งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 2) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 2) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 2) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2552

2 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8 แบบ CsCl แบบ NaCl

9 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9

10 10

11 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11

12 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร Ionic Bonding 12 CsCl NaCl Zinc Blende FluoriteWurtzite F Ca F

13 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 Lattice Energy Lattice energy Lattice energy is the energy required to separate one mole of ionic solid into its gaseous ions.

14 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 Lattice energy สามารถใช้กฎของคู ลอมบ์ในการคำนวณได้โดย ความสัมพันธ์ดังนี้ - U = k z 1 z 2 /d z 1 และ z 2 = ประจุของ ions บวก และ ลบ d = ระยะระหว่าง ions

15 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 พิจารณาค่าพลังงาน Lattice ของสารประกอบ ไอออนิก LiF > NaF > KF ตัวอย่าง MgO vs. CsBr ความแข็งแรงของผิลึกสามารถดูจาก melting point MgO, 2852 °C and CsBr, 636 °C

16 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Interionic Forces of Attraction

17 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17

18 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18

19 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19

20 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร Born-Haber Cycles: applying Hess’s Law H atm Na + H atm Cl + H 1st IE + H 1st EA + H lattice == H formation Rearrange to find the lattice energy: H lattice =H formation - (H atm Na + H atm Cl + H 1st IE + H 1st EA ) So Born-Haber cycles can be used to calculate a measure of ionic bond strength based on experimental data.

21 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 21 กำหนดพลังงานต่อไปนี้ หาพลังงานของการเกิด KCl

22 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 22 Lattice = ?

23 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 23

24 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 24 Ionic Bonds As “Intermolecular” Forces There are no molecules in an ionic solid, and therefore there can’t be any intermolecular forces. There are simply inter-ionic attractions. Lattice energy is a measure of the strength of inter- ionic attraction. The attractive force between a pair of oppositely charged ions increases as the charges on the ions increase and as the ionic radii decrease. Lattice energies increase accordingly.

25 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 25 Ion-Dipole Forces in Dissolution

26 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 26 พลังงานกับการละลายน้ำของ สารประกอบไอออนิก พลังงานแลตทิซ (Lattice energy) คือ พลังงานที่คายออกมารวมกันเป็นของแข็งไอ ออนิก 1 โมล พลังงานไฮเดรชัน (Hydration energy) คือ พลังงานที่คายออกมาเมื่อไอออนของก๊าซ รวมกับน้ำ พลังงานการละลาย (Heat of Solution) คือ พลังงานที่คายออกหรือดูดเข้าไป จากการ ละลายสาร 1 โมล ในตัวทำละลายตามจำนวนที่ กำหนดให้กมาเมื่อไอออนในสภาวะก๊าซที่มีประจุ ตรงข้าม

27 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 27

28 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 28 ตัวอย่างการหาพลังงานในการละลายน้ำของ สารประกอบไอออนิก การละลาย NaOH (s) มี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 พลังงานแลตทิซ = +662.4 kJ/mol ขั้นที่ 2 พลังงานไฮเดรชัน = -816.8 kJ/mol ก. จงเขียนสมการแสดงการละลายในขั้นที่ 1 และ 2 ข. จงหาพลังงานในการละลาย NaOH (s)

29 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 29 Water Molecules Surround Ions Properties of Molecules

30 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 30 Electrical Conductance of Ionic Compounds

31 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 31 ความสามารถในการละลาย –insoluble –Soluble ตัวถูกละลาย < 0.1 g / H 2 O 100 g ที่ 25 0C = แสดงว่า ไม่ละลาย ตัวถูกละลาย 0.1 ถึง 1 g / H 2 O 100 g ที่ 25 0C = ละลายได้บางส่วน ตัวถูกละลาย > 1 g / H 2 O 100 g ที่ 25 0C = แสดงว่า ละลาย

32 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 32

33 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1. สารประกอบของธาตุ Group 1A(1) ions (Li +, Na +, K +, etc.) และ ammonium ion (NH 4 + ) สามารถละลาย ได้ดี 2. สารประกอบ nitrates (NO 3 - ), acetates (CH 3 COO - or C 2 H 3 O 2 - ) และ perchlorates (ClO 4 - ) ละลายได้ดี ยกเว้น 3. สารและกอบ chlorides (Cl - ), bromides (Br - ) and iodides (I - ) are soluble, ยกเว้น เกิดกับ of Ag +, Pb 2+, Cu +, and Hg 2 2+. 1. สารประกอบโลหะ hydroxides ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิด กับ Group 1A(1) และ Group 2A(2) ( ตั้งแต่ Ca 2+ ลง มา ). 2. สารประกอบ carbonates (CO 3 2- ) และ phosphates (PO 4 3- ) ไม่ละลาย, ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1) และ NH 4 +. 3. สารประกอบ sulfides are ไม่ละลาย ยกเว้น เกิดกับ Group 1A(1), Group 2A(2) และ NH 4 +. Soluble Ionic Compounds Insoluble Ionic Compounds ยกเว้น 4) สารประกอบ sulfates (SO 4 2- ) ละลายได้, ยกเว้น เกิด กับ Ca 2 +,Sr 2 +, Ba 2 +, and Pb 2 +.

34 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 34 Writing Reactions - Ways to write reactions: silver nitrate + sodium chloride 1) Molecular Equation (ME): Write all as molecules Example: AgNO 3 + NaCl -----) AgCl (s) + NaNO 3 2) Complete Ionic Equation (CIE): Write soluble ionic compounds as ions; show all ions. Example: Ag + + NO 3 - + Na + + Cl - ----) AgCl (s) + Na + + NO 3 - 3) Net Ionic Equation (NIE): Eliminate Spectator Ions Example: Ag + + Cl - -----) AgCl (s)

35 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 35 Reaction Types A. Precipitation Reactions - If reaction produces new insoluble product, then can be classified as a precipitation reaction. - Can predict a product from the solubility rules. Method: Write soluble ionic reactants as ions. Check to see if insoluble product can form. If can, then this is a product & a driving force for the reaction. Example: Predict product when mix K 2 SO 4 & BaCl 2 and write CIE and NIE 2K + + SO 4 2- + Ba 2+ + 2Cl - -----) BaSO 4(s) + 2K + + 2Cl - Ba 2+ + SO 4 2- -----) BaSO 4(s) (NIE)

36 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 36 Reaction Types B. Acid-Base Rxns 1. Definitions Arrhenius:Acid = substance which releases H + in water. Base = substance which releases OH - in water. Examples: HCl -----) H + + Cl - NaOH -----) Na + + OH - Bronsted-Lowry:Acid = Proton Donar Base = Proton Acceptor Example: NH 3 + HCl -----) NH 4 Cl

37 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 37 Using the solubility rules, classify the following as soluble or insoluble Ca 3 (PO 4 ) 2 K2SK2S Mg(NO 3 ) 2 AgI BaSO 4 (NH 4 ) 2 SO 4

38 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร ว 30131 เคมี พื้นฐาน พันธะเคมี Ionic Bonds ( ตอนที่ 2) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google