งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

2 กอบกาญจน์ สุทธิสม หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กอบกาญจน์ สุทธิสม

3 ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์

4 กอบกาญจน์ สุทธิสม UNIT 2 SAFETY SYMBOLS สัญลักษณ์ ความปลอดภัย ตอนที่ 2.2 Safety Symbols สัญลักษณ์ความ ปลอดภัย

5 กอบกาญจน์ สุทธิสม จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) 1. สนทนาโดยใช้สำนวน What are you going to do? ได้ถูกต้อง 2. บอกความหมายและเขียน สัญลักษณ์ ความปลอดภัย ได้ถูกต้อง 3. เขียนประโยค passive และ แปลความหมาย ได้ถูกต้อง

6 กอบกาญจน์ สุทธิสม ตอนที่ 2.2 Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย 2.2.1 Dialogue : What are you going to do? 2.2.2 Safety Symbols 1) warning 3) prohibition 2) must 4) safety 2.2.3 Language Focus : ประโยค passive

7 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2.2.1 Dialogue : What are you going to do? บทสนทนา : คุณกำลังจะ ทำอะไร การใช้ to be going to เพื่อ บอกว่า “ กำลังจะ... ”

8 กอบกาญจน์ สุทธิสม Practice this dialogue : ฝึกบทสนทนา A : What are you going to do? B : I am going to weld metals A : You should wear safety goggles first. B : Thank you. A : You’re welcome.

9 กอบกาญจน์ สุทธิสม Notes : ข้อสังเกต to be going to + infinitive …. กำลังจะ... เป็นสำนวนที่ใช้ เพื่อบอกความหมายว่า “ กำลังจะทำบางสิ่ง บางอย่าง ”

10 กอบกาญจน์ สุทธิสม What are you going to do? คุณกำลังจะทำอะไร I am going to weld metals. ฉันกำลังจะเชื่อมโลหะ

11 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 2.2.1 A. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ B. Complete this dialogue. เขียนบทสนทนานี้ให้ สมบูรณ์ C. Make a dialogue by using “What are you going to do? ” สร้างบทสนทนาโดยใช้สำนวน “What are you going to do ? ”

12 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2.2.2 Safety Symbols : 1) Warning การเตือน คำเตือน risk of dangerระวังอันตราย radioactive/risk of radiation ระวังอันตรายจาก รังสี

13 กอบกาญจน์ สุทธิสม risk of explosion ระวังอันตรายจาก การระเบิด risk of fire ระวังวัสดุไวไฟ

14 กอบกาญจน์ สุทธิสม risk of electric shock ระวังไฟฟ้าช๊อต machine running ระวังอันตรายจาก เครื่องจักร

15 กอบกาญจน์ สุทธิสม toxic risk ระวังวัตถุมีพิษ corrosive substance ระวังสารกัดกร่อน

16 กอบกาญจน์ สุทธิสม biological hazard ระวังอันตรายจาก เชื้อโรค

17 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2) Must สิ่งที่ต้องทำ 1. Head protection must be worn. 2. Ear protection must be worn.

18 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. Eye protection must be worn 4. A face shield must be worn.

19 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. A mask must be worn. 6.Respiratory protection must be worn.

20 กอบกาญจน์ สุทธิสม 7. Hand protection must be worn. 8. Hands must be washed

21 กอบกาญจน์ สุทธิสม 9. Foot protection must be worn.

22 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3) Prohibition การห้าม ข้อห้าม 1. No smoking. 2. No entry/Do not enter.

23 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. Naked flames prohibited. 4. Do not extinguish with water.

24 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. Do not operate the machine. 6. No taking pictures. / Do not take pictures

25 กอบกาญจน์ สุทธิสม 7. No slippers. 8. Do not drink water.

26 กอบกาญจน์ สุทธิสม 9. Noises prohibited.

