งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6,906.2633 ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2,706.1055 ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25,011.131 4 ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน 9.630 ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 1,272.6813 ลบ. (3.35%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 22.4859 ลบ. (19.89%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย 21.3633 ลบ. (28.55% ) งบ ดำเนินงาน 38.2372 ลบ. เบิกจ่าย 1.1226 ลบ. (2.94%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. เบิกจ่าย 1,225.7184 ลบ. (3.23%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. เบิกจ่าย 302.3250 ลบ. (23.70%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. เบิกจ่าย 268.2935 ลบ. (24.54%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. เบิกจ่าย 34.0314 ลบ. (18.64%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. เบิกจ่าย 923.3934 ลบ. (2.52%) รายการผูกพัน เดิม 6,906.2633 ลบ. เบิกจ่าย 636.89904 ลบ. (9.22%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. เบิกจ่าย 286.4944 ลบ. (0.96%) งบดำเนินการเอง 2,706.1055 ลบ. เบิกจ่าย 259.1352 ลบ. (9.58%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. เบิกจ่าย 5.1753 ลบ. (0.26%) จ้างเหมา 25,011.1314 ลบ เบิกจ่าย 22.1839 ลบ. (0.09%) งบอุดหนุน 9.6300 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. เบิกจ่าย 24.4770 ลบ. (74.11%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 6 ม.ค. 57

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882 ผลเบิกจ่าย 55 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผนปี 57 ลบ. 3149612,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % 0.832.525.487.6710.3117.4426.8739.0453.6567.9281.87100 ผลเบิกจ่าย 57 ลบ. 96.83571.311,1601,273 % 0.251.503.053.35 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557 ข้อมูล ณ 6 ม.ค.57

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 6 ม.ค. 57 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 49.35786.215812.5943.1419 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 90.08059.123510.1380.9569 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 89.69497.10567.9282.5893 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 52.805514.758327.9538.0472 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 109.834710.47109.5399.3636 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 269.954743.985416.29225.9692 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 95.903635.273836.7860.6298 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 68.854526.884239.0441.9704 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 257.90009.33113.62248.5689 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 257.566543.760616.99213.8059 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 6 ม.ค. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 6 ม.ค. 57 หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 6 ม.ค. 57 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 183.642137.579820.46146.0623 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 408.7155114.691628.06294.0239 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 50.757620.239039.8730.5186 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 105.211313.252812.6091.9585 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 202.266911.60645.74190.6605 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 68.178435.961552.7532.2169 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 42.43649.239921.7733.1965 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 100.656011.142811.0789.5132 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 179.906592.543251.4487.3633 รวมส่วนภูมิภาค 2,683.7232553.166420.612,130.5568 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 6 ม.ค. 57 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4,299.0573171.47793.994,127.5794 สกส. 3,156.4483230.16837.292,926.2800 สบร. 259.28702.83541.09256.4516 สอป. 41.73190.78951.8940.9424 สสอ. 179.22222.22191.24177.0003 สวว. 52.90421.18792.2551.7163 สผง. 64.72080.56130.8764.1595 สคก. 522.03992.12790.41519.9120 สกม. 493.07402.26750.46490.8065 สสน. 0.30000.048516.160.2515 สอร. 23.73972.388910.0621.3509 ศทส. 89.93280.48860.5489.4442 สสท. 32.28200.57381.7831.7082 สพร. 3.56720.09612.693.4711 สสง. 0.25000.02429.690.2258 สบก. 11.76272.202318.729.5604 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 26,131.0703300.28191.1525,830.7885 รวมส่วนกลาง 35,361.3904719.74182.0434,641.6486 รวมทั้งสิ้น 38,045.11361,272.90823.3536,772.2054 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 6 ม.ค. 57

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ 255317.17984.210658.652.96921 255416.70995.555682.801.15431 25551778.233620.338626.0057.89499 25561,75211,805.05768,125.075168.833,679.9825512 รวม ทั้งสิ้น 1,77111,897.18098,155.18068.553,742.0008523 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2556 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 6 ก.ค. 57

9 9 เงินกันเหลื่อมปี 56 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน หน่วยดำเนินการ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะปัจจุบัน ทชจ.สมุทรปราการ212.3700 ประกวดราคา 5 ครั้งไม่มีผู้เสนอราคา ทชจ.พระนครศรีอยุธยา19.9900 เคาะราคา 27 ม.ค. 57 ทชจ.สระบุรี115.0000 ประกาศ TOR การพิจารณาอนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายการของ สงป. ทชจ.ศรีสะเกษ12119.8800 เคาะราคา 17 ม.ค.57 จำนวน 11 รายการ เคาะราคา 23 ม.ค.57 จำนวน 1 รายการ ทชจ.ขอนแก่น13.7496 เคาะราคา 23 ม.ค.57 ทชจ.มหาสารคาม19.9900 เคาะราคา 23 ม.ค.57 ทชจ.นครพนม19.9900 เคาะราคา 21 ม.ค.57 ทชจ.มุกดาหาร19.9900 เคาะราคา 17 ม.ค.57 สกท.120.4000 ประกวดราคาครั้งที่ 7 รวม21211.3596

