งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  ระดับต้น  เตรียมหนังสืออ้างอิงและฐานข้อมูล สารสนเทศ  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สำหรับคำตอบที่ไม่ซับซ้อน  บริการชี้แนะผู้ใช้ไปยังแหล่งสารสนเทศที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  ระดับต้น  เตรียมหนังสืออ้างอิงและฐานข้อมูล สารสนเทศ  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สำหรับคำตอบที่ไม่ซับซ้อน  บริการชี้แนะผู้ใช้ไปยังแหล่งสารสนเทศที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  ระดับต้น  เตรียมหนังสืออ้างอิงและฐานข้อมูล สารสนเทศ  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สำหรับคำตอบที่ไม่ซับซ้อน  บริการชี้แนะผู้ใช้ไปยังแหล่งสารสนเทศที่ ต้องการ  แนะนำรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศและ บริการพื้นฐาน  แนะนำแหล่งสารสนเทศภายนอก  จัดหาวารสารใหม่ๆ ตามคำร้องขอ  มีความรอบรู้เกี่ยวกับแหล่งสารสนเทศใน ชุมชน 2

3  ระดับกลาง  รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นรายงาน วิจัย  ทำการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้  จัดเตรียมบริการบรรณานุกรม  บริการสืบค้นสารสนเทศตามที่ผู้ใช้ร้องขอ  บริการแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศ ใหม่ให้แก่ผู้ใช้  มีความรอบรู้แหล่งสารสนเทศในสาขา เดียวกัน  มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 3

4  ระดับสูง  รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศที่ ตรงกับความต้องการผู้ใช้ และจัดทำ สาระสังเขป  ให้บริการรวบรวมบรรณานุกรม  บริการสืบค้นสารสนเทศอย่างกว้างขวาง  จัดทำสาระสังเขปทรัพยากรใหม่ในห้องสมุด  บริการแปลบทความ  จัดตั้งทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้คำปรึกษาและ สืบค้นสารสนเทศ  ให้บริการข่าวสารทันสมัยแก่ผู้ใช้เฉพาะบุคคล  รอบรู้แหล่งสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศที ไม่มีการเผยแพร่ 4

5 1. เน้นให้บริการในเชิงรุก มากกว่า ให้บริการในเชิงรับ 2. เน้นบริการสารสนเทศที่ครอบคลุม ทั้งในห้องสมุดของตนและจาก แหล่งภายนอก 5

6  1. บริการอ้างอิงหรือบริการตอบ คำถามและช่วยการค้นคว้า (Reference Services) › บริการอ้างอิงระดับพื้นฐาน › บริการอ้างอิงในระดับลึก 6

7 1. บริการอ้างอิงหรือบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า ลำดับขั้นตอนในการให้บริการอ้างอิง 1. การสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความ ต้องการของผู้ใช้ 2. คัดเลือกและประเมินแหล่ง สารสนเทศที่สามารถให้คำตอบได้ 3. ดำเนินการค้นหา 4. รวบรวมสารสนเทศที่ค้นได้ให้ ครอบคลุมคำตอบ 5. นำเสนอคำตอบ 7

8 1. บริการอ้างอิงหรือบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า การอ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ › คำถาม / คำร้องขอ › รับคำถาม / คำร้องขอ › ส่งคำตอบ : e-Mail, Fax, Telephone, Instant message, Videoconference 8

9 2. บริการข่าวสารทันสมัย (Current Awareness Services)  2.1 บริการหมุนเวียนวารสาร (Routing service)  2.2 บริการเผยแพร่สารสนเทศเฉพาะ บุคคล (Selective Dissemination of Information : SDI) › ความสำคัญของบริการ 1. ทำให้ติดตามความก้าวหน้าใน สาขาวิชาที่สนใจได้ทันเวลา 2. ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่าน สารสนเทศทั้งหมด 3. ทำให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการทำงาน 9

10 › ขั้นตอนการให้บริการ SDI 1. รวบรวมข้อมูลผู้ใช้แต่ละคนใน User Profile 2. เปรียบเทียบความต้องการของ ผู้ใช้กับสารสนเทศใหม่ที่ได้รับเข้ามา 3. เมื่อพบรายการที่ต้องการให้ ติดต่อผู้ใช้อย่างรวดเร็ว 4. ประเมินผลการให้บริการว่าตรง กับความต้องการหรือไม่ 10

11  2.3 บริการถ่ายสำเนาหน้าสารบัญ วารสารฉบับใหม่ (Current content)  2.4 การจัดทำข่าวสารห้องสมุด (Library bulletin)  2.5 การติดตามสารสนเทศใหม่ของ บริการสารสนเทศเชิงพาณิชย์ 11

12 12

13 13

14 14

15 3. บริการสืบค้นสารสนเทศจากแหล่ง ภายนอก  3.1 บุคคลหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชา  3.2 ห้องสมุดหรือศูนย์สารสนเทศอื่น  3.3 การยืมระหว่างห้องสมุด  3.4 อินเทอร์เน็ต  3.5 สถาบันบริการฐานข้อมูลเชิง พาณิชย์  3.6 บริการสารสนเทศที่จัดโดย นายหน้าค้าสารสนเทศ 15

16 3.6 บริการสารสนเทศที่จัดโดยนายหน้า ค้าสารสนเทศ ได้แก่  บริการจัดทำสาระสังเขป  บริการข่าวสารทันสมัย  บริการรวบรวมบรรณานุกรม  บริการแปลเอกสาร  บริการรวบรวมสารสนเทศเพื่อใช้ในการ วิจัย  บริการสืบค้นสารสนเทศ  บริการจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม 16

17  3.7 บริการส่งเอกสาร (Document delivery services)  คำร้องขอ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการจัดส่ง 17

18  3.7 บริการส่งเอกสาร (Document delivery services)  ตัวอย่างการจัดส่งเอกสารด้วย โปรแกรม ARIEL  สแกนเอกสาร  ส่งเอกสาร ผ่านอีเมล์ หรือ FTP  เอกสารถึงผู้รับ  โปรแกรมอื่นๆ เช่น Odyssey, ILLiad, Courier 18

19  4. บริการอื่นๆ  4.1 บริการสืบค้นสารสนเทศจากฐาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์  4.2 บริการฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล (User training)  4.3 บริการสาระสังเขป (Abstract)  4.4 บริการรวมรวมบรรณานุกรม  4.5 บริการสารสนเทศสำเร็จรูป (Repackaged information or Information Consolidation or Information Packaging ) 19

20  4. บริการอื่นๆ  4.6 บริการแปล (Translation) ทำ ได้ดังนี้ › ติดต่อว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงาน ภายนอกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปล › บรรณารักษ์ทำหน้าที่แปลเอง › การใช้บริการจากสถาบันที่ทำหน้าที่ รวบรวมและให้บริการเอกสารงานแปล  4.7 บริการเอกสารจดหมายเหตุ (Archives) 20

21  1. การจัดทำคู่มือห้องสมุด (Library brochures)  2. การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library orientation)  3. จัดนิทรรศการ  4. จัดกิจกรรม เช่น สัปดาห์ ห้องสมุด 21

22 22


ดาวน์โหลด ppt 1.  ระดับต้น  เตรียมหนังสืออ้างอิงและฐานข้อมูล สารสนเทศ  บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สำหรับคำตอบที่ไม่ซับซ้อน  บริการชี้แนะผู้ใช้ไปยังแหล่งสารสนเทศที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google