งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียน ที่ 8 หลักการจัดการ สิ่งแวดล้อมแบบ ยั่งยืน / บูรณา การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียน ที่ 8 หลักการจัดการ สิ่งแวดล้อมแบบ ยั่งยืน / บูรณา การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียน ที่ 8 หลักการจัดการ สิ่งแวดล้อมแบบ ยั่งยืน / บูรณา การ

2 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนหรือแบบ ผสมผสาน / บูรณาการ การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนหรือแบบ ผสมผสาน / บูรณาการ หมายถึง การจัดการ ระบบนิเวศที่อยู่นอกเหนือจากสถานภาพสมดุล ธรรมชาติให้กลายเป็นระบบนิเวศที่อยู่ใน สถานภาพสมดุลธรรมชาติ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อม ในระดับพื้นฐานผสมผสานกับความรู้ในระดับ ประยุกต์อย่างบูรณาการ

3 นักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีหลักการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ 4 ขั้นตอน ดังนี้การ สร้าง แผนงาน การสร้าง ความพร้อมของ ปัจจัยการบริหาร การสร้างมาตรการ ควบคุม การให้อำนาจการอำนวยการแก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละ แผนงาน

4 ปัญหาในการ บริหารสิ่งแวดล้อม สาเหตุของปัญหาในการบริการ สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ประชาชน ใช้ทรัพยากรธรรม ชาติมากเกินการปรับ ตัวของสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม ขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ ขาดการวางแผน แบบผสมผสาน ระหว่าง ความรู้ ระดับประยุกต์ ความรู้ ระดับพื้นฐาน กฎระเบียบบังคับ แต่ละหน่วยงาน เข้มงวดมากเกินไป ขาดนักการจัดการ ที่เข้าใจ และรับฟัง ความคิดเห็นจาก ผู้เชียวชาญ

5 คุณสมบัติของนักการ จัดการสิ่งแวดล้อม นักการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมี คุณสมบัติที่ดี ดังนี้ 1. นักการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีทั้งศาสตร์หรือความรู้ ( Science ) และ กลยุทธ์ ( Tactics ) 2. นักการจัดการ สิ่งแวดล้อมควรมีความสามารถในการวางแผนงานแบบ ครบวงจรหรือเป็น วัฏจักรหรือยั่งยืน 3. นักการจัดการสิ่งแวดล้อมควรมีกลยุทธ์ในการ ประชาสัมพันธ์

6 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ ยั่งยืนของประเทศไทย 1. โครงการบำบัดน้ำ เสียจากชุมชน

7 2. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝัง กลบ ( Sanitary Lan Fill )

8

9 3. โครงการใช้ปุ๋ยที่ เกิดจากขยะมูลฝอย รูป แสดงแนวความคิดการนำขยะไป ใช้ใหม่ (Recycle) บริเวณ แหลม ผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 4. โครงการนำน้ำที่ ได้รับจากการบำบัด แล้วไปใช้เพื่อ การเกษตร


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียน ที่ 8 หลักการจัดการ สิ่งแวดล้อมแบบ ยั่งยืน / บูรณา การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google