10 10 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25,011.1314 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2,276.0672 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2,276.0672 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 50.9039 ลบ. รอลงนาม 1,038.7168 ลบ. รอลงนาม 1,038.7168 ลบ. ลงนามในสัญญา 294.3921 ลบ. ลงนามในสัญญา 294.3921 ลบ. 9.10% (240 รายการ) 0.20% (13 รายการ) 4.15% (121 รายการ) 1.18% (27 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 446.5154 ลบ. 1.79% (71 รายการ) ร่าง TOR 438.7020 ลบ. ร่าง TOR 438.7020 ลบ. 1.75% (44 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 18,357.9571 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 18,357.9571 ลบ. 73.40% ประมาณราคา 289.8480 ลบ. ประมาณราคา 289.8480 ลบ. 1.16% (52 รายการ) สำรวจออกแบบ 179.8410 ลบ. สำรวจออกแบบ 179.8410 ลบ. 0.72% (43 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1,618.1879 ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1,618.1879 ลบ. 6.47% (148 รายการ)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 19---452--8 พัฒนาโครงข่าย สะพาน 402--1852--13 แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล 6--13----2 พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 18----1107-- สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 121-23113-1 สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics 2---1----1 รวม 973-32929121510-2525 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 4---12-1-- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 48572216-2-5 พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 22-2-94-25- รวม 825923112-5135 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ดราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก 1251756111-3226 บำรุงรักษาทาง 10295925--12-42 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป - ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ. 10295925--12-42 อำนวยความปลอดภัย 182111466625-53-7 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 11--16--3-1 - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 171111456025-50-6 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ 3231392-715 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 2111132-715 - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 112126----- รวม 44124282316138104360 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

14 14 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย ร่าง TOR จัดทำ TOR แล้ว เสร็จ อนุมัติ ดำเนินกา รจ้าง เชิญที่ ปรึกษา ยื่น ข้อเสน อ พิจารณ า ข้อเสน อ รายงาน ผล พิจารณ า ข้อเสน อ ขอ ความ เห็นชอ บจาก สงป. รอลง นามใน สัญญา ลงนาม ใน สัญญา แล้ว รายการผูกพัน 117121 ยกระดับมาตรฐานทาง 22-------- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 53--11---- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 32-1------ อำนวยการ 1---1----- รายการปีเดียว 31-12-15---4- ยกระดับมาตรฐานทาง 1---1----- พัฒนาโครงข่ายสะพาน 5---1---4- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 10-2-8----- สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว 2-1-1----- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 3-1-2----- การส่งเสริมงานวิชาการ ด้านช่าง ให้กับ อปท. 2-1-1----- อำนวยการ 8-7-1----- รวมทั้งสิ้น 42 7121171--4- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

15 15 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์129.0000ร่าง TOR/จัดทำ Spec ครุภัณฑ์สำรวจ412.3440ขออนุมัติประกาศ TOR ครุภัณฑ์ทดสอบ539.4470แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาน3002.8500 จัดสรรให้ 33 หน่วย ยังไม่มีการ รายงานสถานะภาพ ซ่อมเครื่องจักรกลใหญ่195100.0000 เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ เครื่องตบดิน1001.9000TOR เครื่องสูบน้ำ528.7400จัดทำ Spec ชุดเครื่องตัดเจาะถนน208.0000 จัดสรรให้ 14 หน่วย ประกาศประกวด ราคา 10 หน่วย ยังไม่รายงาน 4 หน่วย หางลากพ่วงชานต่ำ206.0000จัดทำ Spec รถตักหน้าขุดหลัง2066.0000 เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ รถบรรทุกน้ำ1531.7850ขออนุมัติประกาศ TOR

16 16 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน รถบรรทุกเทท้าย1937.6200ขออนุมัติประกาศ TOR รถบรรทุกซ่อมบำรุงผิว2054.0000ขออนุมัติประกาศ TOR รถเกลี่ยดิน537.5000 จัดสรรให้ 4 หน่วย, รอลงนาม 4 หน่วย รถบดล้อยาง519.2500ขออนุมัติ TOR รถบรรทุกลากจูง1060.0000ขออนุมัติ TOR รถขุดไฮดรอลิก521.5000จัดสรรให้ 4 หน่วย,รอลงนาม 4 หน่วย สะพานเหล็กสำเร็จรูป345.0000 จัดสรรให้ 3 หน่วย, ลงนามแล้ว 3 หน่วย ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็ก สำเร็จรูป 343.5000 จัดสรรให้ 3 หน่วย, ลงนามแล้ว 3 หน่วย รถบดแบบผสม2039.8000 เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมเครนยก1031.0000TOR รถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน519.8000 จัดสรรให้ 5 หน่วย, ประกวดราคา 1 หน่วย, รอลงนาม 4 หน่วย

17 17 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 831.7360 ลบ. รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน รถกระเช้าแบบไฮดรอลิก522.5000TOR รถพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบ IRI37.5000TOR รถเครนขนาดยกได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน135.0000จัดทำ Spec รถตักล้อยาง940.5000 เสนอ อทช. เห็นชอบการจัดสรร งบประมาณให้หน่วยต่างๆ เครื่องตีเส้นจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุม คุณภาพ 811.2000 TOR รวม863831.7360

18 18 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 6 ม.ค. 57 เบิกจ่ายแล้ว 4,642.3075 ลบ. (61.29%) ความก้าวหน้าโครงการ 81.98 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ

19 19 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช126.564018.04498.5191 ฉะเชิงเทรา273.200029.005343.9846 รวม 399.793047.050252.5037 รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

20 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 20


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google