งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย 72.7778 ลบ. (97.25% ) งบ ดำเนินงาน 38.2372 ลบ. เบิกจ่าย 24.5575 ลบ. (64.22%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. เบิกจ่าย 9,736.3298 ลบ. (25.70%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. เบิกจ่าย 955.5283 ลบ. (74.89%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. เบิกจ่าย 817.7795 ลบ. (74.80%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. เบิกจ่าย 137.7488 ลบ. (75.46%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. เบิกจ่าย 8,780.8015 ลบ. (23.98%) รายการผูกพัน เดิม 6,906.2633 ลบ. เบิกจ่าย 2,831.2281 ลบ. (41.00%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. เบิกจ่าย 5,949.5734 ลบ. (20.03%) งบดำเนินการเอง 2,706.1055 ลบ. เบิกจ่าย 1,231.0416 ลบ. (45.49%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. เบิกจ่าย 380.8953 ลบ. (19.14%) จ้างเหมา 25,011.1314 ลบ เบิกจ่าย 4,337.6365 ลบ. (17.34%) งบอุดหนุน 9.6300 ลบ. เบิกจ่าย 3.5499 ลบ. (36.86%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. เบิกจ่าย 25.5699 ลบ. (77.42%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57 ลงนาม 10,864.0521 ลบ. เพิ่มขึ้น 631.0114 ลบ. เพิ่มขึ้น 158.3588 ลบ. เพิ่มขึ้น 35.6830 ลบ.เพิ่มขึ้น 1,437.6571 ลบ. เพิ่มขึ้น 1,637.4785 ลบ.

3 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882 ผลเบิกจ่าย 55 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผนปี 57 ลบ. 3149612,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % 0.832.525.487.6710.3117.4426.8739.0453.6567.9281.87100 แผนปี 57 (ปรับใหม่) ลบ. 3149612,0842,4553,3194,3256,3579,03212,04815,70419,64625,514 % 0.832.525.486.458.7211.3716.7123.7431.6741.2851.6467.06 ผลเบิกจ่าย 57 ลบ. 96.83571.311,1601,7942,5363,9205,5557,4679,863 % 0.251.503.054.726.6710.3014.6019.6325.92 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557

4 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 มิ.ย.57 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย เดือน พ.ค.57 เพิ่มขึ้นจาก เดือน พ.ค. 57 สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 481.3007106.027522.03380.440889.142316.8852 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 669.8531187.930828.06507.2898130.690157.2406 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 497.9640157.960531.72340.7730119.519938.4406 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 610.8772261.108342.74352.7124235.362825.7455 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 1,099.7960278.795225.35830.0740143.2810135.5142 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 904.9598370.452740.94535.1319292.246078.2067 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 836.0271308.800036.94527.8910253.438455.3616 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 952.6785391.338241.08563.5835233.3033158.0348 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 625.4291374.210359.83266.6264306.436867.7735 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 1,073.1090407.248137.95692.6156277.9038129.3444 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย.57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย.57 หน่วย : ลบ. 4

5 5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 มิ.ย.57 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย เดือน พ.ค.57 เพิ่มขึ้นจาก เดือน พ.ค. 57 สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 1,243.7970319.184725.66945.4303237.358681.8261 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 1,155.2279812.074870.30356.8326639.8894172.1854 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 466.8250151.032432.35321.130272.073078.9593 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 505.3616229.478045.41275.9220170.030359.4476 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 785.1525329.251741.93466.1321266.745562.5061 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 727.1133241.361733.19489.6233177.777263.5845 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 635.1084340.757653.65315.8559275.755565.0021 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 545.2401158.856629.14388.0645129.200329.6564 ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบท 561.8226401.123571.40165.3955356.199344.9241 รวมส่วนภูมิภาค 14,377.64285,826.992440.538,721.52514,406.35351,420.6389 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย. 57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 27 มิ.ย. 57

