งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว เคมีพื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และสารประกอบเชิงซ้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว เคมีพื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และสารประกอบเชิงซ้อน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และสารประกอบเชิงซ้อน
นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

2 Introduction coordination compound or metal complex
coordination sphere ligands chelate ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 Coordination Chemistry Nomenclature
Rules for Coordination Compounds: neutral compound ionic => cation before anion ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

4 Ligands Neutral Molecules water => aqua ammonia => amine
ethylenediamine (en) pyridine (py) 1,10-phenanthroline (phen) 2,2'-bipyridine (bipy) 4,4'-bipyridine triphenylphosphine ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

5 Ligands Anions F- => fluoro Cl- => chloro Br- => bromo
I- => iodo O-2 => oxo OH- => hydroxo CN- => cyano ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

6 Ligands Anions HSO3- => bisulfito H- => hydrido
C6H5- => phenyl (ph) C5H5- => cyclopentadienyl CO3-2 => carbonato ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

7 Multiplicity monodentate mono => 1 di => 2 tri => 3
tetra => 4 penta => 5 hexa => 6 ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

8 Multiplicity bi- or tri- dentate bis => 2 tris => 3
tetrakis => 4 ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

9 Special Bonding Conditions
Bridging units => m Delocalized bonding => h ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

10 Coordination Sphere Nomenclature
Cationic coordination sphere -ium ending Anionic coordination sphere -ate ending ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

11 bis(bisulfite)tetraamineruthenium(II)
Nomenclature Neutral molecule [Ru(NH3)4(HSO3)2] bis(bisulfite)tetraamineruthenium(II) ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

12 Anionic coordination sphere K3[Fe(CN)6]
Nomenclature Anionic coordination sphere K3[Fe(CN)6] potassium hexacyanoferrate(III) ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

13 Cationic coordination sphere [Cu(NH3)4]SO4
Nomenclature Cationic coordination sphere [Cu(NH3)4]SO4 tetraaminecopper(II) sulfate ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

14 Cationic coordination sphere & Anionic coordination sphere
Nomenclature Cationic coordination sphere & Anionic coordination sphere [Ti(H2O)6][CoCl6] hexaaquatitanium(III) hexachlorocobaltate(III) ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

15 | 5-----2 / M / 4-----3 6 Position Numbering 1
ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

16 cis => 2 adjacent ligands
Geometric Isomerism cis => 2 adjacent ligands trans => 2 ligands across the center of coordination sphere ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

17 cis and trans Geometric Isomerism
[PtCl2(NH3)2] ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

18 Geometric Isomerism fac (facial) => three identical ligands occupying the corners of a common triangular mer (meridional) => three identical ligands occupying three consecutive corners of a square plane ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

19 fac and mer Geometric Isomerism
[IrH3(PPh3)3] ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

20 Linkage Isomerism ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

21 Ionizational Isomerism
[CoIII(NH3)5Br]SO4 [CoIII(NH3)5SO4] Br ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

22 Coordination Isomerism
[CrIII(H2O)6][CoIIICl6] [CoIII(H2O)6][CrIIICl6] ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

23 Optical Isomerism ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

24 Werner's Coordination Theory
1913 Nobel Prize in Chemistry Theory of the structure of coordination compounds ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

25 Werner's Coordination Theory
primary valence => ion charge secondary valence => coordination number inner sphere => ligands bonded directly to metal ion outer sphere => next sheath of ions or molecules ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

26 Werner's Coordination Theory
[Co(NH3)6]Cl3 Oh [Co(NH3)5Cl]Cl2 C4v cis-[Co(NH3)4Cl2]Cl C2v trans-[Co(NH3)4Cl2]Cl D4h ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

27 Valence Bond Model of Bonding
effective atomic number (EAN) EAN = (atomic number - ion charge) + (total number of electrons from ligands) ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

28 4-Coordinate ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

29 5-Coordinate trigonal distorted square bipyramidal tetragnal pyramidal
ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

30 6-Coordinate ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

31 7 Coordinate ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

32 8-Coordinate ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร

33 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002 ตารางธาตุ อ.ศราวุทธ แสงอุไร


ดาวน์โหลด ppt ว เคมีพื้นฐาน ธาตุแทรนสิชัน และสารประกอบเชิงซ้อน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google