27 กอบกาญจน์ สุทธิสม  4) Safety ความ ปลอดภัย 1. first aid2. emergency push-button

28 กอบกาญจน์ สุทธิสม 3. emergency phone 4. emergency eye wash

29 กอบกาญจน์ สุทธิสม 5. emergency shower 6. exit

30 กอบกาญจน์ สุทธิสม 7. fire exit8. fire alarm

31 กอบกาญจน์ สุทธิสม 9. fire extinguisher 10. fire hose reel

32 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 2.2.2 A. Warning : Choose the correct Thai meaning for each item. เลือกความหมายภาษาไทย ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละข้อแล้ว เขียนตอบในช่องว่าง B. Must : Choose the correct Thai meaning for each item. เลือกความหมายภาษาไทย ที่ถูกต้องสำหรับแต่ละข้อแล้ว เขียนตอบในช่องว่าง

33 กอบกาญจน์ สุทธิสม C. Prohibition : Choose the correct Thai meaning for each item. เลือกความหมาย ภาษาไทยที่ถูกต้องสำหรับ แต่ละข้อแล้วเขียนตอบใน ช่องว่าง D. Safety : Choose the correct Thai meaning for each item. เลือกความหมาย ภาษาไทยที่ถูกต้องสำหรับ แต่ละข้อแล้วเขียนตอบใน ช่องว่าง

34 กอบกาญจน์ สุทธิสม JUST A SECOND, PLEASE. สักครู่นะคะ สักครู่นะคะ

35 กอบกาญจน์ สุทธิสม 2.2.3 Language Focus ประโยค passive คือ ประโยคที่ประธานเป็น ผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการ กระทำจากกริยาที่เรียกว่า passive verb passive verb คือ กริยาที่ มีความหมายว่า “ ถูกกระทำ / ได้รับ การกระทำ ” รูปกริยา passive ประกอบด้วย V. to be + past participle (V.3)

36 กอบกาญจน์ สุทธิสม V. to be ทำหน้าที่เป็น กริยาช่วย ในความหมายว่า “ ถูก …” / “ ได้รับ …” รูปของ V. to be ได้แก่ is, am, are, was, were, be, been, being Past participle (V.3) ทำ หน้าที่เป็นกริยาหลักหรือกริยา สำคัญในประโยค เช่น is cut ถูกตัด (cut cut cut) are worn ถูกสวม (wear wore worn)

37 กอบกาญจน์ สุทธิสม Examples : A safety cap must be worn. ( หมวกนิรภัยต้องถูกสวม ) ต้องสวมหมวกนิรภัย ประธานของประโยค คือ A safety cap

38 กอบกาญจน์ สุทธิสม Safety boots must be worn. ( รองเท้าบูทนิรภัยต้องถูกสวม ) ต้องสวมรองเท้าบูทนิรภัย ประธานของประโยค คือ Safety boots Hands must be washed. ( มือต้องถูกล้าง ) ต้องล้างมือ ประธานของประโยค คือ Hands

39 กอบกาญจน์ สุทธิสม Exercise 2.2.3 A. Write these sentences by using “passive verbs ” as the example. “passive verbs ” as the example. เขียนประโยคเหล่านี้ โดยใช้กริยา passive เหมือนตัวอย่าง B. Find 5 safety symbols in your workplace and describe them in passive sentences. หาภาพสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ พบเห็นในสถานประกอบการ 5 ภาพ และเขียนบรรยายประกอบภาพด้วย ประโยค passive

40 กอบกาญจน์ สุทธิสม NEXT TIME UNIT 2 SAFETY SYMBOLS สัญลักษณ์ความปลอดภัย 2.3 Common Symbols สัญลักษณ์ทั่วไป

41 กอบกาญจน์ สุทธิสม วัยใสใจสะอาด One is not addicted to drink or drugs. ไม่เสพติดสุรา ยาเมา จาก..... ธรรมนูญชีวิต จาก..... ธรรมนูญชีวิต

42 กอบกาญจน์ สุทธิสม THANKS FOR WATCHING ขอบคุณที่ติดตามชม SEE YOU LATER พบกันใหม่คราวหน้าค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กอบกาญจน์ สุทธิสม ภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google