งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ
หน่วยการเรียนที่ 8 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ

2 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ
การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนหรือแบบผสมผสาน / บูรณาการ หมายถึง การจัดการระบบนิเวศที่อยู่นอกเหนือจากสถานภาพสมดุลธรรมชาติให้กลายเป็นระบบนิเวศที่อยู่ในสถานภาพสมดุลธรรมชาติ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นฐานผสมผสานกับความรู้ในระดับประยุกต์อย่างบูรณาการ

3 นักบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีหลักการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

4 ปัญหาในการบริหารสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของปัญหาในการบริการสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

5 คุณสมบัติของนักการจัดการสิ่งแวดล้อม
นักการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีคุณสมบัติที่ดี ดังนี้ 1. นักการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องมีทั้งศาสตร์หรือความรู้ ( Science ) และ กลยุทธ์ ( Tactics ) 2. นักการจัดการสิ่งแวดล้อมควรมีความสามารถในการวางแผนงานแบบครบวงจรหรือเป็น วัฏจักรหรือยั่งยืน นักการจัดการสิ่งแวดล้อมควรมีกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์

6 การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนของประเทศไทย
1. โครงการบำบัดน้ำเสียจากชุมชน

7 2. โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ ( Sanitary Lan Fill )

8

9 3. โครงการใช้ปุ๋ยที่เกิดจากขยะมูลฝอย
รูป แสดงแนวความคิดการนำขยะไปใช้ใหม่ (Recycle) บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี 4. โครงการนำน้ำที่ได้รับจากการบำบัดแล้วไปใช้เพื่อการเกษตร


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน / บูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google