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 27 มิ.ย. 57 ร้อยละคงเหลือ เบิกจ่าย เดือน พ.ค.57 เพิ่มขึ้นจากเดือน พ.ค. 57 สกท. 4,302.42731,285.533029.883,017.0254778.6815506.8516 สกส. 3,212.01471,082.929633.712,131.4691963.6144119.3152 สบร. 883.2307457.675651.82426.2138350.1655107.5101 สอป. 187.919072.533338.60115.45109.943162.5902 สสอ. 179.222266.333337.01113.403339.682126.6511 สวว. 52.90425.23219.8947.67214.80860.4236 สผง. 65.490529.227044.6336.763525.39633.8307 สคก. 320.428410.71793.34309.75979.09191.6260 สกม. 76.867334.607145.0242.407217.616716.9904 สตน. 0.30000.221673.870.07840.19530.0263 สอร. 23.278316.065769.027.212614.67401.3917 ศทส. 105.343326.698125.3482.324213.620413.0777 สสท. 32.782012.086436.8721.20274.79237.2940 สพร. 3.28821.275938.802.01761.21470.0612 สสง. 0.25000.087434.950.16260.04900.0383 สบก. 14.16278.524560.196.53037.63240.8921 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 14,207.5619926.04416.5213,278.6917819.5071106.5370 รวมส่วนกลาง 23,667.47084,035.792517.0519,638.38533,060.6852975.1073 รวมทั้งสิ้น 38,045.11369,862.784925.9228,359.91047,467.03882,395.7462 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 27 มิ.ย.57 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ณ 27 มิ.ย.57

7 7 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 (วงเงิน 349.4920 ลบ.) ลำดับที่ รายการ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) ผลเบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์629.0000 - 2.ครุภัณฑ์สำรวจ412.344012.28660.0574 3.ครุภัณฑ์ทดสอบ539.4470- 4.เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย3002.85002.83900.0110 5.เครื่องตบดิน1001.90001.75000.1500 6.เครื่องสูบน้ำ928.7400- 7.ชุดเครื่องตัดเจาะถนน208.00005.60002.4000 8.หางลากพ่วงชานต่ำ206.0000 - 9.รถบรรทุกน้ำ1531.7850 - 10.รถบรรทุกเทท้าย1937.6200 - 11.รถบรรทุกซ่อมผิวจราจรลาดยาง2054.0000 - 12.รถบดล้อยาง519.2500 - 13.รถบรรทุกลากจูง1060.0000 - 14.รถตักหน้าขุดหลัง2066.000046.147519.8525

8 8 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 (วงเงิน 349.4920 ลบ.) ลำดับที่ รายการ จำนวน รายการ งบประมาณ (ลบ.) ผลเบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (ลบ.) 15.รถเกลี่ยดิน537.5000 - 16.รถขุดไฮดรอลิก521.5000 - 17. สะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอด ประกอบได้ 345.000044.77700.2230 18. ส่วนต่อเพิ่มความยาวสะพานเหล็ก สำเร็จรูปชนิดถอดประกอบได้ 343.500043.32100.1790 19.รถบดแบบผสม2039.000035.09803.9020 20.รถบรรทุกพร้อมเครน1031.0000 21.รถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน519.800019.78300.0170 22.รถกระเช้า522.5000- 23.รถพร้อมอุปกรณตรวจสอบ IRI37.5000 - 24.รถเครน135.0000- 25.รถตักล้อยาง940.5000 - 26.ครุภัณฑ์ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล247100.00006.464893.5352 27.เครื่องตีเส้นจราจร811.2000- รวม960830.9360277.0669553.8691

9 9 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ 255317.17984.210658.652.96921 255416.7099 100-- 25551778.233648.188461.6030.04513 25561,75111,805.057611,288.093695.62516.964047 รวม ทั้งสิ้น 1,77011,897.180911,347.2025 95.38 549.978351 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2556 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57 หมายเหตุ : งปม.ปี56 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20.4000 ลบ. ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด บ้านเขาช่องโกรน อ.แหลมสิงห์ – บ.น้ำแดง อ.ขลุง จ.ตราด วงเงินทั้งสิ้น 102.0000 ลบ. งบปี 56 วงเงิน 20.4000 ลบ. สงป.ให้ความเห็นชอบ 14 พ.ค.57 คค. อนุมัติ 20 มิ.ย. 57

