งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38, ลบ. เบิกจ่าย 9, ลบ. (25.92%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (97.25% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (64.22%) งบลงทุน 37, ลบ. เบิกจ่าย 9, ลบ. (25.70%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (74.89%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (74.80%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (75.46%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. เบิกจ่าย 8, ลบ. (23.98%) รายการผูกพัน เดิม 6, ลบ. เบิกจ่าย 2, ลบ. (41.00%) รายการใหม่ 29, ลบ. เบิกจ่าย 5, ลบ. (20.03%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย 1, ลบ. (45.49%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (19.14%) จ้างเหมา 25, ลบ เบิกจ่าย 4, ลบ. (17.34%) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (36.86%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (77.42%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57 ลงนาม 10, ลบ. เพิ่มขึ้น ลบ. เพิ่มขึ้น ลบ. เพิ่มขึ้น ลบ.เพิ่มขึ้น 1, ลบ. เพิ่มขึ้น 1, ลบ.

3 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 55 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % แผนปี 57 ลบ ,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % แผนปี 57 (ปรับใหม่) ลบ ,0842,4553,3194,3256,3579,03212,04815,70419,64625,514 % ผลเบิกจ่าย 57 ลบ ,1601,7942,5363,9205,5557,4679,863 % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 มิ.ย.57 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย เดือน พ.ค.57 เพิ่มขึ้นจาก เดือน พ.ค. 57 สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1, สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1, ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย.57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย.57 หน่วย : ลบ. 4

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 มิ.ย.57 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย เดือน พ.ค.57 เพิ่มขึ้นจาก เดือน พ.ค. 57 สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1, สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1, สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท รวมส่วนภูมิภาค 14, , , , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย. 57

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 มิ.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย เดือน พ.ค.57 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. 57 สกท. 4, , , สกส. 3, , , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สตน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 14, , รวมส่วนกลาง 23, , , , รวมทั้งสิ้น 38, , , , , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 27 มิ.ย.57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 27 มิ.ย.57

7 7 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ (วงเงิน ลบ.) ลำดับที่ รายการ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) ผลเบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์ทดสอบ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องตบดิน เครื่องสูบน้ำ ชุดเครื่องตัดเจาะถนน หางลากพ่วงชานต่ำ รถบรรทุกน้ำ รถบรรทุกเทท้าย รถบรรทุกซ่อมผิวจราจรลาดยาง รถบดล้อยาง รถบรรทุกลากจูง รถตักหน้าขุดหลัง

8 8 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ (วงเงิน ลบ.) ลำดับที่ รายการ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) ผลเบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) 15.รถเกลี่ยดิน รถขุดไฮดรอลิก สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอด ประกอบได้ ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็ก สำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ รถบดแบบผสม รถบรรทุกพร้อมเครน รถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน รถกระเช้า รถพร้อมอุปกรณตรวจสอบ IRI รถเครน รถตักล้อยาง ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล เครื่องตีเส้นจราจร รวม

9 9 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ ,75111, , รวม ทั้งสิ้น 1,77011, , การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57 หมายเหตุ : งปม.ปี56 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน ลบ. ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน อ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง อ.ขลุง จ.ตราด วงเงินทั้งสิ้น ลบ. งบปี 56 วงเงิน ลบ. สงป.ให้ความเห็นชอบ 14 พ.ค.57 คค. อนุมัติ 20 มิ.ย. 57

10 10 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 3, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 3, ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป ลบ. รอลงนาม 2, ลบ. รอลงนาม 2, ลบ. ลงนามในสัญญา 10, ลบ. ลงนามในสัญญา 10, ลบ % (445 รายการ) 1.26% (13 รายการ) 10.74% (408 รายการ) 43.44% (1,557 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 1, ลบ. 5.57% (178 รายการ) ร่าง TOR 1, ลบ. ร่าง TOR 1, ลบ. 4.41% (116 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร ลบ. 3.51% ประมาณราคา ลบ. ประมาณราคา ลบ. 2.47% (56 รายการ) สำรวจออกแบบ 2, ลบ. สำรวจออกแบบ 2, ลบ % (305 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1, ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1, ลบ. 4.03% (112 รายการ) ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล พัฒนาชายแดน ภาคใต้ สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน พัฒนาชายแดน ภาคใต้ อำนวยการ ( อาคาร ) รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว) 1. โครงการที่ยังไม่รายงานสถานะภาพ 100 โครงการ ขึ้นระบบจัดจ้างเมื่อ 26 มิ.ย สะพานปีเดียวที่ยังไม่ลงนาม 1 รายการ ประกอบด้วย - สะพานข้ามคลองสิบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ประกาศประกวดราคา) ทชจ.

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง 1, ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ. 1, อำนวยความปลอดภัย ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ รวม 1, , การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย โครงการที่ยังไม่รายงานสถานะภาพ 12 โครงการ ขึ้นระบบจัดจ้างเมื่อ 24 มิ.ย. 57

14 14 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา) ค่าจ้างที่ปรึกษา (รายการปีเดียว) จำนวน 31 รายการ - ลงนามแล้ว 30 รายการ - อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้าง 1 รายการ1 (เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดิน อ่อนที่เหมาะสม หน่วยดำเนินการ สวว. ) ค่าจ้างที่ปรึกษา (รายการผูกพัน) จำนวน 11 รายการ11 - ลงนามแล้ว 3 รายการ - รอลงนาม 1 รายการ - อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา 1 รายการ - พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 2 รายการ - การพิจารณาความเหมาะสมของ สงป. 4 รายการ

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 27 มิ.ย. 57 เบิกจ่ายแล้ว 6, ลบ. (82.00%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ16 รายการ ณ 27 มิ.ย. 57

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16

17 17 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ รายการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมา ณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล จ้างเหมา 76 หน่วย จำนวน 207 คัน76 ลงนามแล้ว 192 คัน รอลงนาม 15 คัน ดำเนินการเอง 17 หน่วย จำนวน 39 คัน17 รวม


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google