งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37, ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1, ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6, ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29, ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25, ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 38, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (3.35%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (19.89%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (28.55% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (2.94%) งบลงทุน 37, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (3.23%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (23.70%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (24.54%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (18.64%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (2.52%) รายการผูกพัน เดิม 6, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (9.22%) รายการใหม่ 29, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.96%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (9.58%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.26%) จ้างเหมา 25, ลบ เบิกจ่าย ลบ. (0.09%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (74.11%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 6 ม.ค. 57

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 55 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % แผนปี 57 ลบ ,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % ผลเบิกจ่าย 57 ลบ ,1601,273 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557 ข้อมูล ณ 6 ม.ค.57

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 6 ม.ค. 57 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 6 ม.ค. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 6 ม.ค. 57 หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 6 ม.ค. 57 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 2, , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 6 ม.ค. 57 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4, , สกส. 3, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 26, , รวมส่วนกลาง 35, , รวมทั้งสิ้น 38, , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ ,75211, , , รวม ทั้งสิ้น 1,77111, , , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 6 ก.ค. 57

9 9 เงินกันเหลื่อมปี 56 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หน่วยดำเนินการ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะปัจจุบัน ทชจ.สมุทรปราการ ประกวดราคา 5 ครั้งไม่มีผู้เสนอราคา ทชจ.พระนครศรีอยุธยา เคาะราคา 27 ม.ค. 57 ทชจ.สระบุรี ประกาศ TOR การพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการของ สงป. ทชจ.ศรีสะเกษ เคาะราคา 17 ม.ค.57 จำนวน 11 รายการ เคาะราคา 23 ม.ค.57 จำนวน 1 รายการ ทชจ.ขอนแก่น เคาะราคา 23 ม.ค.57 ทชจ.มหาสารคาม เคาะราคา 23 ม.ค.57 ทชจ.นครพนม เคาะราคา 21 ม.ค.57 ทชจ.มุกดาหาร เคาะราคา 17 ม.ค.57 สกท ประกวดราคาครั้งที่ 7 รวม

10 10 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2, ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป ลบ. รอลงนาม 1, ลบ. รอลงนาม 1, ลบ. ลงนามในสัญญา ลบ. ลงนามในสัญญา ลบ. 9.10% (240 รายการ) 0.20% (13 รายการ) 4.15% (121 รายการ) 1.18% (27 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา ลบ. 1.79% (71 รายการ) ร่าง TOR ลบ. ร่าง TOR ลบ. 1.75% (44 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 18, ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 18, ลบ % ประมาณราคา ลบ. ประมาณราคา ลบ. 1.16% (52 รายการ) สำรวจออกแบบ ลบ. สำรวจออกแบบ ลบ. 0.72% (43 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1, ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1, ลบ. 6.47% (148 รายการ)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล พัฒนาชายแดน ภาคใต้ สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน พัฒนาชายแดน ภาคใต้ อำนวยการ ( อาคาร ) รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ดราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป - ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ อำนวยความปลอดภัย ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

14 14 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย ร่าง TOR จัดทำ TOR แล้ว เสร็จ อนุมัติ ดำเนินกา รจ้าง เชิญที่ ปรึกษา ยื่น ข้อเสน อ พิจารณ า ข้อเสน อ รายงาน ผล พิจารณ า ข้อเสน อ ขอ ความ เห็นชอ บจาก สงป. รอลง นามใน สัญญา ลงนาม ใน สัญญา แล้ว รายการผูกพัน ยกระดับมาตรฐานทาง แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics อำนวยการ รายการปีเดียว ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics การส่งเสริมงานวิชาการ ด้านช่าง ให้กับ อปท อำนวยการ รวมทั้งสิ้น การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

15 15 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ วงเงิน ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ร่าง TOR/จัดทำ Spec ครุภัณฑ์สำรวจ ขออนุมัติประกาศ TOR ครุภัณฑ์ทดสอบ แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน จัดสรรให้ 33 หน่วย ยังไม่มีการ รายงานสถานะภาพ ซ่อมเครื่องจักรกลใหญ่ เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ เครื่องตบดิน TOR เครื่องสูบน้ำ จัดทำ Spec ชุดเครื่องตัดเจาะถนน จัดสรรให้ 14 หน่วย ประกาศประกวด ราคา 10 หน่วย ยังไม่รายงาน 4 หน่วย หางลากพ่วงชานต่ำ จัดทำ Spec รถตักหน้าขุดหลัง เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ รถบรรทุกน้ำ ขออนุมัติประกาศ TOR

16 16 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ วงเงิน ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน รถบรรทุกเทท้าย ขออนุมัติประกาศ TOR รถบรรทุกซ่อมบำรุงผิว ขออนุมัติประกาศ TOR รถเกลี่ยดิน จัดสรรให้ 4 หน่วย, รอลงนาม 4 หน่วย รถบดล้อยาง ขออนุมัติ TOR รถบรรทุกลากจูง ขออนุมัติ TOR รถขุดไฮดรอลิก จัดสรรให้ 4 หน่วย,รอลงนาม 4 หน่วย สะพานเหล็กสำเร็จรูป จัดสรรให้ 3 หน่วย, ลงนามแล้ว 3 หน่วย ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็ก สำเร็จรูป จัดสรรให้ 3 หน่วย, ลงนามแล้ว 3 หน่วย รถบดแบบผสม เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครนยก TOR รถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน จัดสรรให้ 5 หน่วย, ประกวดราคา 1 หน่วย, รอลงนาม 4 หน่วย

17 17 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ วงเงิน ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน รถกระเช้าแบบไฮดรอลิก TOR รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบ IRI TOR รถเครนขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน จัดทำ Spec รถตักล้อยาง เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ เครื่องตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุม คุณภาพ TOR รวม

18 18 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 6 ม.ค. 57 เบิกจ่ายแล้ว 4, ลบ. (61.29%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ

19 19 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา รวม รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

20 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 20


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google