งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย. สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย. สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย

2 สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

3 จัดลำดับผล NT ชั้น ป.3 จำแนกรายอำเภอ ปี การศึกษา 2556

4 จัดลำดับผล O-NET ชั้น ป.6 จำแนกราย อำเภอ ปีการศึกษา 2556

5 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.2 ที่อำเภอ จำนวน นักเรียน อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี 787789.9110012.7 0 2 หนองแซง 143 2618.1 8 4632.1 6 3 เสาไห้ 238 3615.1 2 5623.5 2 4 บ้านหมอ 244 3413.9 3 6024.5 9 5 ดอนพุด 87 2427.5 8 1921.8 3 6 หนองโดน 39 512.8 2 1230.7 6 7 พระพุทธบาท 412 12730.8 2 11728.3 9 8 เฉลิมพระ เกียรติ 296 3913.1 7 3812.8 3 สรุประดับเขต พื้นที่ 2,246369 16. 43448 19.9 5

6 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.3 ที่อำเภอ จำนวน นักเรีย น อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี 80852 6.438110.02 2 หนองแซง 1172 1.70108.54 3 เสาไห้ 24424 9.835120.90 4 บ้านหมอ 21122 10.426631.27 5 ดอนพุด 8128 34.562733.33 6 หนองโดน 6210 16.122032.25 7 พระพุทธบาท 40156 13.968420.94 8 เฉลิมพระ เกียรติ 26027 10.385220.00 สรุประดับเขตพื้นที่ 2,18 4221 10. 11391 17.9 0

7 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.4 ที่อำเภอ จำนวน นักเรีย น อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี 84670.82576.73 2 หนองแซง 13186.102619.8 4 3 เสาไห้ 235125.105121.7 0 4 บ้านหมอ 22783.523515.4 1 5 ดอนพุด 73810.9 5 2432.8 7 6 หนองโดน 62812.9 0 1727.4 1 7 พระพุทธบาท 442419.278118.3 2 8 เฉลิมพระ เกียรติ 289258.655820.0 6 สรุประดับเขต พื้นที่ 2,30 5117 5.0 7349 15.1 4

8 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.5 ที่อำเภอ จำนว น นักเรี ยน อ่านไม่ได้เขียน ไม่ได้ จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ 1 เมืองสระบุรี 78170.89567.17 2 หนองแซง 13421.492014.9 2 3 เสาไห้ 23152.163615.5 8 4 บ้านหมอ 222219.456027.0 2 5 ดอนพุด 6211.611016.1 2 6 หนองโดน 5335.661120.7 5 7 พระพุทธบาท 429327.4512027.9 7 8 เฉลิมพระ เกียรติ 277196.856122.0 2 สรุประดับเขตพื้นที่ 2,18 9904.45374 18.9 4

9 สรุปผลการคัดกรองการอ่าน / เขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ชั้น ป.6 ที่อำเภอ จำนวน นักเรียน อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ จำนว น ร้อย ละ จำนว น ร้อยละ 1 เมือง สระบุรี 858141.639410.95 2 หนองแซง 12521.61814.4 3 เสาไห้ 271134.804918.08 4 บ้านหมอ 252249.527429.36 5 ดอนพุด 7157.0479.86 6 หนองโดน 79810.181822.78 7 พระพุทธ บาท 430163.726715.58 8 เฉลิมพระ เกียรติ 30892.924113.31 สรุประดับ เขตพื้นที่ 2,3 94 913.8 0 36 8 15.3 7

10 ขอบคุณทุก ท่าน ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง ในการ ยกระดับ คุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2556- 2557 2556- 2557


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับปฐมวัย. สรุปผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google