10 10 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25,011.1314 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 3,562.7540 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 3,562.7540 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 314.7400 ลบ. รอลงนาม 2,685.6110 ลบ. รอลงนาม 2,685.6110 ลบ. ลงนามในสัญญา 10,864.0521 ลบ. ลงนามในสัญญา 10,864.0521 ลบ. 14.24% (445 รายการ) 1.26% (13 รายการ) 10.74% (408 รายการ) 43.44% (1,557 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 1,393.2610 ลบ. 5.57% (178 รายการ) ร่าง TOR 1,102.2210 ลบ. ร่าง TOR 1,102.2210 ลบ. 4.41% (116 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 877.2805 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 877.2805 ลบ. 3.51% ประมาณราคา 617.2405 ลบ. ประมาณราคา 617.2405 ลบ. 2.47% (56 รายการ) สำรวจออกแบบ 2,532.3153 ลบ. สำรวจออกแบบ 2,532.3153 ลบ. 10.12% (305 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1,007.6560 ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 1,007.6560 ลบ. 4.03% (112 รายการ) ข้อมูล ณ 27 มิ.ย. 57

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 19---212311- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 40---8-1130- แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล 6--11--13- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 18------- - สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 12------111- สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics 2-----2--- รวม 97--11115673- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 653183171611084-1412100 พัฒนาโครงข่าย สะพาน 48---1---47- พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 22------- - รวม 731183171611184-14179100 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว) 1. โครงการที่ยังไม่รายงานสถานะภาพ 100 โครงการ ขึ้นระบบจัดจ้างเมื่อ 26 มิ.ย. 57 2. สะพานปีเดียวที่ยังไม่ลงนาม 1 รายการ ประกอบด้วย - สะพานข้ามคลองสิบ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ประกาศประกวดราคา) ทชจ.

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกาศ ประกวด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก 175--21--6167- บำรุงรักษาทาง 1,161105318022839-15650912 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 6957201610-9-1 - ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ. 1,092100246021229-14750911 อำนวยความปลอดภัย 4027243226-28303 - - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 11------- - - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 3917243226-28292- ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ 943-2112-373- - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 32----1--31- - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 623-2111-342- รวม 1,83 2 115338827267-193 1,0 52 12 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย โครงการที่ยังไม่รายงานสถานะภาพ 12 โครงการ ขึ้นระบบจัดจ้างเมื่อ 24 มิ.ย. 57

14 14 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา) ค่าจ้างที่ปรึกษา (รายการปีเดียว) จำนวน 31 รายการ - ลงนามแล้ว 30 รายการ - อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการจ้าง 1 รายการ1 (เทคนิคการก่อสร้างถนนเชิงลาดคอสะพาน บริเวณพื้นที่ดิน อ่อนที่เหมาะสม หน่วยดำเนินการ สวว. ) ค่าจ้างที่ปรึกษา (รายการผูกพัน) จำนวน 11 รายการ11 - ลงนามแล้ว 3 รายการ - รอลงนาม 1 รายการ - อยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา 1 รายการ - พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 2 รายการ - การพิจารณาความเหมาะสมของ สงป. 4 รายการ

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 27 มิ.ย. 57 เบิกจ่ายแล้ว 6,211.2734 ลบ. (82.00%) ความก้าวหน้าโครงการ 92.13 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 20 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ16 รายการ ณ 27 มิ.ย. 57

16 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 16

17 17 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 รายการซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล รายการครุภัณฑ์ จำนวน รายการ งบประมา ณ (ลบ.) สถานะภาพปัจจุบัน ซ่อมใหญ่เครื่องจักรกล 247100.0000 จ้างเหมา 76 หน่วย จำนวน 207 คัน76 ลงนามแล้ว 192 คัน รอลงนาม 15 คัน ดำเนินการเอง 17 หน่วย จำนวน 39 คัน17 รวม247100.000


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 9,862.7849 ลบ. (25.92%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 97.3353 ลบ. (86.08%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google