งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมี พื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และ สารประกอบเชิงซ้อน นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมี พื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และ สารประกอบเชิงซ้อน นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมี พื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และ สารประกอบเชิงซ้อน นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 coordination compound or metal complex coordination sphere ligands chelate Introduction

3 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 Coordination Chemistry Nomenclature Rules for Coordination Compounds: neutral compound ionic => cation before anion

4 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4 Ligands Neutral Molecules water => aqua ammonia => amine ethylenediamine (en) pyridine (py) 1,10-phenanthroline (phen) 2,2'-bipyridine (bipy) 4,4'-bipyridine triphenylphosphine

5 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5 Anions F - => fluoro Cl - => chloro Br - => bromo I - => iodo O -2 => oxo OH - => hydroxo CN - => cyano Ligands

6 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 6 Anions HSO 3 - => bisulfito H - => hydrido C 6 H 5 - => phenyl (ph) C 5 H 5 - => cyclopentadienyl CO 3 -2 => carbonato Ligands

7 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 Multiplicity monodentate mono => 1 di => 2 tri => 3 tetra => 4 penta => 5 hexa => 6

8 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 bi- or tri- dentate bis => 2 tris => 3 tetrakis => 4 Multiplicity

9 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 Special Bonding Conditions Bridging units =>  Delocalized bonding => 

10 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Coordination Sphere Nomenclature Cationic coordination sphere -ium ending Anionic coordination sphere -ate ending

11 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 Nomenclature Neutral molecule [Ru(NH 3 ) 4 (HSO 3 ) 2 ] bis(bisulfite)tetraamineruthenium(II)

12 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 Nomenclature Anionic coordination sphere K 3 [Fe(CN) 6 ] potassium hexacyanoferrate(III)

13 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 Nomenclature Cationic coordination sphere [Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 tetraaminecopper(II) sulfate

14 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 Nomenclature Cationic coordination sphere & Anionic coordination sphere [Ti(H 2 O) 6 ][CoCl 6 ] hexaaquatitanium(III) hexachlorocobaltate(III)

15 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 Position Numbering 1 | 5-----2 /M / 4-----3 | 6

16 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Geometric Isomerism cis =>2 adjacent ligands trans =>2 ligands across the center of coordination sphere

17 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17 cis and trans Geometric Isomerism [PtCl 2 (NH 3 ) 2 ]

18 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 Geometric Isomerism fac (facial) => three identical ligands occupying the corners of a common triangular mer (meridional) => three identical ligands occupying three consecutive corners of a square plane

19 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19 fac and mer Geometric Isomerism [IrH 3 (PPh 3 ) 3 ]

20 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 20 Linkage Isomerism

21 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21 Ionizational Isomerism [Co III (NH 3 ) 5 Br]SO 4 [Co III (NH 3 ) 5 SO 4 ] Br

22 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22 Coordination Isomerism [Cr III (H 2 O) 6 ][Co III Cl 6 ] [Co III (H 2 O) 6 ][Cr III Cl 6 ]

23 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23 Optical Isomerism

24 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24 Werner's Coordination Theory 1913 Nobel Prize in Chemistry Theory of the structure of coordination compounds

25 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 25 primary valence => ion charge secondary valence => coordination number inner sphere => ligands bonded directly to metal ion outer sphere => next sheath of ions or molecules Werner's Coordination Theory

26 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 26 [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 O h [Co(NH 3 ) 5 Cl]Cl 2 C 4v cis-[Co(NH 3 ) 4 Cl 2 ]ClC 2v trans-[Co(NH 3 ) 4 Cl 2 ]ClD 4h Werner's Coordination Theory

27 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 27 Valence Bond Model of Bonding effective atomic number (EAN) EAN = (atomic number - ion charge) + (total number of electrons from ligands)

28 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 28 4-Coordinate

29 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 29 5-Coordinate trigonal bipyramidal distorted tetragnal square pyramidal

30 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 30 6-Coordinate

31 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 31 7 Coordinate

32 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 32 8-Coordinate

33 ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 33 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt ตารางธาตุ อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมี พื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และ สารประกอบเชิงซ้อน นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google