.6 ที่อำเภอ จำนวน นักเรียน อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อยละ 1 เมือง สระบุรี หนองแซง เสาไห้ บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดน พระพุทธ บาท เฉลิมพระ เกียรติ สรุประดับ เขตพื้นที่ 2,

10 ขอบคุณทุก ท่าน ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง ในการ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย. สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google